ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Opinii

ANALIZA UNUI PROFESOR DE EDUCATIE-FIZICA SI SPORT ASUPRA PROIECTULUI CARE SE DORESTE O VIZIUNE ASUPRA VIITORULUI EDUCATIEI IN ROMANIA

Actorii sistemului educaţional din ţara noatră – elevi, profesori, părinţi - sunt asaltaţi de la un an la altul de noianul de idei şi planuri de reformă pe care fiecare dintre cei douăzeci şi cinci de miniştri ai educaţiei care s-au perindat, după revoluţie, la conduce- rea ministerului a încercat să le imple- menteze, convins fiind, fiecare dintre aceştia, că schimbările aduse de el sunt cele mai bune. Rezultatul acestor politici educaţionale lipsite de conti- nuitate şi de o viziune pe termen lung a fost dezastruos, iar educaţia se con- fruntă acum cu o scădere vizibilă a calităţii actului educaţional, precum şi cu o extrem de ridicată reticenţă la „reforme” şi la schimbări apărute peste noapte.

Aflată la al patrulea mandat de ministru, doamna Andronescu nu îşi dezminte porecla căpătată încă de dinaintea actualului mandat. Pare mai decisă ca oricând să implemen- teze noi schimbări.

Tocmai de aceea, nu putem să nu examinăm cu maximă atenţie ul- timul document apărut în dezbatere publică şi care are pretenţia de a fi considerat o viziune asupra viitorului educaţiei româneşti.

Îmbrăcat în poleiala unor princi- pii şi deziderate care sună frumos la prima vedere, documentul pare unul inofensiv, realizat cu cele mai bune in- tenţii. Dar citind cu atenţie, în special scenariul propus pentru implementa- rea viziunii, nu putem să nu atragem atenţia asupra faptului că documen- tul  acesta,  cu  pretenţii  de  viziune, este unul incomplet, extrem de slab gândit, realizat în spiritul ultimelor ten- dinţe politice - veşnicele reduceri de cheltuieli bugetare, de care dintot- deauna educaţia a avut parte, în po- fida faptului că toţi politicienii declară educaţia ca fiind o prioritate naţiona- lă. Avem chiar curajul să afirmăm că, dacă acest proiect va fi pus în aplica- re, va aduce mari deservicii sistemului nostru educaţional.

Ţinem cu orice preţ să copiem sis- teme de învăţământ din alte ţări, fără a ţine seama de tot ceea ce este bun la noi. Nu înţelegem de ce, de exem- plu, se tot doreşte reorganizarea ci- clurilor de învăţământ, fapt care ar arunca într-un haos generalizat în- văţământul  preuniversitar.  Iar  dacă o asemenea schimbare ar trebui în- tr-adevăr făcută, să existe o analiză pertinentă, obiectivă, un studiu de impact asupra tuturor factorilor impli- caţi, precum şi analizarea beneficiilor care ar rezulta din această schimba- re. În plus, acest lucru ar trebui făcut treptat, etapizat, nu imediat, după cum doreşte vreun politician aflat temporar la cârma ministerului, care se grăbeşte să îşi termine reformele, pentru că i se încheie mandatul.

În capitolul III al documentului, primul principiu fundamental ce ar trebui să stea la baza organizării educative în învăţământul   românesc este centrarea pe elev. „Se va urmări dezvoltarea holistică a triunghiului minte-corp-suflet”. Ce spuneţi, stimaţi „specialişti” din Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei? Reluaţi, vă rugăm, lectura documentului pe care chiar dum- neavoastră l-aţi conceput (sau copi- at, sau tradus din alte limbi) şi preci- zaţi-ne în care parte a triunghiului de mai sus aţi plasat corpul? Nu cumva aţi uitat cu desăvârşire de acesta? Daţi dovadă de o totală incompe- tenţă, stimabililor!!!

La capitolul IV se vorbeşte despre

şcoala în serviciul copilului, reamintin- du-se din nou despre cele trei dimen- siuni de dezvoltare: corp, minte, suflet. De această dată, corpul este amintit primul.

Trebuie să recunosc că, profesor de educaţie-fizică fiind, am parcurs cu febrilitate şi emoţie întregul proiect, ca să aflu cum integrează în viziunea asupra viitorului educaţiei partea privind educaţia-fizică şi sportul. Sur- priza cea mare a fost că SE UITĂ CU DESĂVÂRŞIRE DE ACHIZIŢIILE MOTRICE, de multiplele şi complexele efecte benefice pe care practicarea unor forme de mişcare le-ar putea avea asupra dezvoltării şcolarului de orice nivel. Singurele obiective care se re- feră la dezvoltarea fizică, a sănătăţii, a igienei personale, există DOAR LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCO- LAR! Deşi, după descrierea fiecărui ciclu de învăţământ în parte, a fost prezentat profilul de formare al ele- vului, achiziţiile de natură motrică nu se mai regăsesc pe nicăieri. Din pă- cate, pentru „competenţii” specialişti din Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, educaţia-fizică şi beneficiile ei pentru corp-minte-suflet rămân doar la nivel de învăţământ preşcolar.

Se vorbeşte despre o alfabetizare funcţională, dar, analizând în ansam- blu documentul, putem spune doar atât: nu ştim dacă se va atinge acest deziderat - elevul alfabetizat funcţional

– dar considerăm că va fi un obiectiv greu de atins. Spunem asta deoarece, dacă acest document uluitor de slab documentat va fi pus în practică, vom avea ELEVI ANALFABEŢI MOTRIC, elevi bolnavi, obosiţi şi stresaţi.

Stimaţi „specialişti” din minister, şti- aţi că, în mare parte, dorinţa copiilor din clasele primare de a merge cu drag la şcoală, se datorează şi profe- sorilor de educaţie fizică şi sport? Ştiaţi că CEA MAI AŞTEPTATĂ ORĂ ESTE CEA DE EDUCAŢIE-FIZICĂ, făcută cu pro- fesorul de specialitate? Dacă nu ne credeţi, întrebaţi elevii, stimabililor! Iar dumnevoastră  uitaţi  cu  desăvârşire de o materie care are un rol covârşitor în păstrarea sănătăţii, în formarea unui adult puternic, independent şi bine integrat social – aşa cum vă pro- puneţi să aveţi în viitor, prin viziunea incompletă pe care o prezentaţi na- ţiunii!

Ştiaţi că orele de „joc şi mişcare”, predate de învăţători, cele care ar trebui să le înlocuiască, în viziunea strâmbă a unora, pe cele de educa- ţie fizică şi sport, de foarte multe ori nu se fac? Asta pentru că învăţătorii au programe foarte încărcate la alte dis- cipline şi preferă să sacrifice tocmai aceste ore de relaxare şi de achiziţii motrice noi pentru a putea să fixeze cunoştinţele la limba română, ma- tematică etc. De altfel, ştim cu toţii foarte bine că şi atunci când noi ne aflam pe băncile învăţământului pri- mar exista aceeaşi practică în rândul învăţătorilor. În plus, aceştia din urmă nu sunt abilitaţi în a forma la elevii lor deprinderi motrice de bază, de genul elemente din şcoala alergării, săriturii sau aruncării, din gimnastica acrobatică,  ori  deprinderi  motrice de bază, precum şi noţiuni simple de regulament, din unele jocuri sportive etc. Ar fi un IMENS PAS ÎNAPOI deci- zia ministerului de a scoate profesorii de specialitate de la clasele primare, la  orele  de  educaţie-fizică şi  sport. Mai mult decât atât, ca un apogeu, se lasă în aer situaţia claselor IV-VI, unde se precizează că tot profesorul de învăţământ primar va conduce activitatea didactică, urmând a se in- troduce progresiv profesori de specia- litate, fără alte precizări. Atât în ceea ce priveşte calitatea predării la orele de educaţie-fizică, dar şi la obiectele celelalte, considerăm că, de la acest nivel în sus, învăţătorul nu mai are competenţa necesară de a condu- ce actul educaţional, pentru că nu este pregătit în acest sens. Dacă nu se va lua în considerare acest aspect şi acest proiect va fi pus în practică, în forma prezentată, va avea loc o dimi- nuare DRASTICĂ A CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL. Suntem convinşi că alte motivaţii au stat la baza dorinţei de a implementa un astfel de pro- iect. Nici vorbă despre interesul cali- tăţii si de învăţare centrată pe elev. Se urmăreşte, de fapt, o diminuare a numărului de norme didactice din în- văţământ, evident, tot din raţiuni de reducere a cheltuielilor.

Este atât de evident tot acest demers,  care  se urmăreşte prin  im- plementarea acestui proiect, încât considerăm că, având în vedere im- pactul extrem de negativ, din toate punctele de vedere, asupra sistemu- lui de învăţământ românesc, acesta ar trebui aruncat urgent la coş, iar cei care au avut îndrăzneala de a propune o asemenea mizerie opiniei publice, să îşi asume şi să îşi dea de- misia de onoare!!! Într-o ţară unde sunt respectate nişte principii morale de bază, autorii erau de mult scoşi în afara sistemului, acuzaţi de submina- rea acestuia şi puşi la punct. La noi, nimeni nu ia atitudine!! Haideţi să in- trăm în normalitate, să finanţăm siste- mul de educaţie aşa cum are nevoie şi să încetăm cu experimentele neferi- cite asupra copiilor noştri!!!

PROF. FLORIN EUFROSIE-MIRICĂ,

COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL

KOGĂLNICEANU“ FOCŞANI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  ANALIZA UNUI PROFESOR DE EDUCATIE-FIZICA SI SPORT ASUPRA PROIECTULUI CARE SE DORESTE O VIZIUNE ASUPRA VIITORULUI EDUCATIEI IN ROMANIA