ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Proiect

PRIN EDUCATIE SI PROSOCIALIZARE NE CONSTRUIM CARIERA

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic de Transporturi şi Construcţii Iaşi

Titlul subproiectului: Prin educaţie şi prosocializare ne construim cariera

Acord de grant nr. 438/SGL/RII din 01.10.2018

Cod proiect: 1407

 

Socializarea se întâmplă în fiecare zi din viaţa unei persoane, nu este planifi- cată şi depinde de studiile, de identita- tea, de natura realităţii persoanei şi de cum se înţelege cu cei din jurul său.

Educaţia, în contrast, este planifi- cată, de obicei implică o organizare formală cu responsibilitatea de a fur- niza şi controla procesul de studiu şi se concentrează asupra unor abilităţi şi cunoştiinţe specifice. Studiul educaţiei se referă la instituţiile noastre sociale care sunt responsabile pentru învăţat, în timp ce studiul socializări se referă la modul în care cultura se perpetuează pe ea însăşi.

Şcoala joacă un rol important în în- suşirea de către elevi a valorilor şi cre- dinţelor societăţii în care trăiesc, aduce copiii într-o oarecare independenţă faţă de familie.

Rolul şcolii în procesul socializării a devenit important în societăţile indus- triale moderne deoarece cunoaşterea ştiinţifică şi specializarea tehnică s-au extins dincolo de ce poate fi posibil să se înveţe acasă.

În acest context, şcoala noastră s-a implicat în derularea Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), codul proiectului 1407, acord de grant nr. 438/ SGL/RII din 01.10.2018 prin subproiectul: Prin  educaţie  şi  prosocializare ne construim cariera.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea calităţii actului didactic în învăţământul tehnologic prin îmbu- nătăţirea frecvenţei şi creşterea pro- centului de absolvire a studiilor liceale la clasele terminale cu finalizarea şi pro- movarea examenului de Bacalaureat şi dobândirii de către elevi a unui set de competente socio-cognitive şi profesio- nale, de execuţie şi emoţionale în spirit prosocial, folosind strategii didactice adecvate unui mediu de învăţare mo- tivaţional.

Având în vedere faptul că acest proiect are ca beneficiari aproximativ 240 de elevi, (câte 60 de elevi pe an), din clasele IX-XII, băieţi sau fete, cu vâr- ste între 15-20 de ani, care provin din mediul rural, din familii monoparentale, cu venituri reduse, cu părinţii plecaţi în străinătate, cu cerinţe educaţionale specifice şi cu rezultate slabe şi medio- cre la disciplinele de Bacalaureat, pen- tru subproiectul derulat la nivelul şcolii ne-am propus câteva obiective spe- cifice acestuia cum ar fi dezvoltarea competenţelor de cunoaştere, întele- gere şi rezolvare a itemilor aferenţi dis- ciplinelor de Bacalaureat prin activităţi remediale, într-un spaţiu de învăţare motivaţional, în scopul creşterii intere- sului pentru performanţa personală de promovare a examenului, în fiecare an de proiect.

De asemenea, am considerat im- portant şi dezvoltarea competenţelor cognitive şi de execuţie, a abilităţilor şi atitudinilor în vederea promovării claselor terminale, pentru prelungirea traseului educaţional, prin activităţi de orientare în carieră, ce stimulează inte- resul pentru meserie, în fiecare an de proiect.

În ceea ce priveşte formarea ca- racterului prosocial, am considerat că acesta se poate realiza prin activităţi sportive şi competiţii, prin creşterea mo- tivaţională a interesului pentru şcoală şi prin dobândirea unui set de competen- ţe socio-cognitive, de execuţie şi emoţionale, având la bază modele şi valori şi ca scop diminuarea absenteismului.

În activităţile proiectului sunt impli- caţi şi colegii elevilor din grupul-ţintă, care vor fi informaţi de activităţile din proiect şi CRE, toţi profesorii şcolii care vor cunoaşte etapele implementării proiectului, părinţii elevilor din grupul- ţintă şi membrii CRP, comunitatea lo- cală în ansamblul ei, actorii sistemului educaţional, care vor beneficia de informaţii legate de activităţile şi rezul- tatele obţinute prin proiect şi care vor să crească nivelul calitativ al actului educaţional prin asigurarea unui climat optim organizaţional, ONG-urile, agenţi economici, parteneri europeni din diferite proiecte.

Prin participarea şcolii noastre la acest proiect, respectiv prin activităţi- le care se vor derula, se are în vedere creşterii ratei de promovare la Exame- nul de bacalaureat şi a ratei de absol- vire, dar şi creşterea motivaţiei pentru învăţare, urmărind îndeaproape scă- derea ratei de absenteism.

Este important de menţionat şi fap- tul că avem în vedere organizarea şi de  activităţi  extracurriculare  diverse şi atractive de tipul prosocializării prin sport, care vor conduce la o creştere a capacităţii de planificare şi organiza- re, de gestionare eficientă a resurselor umane şi materiale.

PROF. DR. ING. ANCA EUGENTINA ROZNOVAN - COORDONATOR GRANT

PROF. DR. ING. LĂCRĂMIOARA IFTODE - RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DE DISEMINARE A PROIECTULUI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Proiect  PRIN EDUCATIE SI PROSOCIALIZARE NE CONSTRUIM CARIERA