Opinii

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV POATE DUCE LA ESEC SCOLAR

Rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, mai degrabă, „eficienţa şcolară” a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, motivaţia, perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea faţă de învăţătură etc.

Inadaptarea elevului la ambianţa şcolară şi la regulamentul de funcţiona- re corespunzătoare a oricărei instituţii şcolare duc la performanţe scăzute, eventual la eşec şcolar.

Printre factorii care determină această   inadaptabilitate a  elevului este şi comunicarea profesor-elev. Une- le comportamente ale cadrelor didac- tice, în special a acelora care predau materii care se cer la examene, pot fi factori favorizanţi ai eşecului şcolar. Dintre acestea amintim comporta- mentul exagerat de permisiv iar clasa scapă de sub control, elevii nu se mai pregătesc pentru materia respectivă; tratarea cu superficialitate, din partea cadrului didactic, a unor teme sau ca- pitole din materia pe care o predă; in- consecvenţa cadrului didactic în verificarea şi notarea elevilor.

Comunicarea stă la baza procesului instructiv-educativ, iar profesorul să nu se transforme doar într-un simplu transmiţător, ci într-un partener de dialog cu elevul, doar astfel elevul se va simţi liber să-şi exprime opinia, să îşi dezvolte per- sonalitatea.

Da, putem defini comunicarea di- dactică drept un proces relaţional, în cadrul căruia doi sau mai mulţi interlo- cutori fac schimb de informaţii, se înţe- leg şi se influenţează între ei - putem să o prezentăm ca o interferenţă între co- municarea orală şi cea scrisă, între cea verbală, paraverbală şi nonverbală, ca formă de a transmite informaţii, atitudini dar… semnificaţia importantă este cea a valorii umane şi sociale.

Relaţiile dintre profesor şi elevi se concretizează în general în sentimente de simpatie şi încredere reciprocă sau dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi uneori chiar de ostilitate. Sunt şi cazuri în care contactul spiritual dintre profesor şi elevi nu depăşeşte zona indiferenţei: elevul nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru elev.

Respectul reciproc şi înţelegerea celuilalt fac posibilă o soluţionare a conflictelor, în care să nu existe învingă- tori sau învinşi. Scopul comunicării este ca toţi oamenii să înveţe să se impună pentru îndeplinirea propriilor necesităţi, fără a neglija însă nevoile celorlalţi, preîntâmpinând astfel dezvoltarea unor sentimente precum frustrarea sau re- semnarea. Mai mult, scopul este ca oamenii să se deschidă unii faţă de alţii să-şi arate nevoile, sentimentele, dorin- ţele, efectele comportamentului celor- lalţi asupra lor, în loc să-i analizeze şi să-i subestimeze pe ceilalţi, să se asculte cu atenţie unii pe ceilalţi şi să îi ajute pe alţii să se exprime clar, să soluţioneze con- flictele într-un mod creator şi care să fie pe placul tuturor şi să-şi dezvolte capa- cităţi consultative, pentru a-i sfătui pe ceilalţi cum să-şi rezolve conflictul.

Rolul nostru este să-l facem pe elev să-şi destăinuie trăirile, numai aşa pu- tem să-l ajutăm în momente dificile din viaţa lui, chiar dacă pentru noi adulţii este ceva nesemnificativ. Trebuie să-l încurajăm prin gesturi sau verbal, să-l ascultăm. Prin atitudinea noastră, a profesorilor în faţa elevului, putem de- clanşa sau atenua conflictele care apar atât între elevi, cât şi între elev şi profesor şi nu de puţine ori ducând la eşec, apoi spre abandon şcolar.

PROFESOR ANCA MIHAELA ZAHARIA LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINŢI” GALAŢI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  COMUNICAREA PROFESOR-ELEV POATE DUCE LA ESEC SCOLAR