ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Opinii

CAT DE NECESAR ESTE COMPUTERUL IN SCOALA DE ASTAZI

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie.

Acţiunea definitorie a şcolii rămâ-ne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului şi care vizea-ză disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de persona-litate umană, propus şi dorit chiar de socie­tate­. Ioan Cerghit definea edu-caţia din mai multe unghiuri, ca pro-ces prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţi-une de conducere, omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfă-şurată între doi poli: educatorul şi cel care este educat.

Calculatorul este foarte util atât elevului, cât şi profesorului, însă folo-sirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folo-sit astfel încât să urmărească achizi-ţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită ele-vului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregă-tit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţio-na la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profeso-rul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare şi, din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.

Dacă altădată metoda predo-minantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, pentru că oferea posibili-tatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode moderne, care să transfor-me profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale. Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de că-tre cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc mo-dern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilită-rii prezentării informaţiilor.

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita tre-cerea de la acumularea pasivă de in-formaţii la învăţarea prin descoperire. Elevii învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive­ pe care le vor folosi şi adap-ta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul cla-sei.

De multe ori, calculatorul oferă şi modalităţi de exerciţiu după ce con-ţinuturile lecţiei au fost prezentate, pentru predarea unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritme-tice – adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul itemilor cu alegere multiplă, elevilor dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida in-formaţia. Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spec-taculoase pentru elevi. Astfel, ei pot vedea cum se formează, de exemplu, formele de relief, pot asista la experi-mente de fizică sau de chimie sau pot vizualiza rotirea în spaţiu a diferitelor forme geometrice. Înţelegerea dife-ritelor procese şi fenomene este mult uşurată prin oferirea unui suport vizual elevilor, iar aceştia devin mult mai mo-tivaţi să participe la lecţie şi să înveţe.

Altă modalitate de utilizare a cal-culatorului în procesul instructiv-educativ este de a oferi resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel care propune con-ţinuturile de învăţare sau temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discu-ţiei în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică diverse întrebări legate de su-biectul respectiv, elevii având ca sar-cină să răspundă la aceste întrebări, să găsească informaţiile adecvate, să le organizeze şi să ofere răspun-surile cerute. Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte im-portantă, elevii putând accesa, de exemplu, Internetul sau enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimulează învăţarea prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recep-ţionează informaţii, ci trebuie, în primul rând, să înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune, urmând ca apoi să găsească ei înşişi informaţiile şi să le sintetizeze. Elevii sunt cei responsa-bili de găsirea informaţiilor din diferi-te surse, fiind provocator pentru el să ajungă la propriile sale concluzii. Este mai important modul în care elevul ajunge la aceste concluzii şi nu rezul-tatul în sine, aici intervenind procesul de gândire, modul de raţionament şi analiza şi sinteza informaţiilor. Având o anumită temă, cum este, de exemplu, fenomenul de încălzire globală, răs-punsurile elevilor pot fi foarte variate la întrebările propuse de cadrul didactic, dar este mult mai important modul în care ei argumentează aceste răspun-suri, sursele de informare şi dezbateri-le ce pot fi generate în cadrul clasei, pornind de la această bază. Profeso-rul este aici un facilitator al învăţării, nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, iar sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativă decât cantitativă.

Deci, utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai importantă (chiar indispen-sabilă) din doua motive: are loc o in-formatizare a societăţii, iar mediile de instruire bazate pe informatică oferă un puternic potenţial educativ. 

PROFESOR OANA CRISTIANA ICHIM,

COLEGIUL NAÞIONAL VASILE ALECSANDRI, GALAŢI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  CAT DE NECESAR ESTE COMPUTERUL IN SCOALA DE ASTAZI