Proiect

PAS CU PAS IN EGALITATEA DE SANSE DIN MEDIUL RURAL

INIŢIATIVA DE COMBATERE A INEGALITĂŢILOR DINTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI PE PIAŢA MUNCII  PROPUNERE PROIECT EUROPEAN 

Proiectele prind viaţă atunci când ele reflectă cu adevărat nevoia unei comunităţi. Scrisoarea  unei eleve de gimnaziu de la o şcoală din mediul rural a fost punctul de pornire în gândirea şi plani- ficarea paşilor care au dus la conturarea unui proiect, care are ca scop combaterea  inegalităţilor sociale dintre mediul rural şi urban şi mai apoi dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii.

Eleva a transmis autorităţilor locale şi judeţene o scrisoare prin care trage un semnal de alarmă cu privire la problema abandonu- lui şcolar din comunitatea ei, abandon atât la sfârşitul ciclului primar, cât şi la finele ciclului gimnazial, iar un număr şi mai mare de elevi nu-şi finalizează nici cele zece clase obligatorii, tineri care devin adulţi fără a avea minimum  de cunoştinţe şi nici pregătirea  necesa- ră pentru a se putea integra în societate.

Lipsurile financiare, lipsa de cultură educaţională, pur şi simplu lipsa de educaţie şi de consiliere (sau de multe ori refuzul posibilită- ţii de consiliere) conduc la tabloul pe care, azi, satul românesc ni-l oferă.

Dacă mai adăugăm şi faptul că fetele, femeile sunt mai vulne- rabile, neavând suportul stabil al unui loc de muncă, care să facă posibilă independenţa economică, atunci şi din acest punct de vedere avem un tablou care nu are cum să ne placă şi nici să ne plaseze în lumea secolului XXI!

Ideile proiectului  propun schimbarea  mentalităţii, oferă metode care să ajute la creşterea gradului de independenţă, prin puterea oferită de exemplele de bună practică, „Pas cu pas“ – întocmai ca

şi titlul proiectului, pentru că lucrurile făcute în grabă şi la scară mare nu au succes.

Creşterea ratei de inserţie a populaţiei feminine din mediul ru- ral în câmpul muncii, prin creşterea accesului la un loc de muncă al acestei categorii prin formare profesională constituie obiectivele generale ale proiectului.

Identificarea problemelor  şi prezentarea unei imagini reale şi clare asupra sistemului de învăţământ şi situaţia existentă privind tematica abordată în domeniul specific au reprezentat încercări reale, datorită unei culturi tipice a rezistenţei la schimbare.

Analizând problematica acestui sector de activitate, de foarte mult timp, fiind implicată direct, ca educator, formator, lider de sindi- cat şi privind acest sector în raport cu alte sectoare de activitate, pot afirma că implicarea tuturor factorilor, respectiv, dascăl – elev – pă- rinte – comunitate locală – societatea civilă, este foarte importantă.

Din această perspectivă am analizat atitudinile, opiniile, com- portamentele din acest sector.

În pofida progresului înregistrat, în special în domeniul educaţiei şi al ocupării femeilor pe piaţa muncii, femeile întâmpină în continu- are obstacole în atingerea unei egalităţi reale.

Se ştie că femeile deţin o pondere mare în mai multe sectoare de activitate. În învăţământ sunt cuprinse 74% din personalul anga- jat. Dacă analizăm însă reprezentarea femeilor în conducere, pro- centul este de până la 15%.

Proiectul oferă şansa promovării şi egalizării şanselor femeilor din mediul rural prin intermediul cursurilor de calificare ale cursanţilor din grupul vulnerabil, responsabilizarea cadrelor didactice din mediul rural în calitate de formatori, ca membri activi ai comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea, prin crearea grupului de acţiune locală pentru combaterea diferenţelor de status, de inegalitate socială şi, nu în ultimul rând, de combatere a indiferenţei sociale, pas cu pas (adevărat la nivel micro), o plagă a societăţii. – Stimulând atenţia  beneficiarilor acestui proiect (cadrele didactice) prin oferta făcută.

În România, Guvernul are ca prioritate evoluţia statutului femeii, educaţia şi formarea profesională, pe lângă alte direcţii. Învăţă- mântul este considerat, de altfel, prioritate naţională.

Pe plan european, începând cu 2005, Consiliul European a ce- rut statelor membre întărirea tuturor instituţiilor şi mecanismelor, pro- movarea egalităţii de şanse.

S-au elaborat instrumente privind Platforma pentru Acţiuni de la Beijing, prin care se cerea crearea unui sistem de monitorizare.

Legislaţia  din România,  inclusiv Constituţia  României,  afirmă egalitatea între cetăţeni, fără deosebire de sex, nu conţine norme discriminatorii conform acestui criteriu.

Chiar dacă este asigurat cadrul legal, realitatea din România ni se arată şi tinde spre puterea bărbatului atât în familie, cât şi în societate.

Implicarea sindicatelor, utilizarea experienţei pe care o au în acest domeniu al egalităţii de şanse, prin implicarea Comisiei de Fe- mei, mai exact prin experienţa dobândită în calitate de preşedinte a Comisiei de Femei, în urma realizării statutului acestei comisii, care stă la baza statutului naţional a Confederaţiei CNSLR Frăţia, promo- varea acţiunilor pe diverse paliere – învăţământ, sănătate, industrie, ocrotirea copilului, promovarea egalităţii de şanse la nivelul mem- brilor de sindicat, dar şi la nivelul general, are un impact puternic în atingerea scopului acestui proiect.

Lipsa educaţiei în domeniul egalităţii de şanse, lipsa unor informaţii de bază în acest domeniu a condus în timpul celor 28 de ani de democraţie la diferenţele uriaşe care se constată acum între cele două medii de viaţă: urban şi rural.

Concentrarea puternică a populaţiei, migrarea acesteia din spaţiul rural în cel urban nu a însemnat, de fapt, o ridicare a nivelu- lui de conştientizare a dreptului la şanse egale în societatea românească la educaţie, la un loc de muncă, la timp liber, la cultură, etc.

Proiectul” Pas cu pas” se concentrează pe promovarea a 2 principii generale - coeziunea socială şi egalitatea de gen şi garantarea egalităţii de şanse. Acesta vine în întâmpinarea nevoilor societăţii rurale, slab dezvoltate, prin instrumentele de implementare şi de remediere oferite: programe de finanţare prin fondurile structurale, programe de informare, conştientizare derulate la nivel naţional şi are drept  grup  ţintă 450 persoane (150/judeţ) care prezintă risc de abandon social (şcolar, analfabetism), 30 cadre didactice – forma- tori locali (10/judeţ), constituirea grupului de acţiune locală pentru identificarea cazurilor problemă din 3 judeţe: Mureş, Cluj, Sibiu pe durata a 24 de luni, finanţarea lui realizându-se prin accesare de fonduri europene pe axa prioritară corespunzătoare, în colaborare cu următorii parteneri:

Sindicatele Spiru Haret Mureş - Solicitant, Sindicatele Spiru Haret

– filiale din judeţele implicate – P1, P2, Comisia de femei a CNSLR Frăţia – P3, ISJ Mureş – P4, CCD Mureş – P5

Unităţi şcolare din mediul rural din cele 3 judeţe implicate, Primă- riile şi Consiliile locale din zonele grupului ţintă –P6, P7, P8

Beneficiile directe oferite la nivelul comunităţilor implicate:

1. Informarea unui număr mare de beneficiari asupra posibilităţi- lor pe care educaţia (formarea profesională) le oferă;

2. Formarea unor competenţe care au aplicabilitate directă în câmpul muncii;

3. Consilierea, informarea spre realizarea autosustenabilităţii acţiunilor întreprinse asupra beneficiarilor direcţi.

4. Prevenirea şi identificarea cazurilor de vulnerabilitate socială în rândul comunităţilor implicate: risc social prin analfabetism, aban- don şcolar, abandon al familiei, lipsa unui loc de muncă – şomaj, etc. Prin intermediul realizării următoarelor obiectivelor specifice:

- Combaterea stereotipurilor de gen şi atragerea femeilor pe piaţa muncii prin campanii de informare şi conştientizare.

- Îmbunătăţirea capacităţii de angajare a femeilor din mediul rural prin cursuri de calificare/recalificare şi consiliere profesională a femeilor din mediul rural, cu scopul creşterii şanselor acestora la un loc mai bun pe piaţa muncii.

- Asistenţa din partea experţilor noştri în vederea iniţierii de către cadrele didactice a unor PFA/asociaţii, în toate fazele ei, în demer- sul de iniţiere, de înregistrare şi autorizare, inclusiv asigurând activităţi de sprijin şi monitorizare ulterior iniţierii acestora.

La nivelul sindicatului:

Identificarea cazurilor de risc social la nivelul comunităţilor impli- cate – direct şi eficient în vederea combaterii inegalităţii şi promo- vării coeziunii sociale;

Reducerea numărului de cazuri de abandon/risc social – analfabetism în rândul populaţiei şcolare şi/sau adulte în mediul rural, prin intervenţii directe pe un număr accesibil de persoane vulne- rabile la nivel de comunităţi locale mici, prin activităţile specifice cuprinse în acest proiect;

Susţinerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice implica-te în proiect, motivarea lor financiară în vederea derulării activităţi- lor de tip „Şcoala după şcoală“.

La nivel inter organizaţional:

Crearea unei reţele de susţinere şi de promovare a exemplelor de bună practică rezultate în urma derulării acestui proiect la nivel naţional – comunicarea la nivelul Federaţiei

La nivel social:

Ridicarea nivelului de conştientizare al grupului ţintă cu privire la inegalitatea de şanse şi de coeziune socială.

Crearea unui climat de echilibru social la nivelul comunităţilor asupra cărora s-a acţionat, implicarea acestora în dezvoltarea unei atitudini de asumare a acţiunilor întreprinse; dezvoltarea unui sistem pentru susţinerea activităţilor din proiect şi după încheierea lui.

Proiectul se axează pe dezvoltarea unei conştiinţe a egalităţii de şanse, oferind în acelaşi timp:

- Educarea, consilierea grupului ţintă şi formarea de compe- tenţe – calificare profesională în domeniul asumat prin obiectivele proiectului: creşterea numărului de persoane vulnerabile (femei, co- pii) care să îşi îmbunătăţească nivelul de educaţie, şi în consecinţă nivelul de viaţă.

- Motivarea angajaţilor în sistemul educaţional – posibilitatea de realizare de venituri suplimentare pentru cadrele didactice din me- diul rural din activitatea de mentorat „Şcoala după şcoală”, prin sprijinul acordat la înfiinţarea unor PFA sau asociaţii, în vederea sta- bilizării forţei de muncă calificate la nivelul comunităţilor rurale.

Se cunoaşte că eşecul social este cauzat, în primul rând, de lip- sa de educaţie şi, în consecinţă, de lipsa de şansă.

Reducerea unor aspecte negative ale vieţii satului românesc poate fi realizată cu implicarea directă, la faţa locului, la nivelul co- munităţilor mici. Spre exemplu: reducerea numărului copiilor care sunt în pericolul de abandon – atât al părăsirii lor de către părinţi, cât şi de abandon şcolar.

Crearea unei reţele profesionale de susţinere a acestor copii, prin formarea şi certificarea persoanelor (cu precădere femei) în ocupaţia de asistent maternal, în vederea reducerii procentului de risc social (copii abandonaţi, copii lipsiţi de supraveghere, abandon şcolar pentru aceştia, analfabetism) constituie unul dintre obiective- le proiectului. Multe dintre femeile din mediul rural nu îşi permit chel- tuieli pentru accesarea unor cursuri de formare sau certificare (fie şi doar plata transportului până la locaţia furnizorului de formare). Pro- iectul oferă posibilitatea de a participa la o certificare în ocupaţia de asistent maternal în mod gratuit. Activitatea asistentului maternal se desfăşoară în acelaşi mediu cu care persoana este obişnuită, nu necesită alt cadru şi este la îndemâna familiei.

Satele României au populaţia îmbătrânită, persoanele tinere părăsesc mediul rural din lipsă de ocupaţie, de motivare financiară, astfel că o certificare de acest tip ar putea oferi o soluţie pentru rezolvarea problemelor.

Multe familii tinere ar putea activa ca familii – asistent, având astfel şi un suport financiar. Beneficiul ar fi multiplu:

a. al copilului luat în plasament – siguranţă, echilibru b. al familiei asistent – venituri suplimentare

c. al şcolii – în cazul în care copilul este de vârstă şcolară – reducerea procentului de abandon al şcolii

d. la nivelul comunităţii – procent redus de abandon şi risc social

Proiectul propune crearea unui grup de acţiune locală care să fie pregătit să recunoască cazurile de inegalitate de şanse, de abandon social (analfabetism, abandon şcolar, şomaj, lipsa unei ocupaţii lucrative), cadre didactice (nu asistenţi sociali), care să acţioneze imediat ce au identificat astfel de cazuri, să susţină şi să desfăşoare activităţi de remediere, de consiliere şi de intervenţie di- rectă, în colaborare cu instituţiile comunităţilor locale.

Pentru combaterea analfabetismului, o acută problemă a societăţii, nu doar rurale, se oferă posibilitatea derulării unor cursuri de formare a competenţelor de bază: citit, scris, socotit în regim intensiv, pentru persoane analfabete sub 18 ani, în locaţiile din zonele implicate în proiect.

În vederea derulării în legalitate a acestor activităţi de mentorat/meditaţii – intensive în proiect se prevede acordarea unui ajutor pentru înfiinţarea unor PFA sau asociaţii pentru a putea realiza acest tip de activitate.

Combaterea  inegalităţii sociale de orice tip va constitui mereu un scop al celor care văd în comunitate  viitorul generaţiilor, iar utili- zarea înţeleaptă a resurselor în beneficiul tău şi al generaţiilor ce vor creşte acea comunitate după tine devine o responsabilitate uriaşă.

De aceea, am apreciat că ideea cea mai importantă, în acest context, este situarea dezvoltării locale a comunităţii în contextul global al dezvoltării durabile.

PROF. INV. PRIMAR REZI MARIA

PRIM VICEPREŞEDINTE AL SINDICATULUI DIN

ÎNVĂÞĂMÂNT “SPIRU HARET” MUREŞ

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Proiect  PAS CU PAS IN EGALITATEA DE SANSE DIN MEDIUL RURAL