Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Juridic

DESPRE TERMENE

I. SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR (Or­do­nanţa Guvernului nr. 27/2002 pri­vind reglementarea activităţii de so­lu­ţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Le­gea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare):

Autorului petiţiei (prin petiţie în­ţelegându-se cererea, reclamaţia, se­sizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică) i se comunică răspunsul în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent că răspunsul este favorabil sau nu. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile,  cu notificarea prealabilă a petentului

Dacă petiţia este greşit adresată, ea se redirecţionează autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termen de 5 zile de la înregistrare, petiţionarul fiind înştiinţat despre aceasta.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (dispoziţiile O.G. nr. 27/2002 au fost reluate şiîn toate contractele colective de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar).

II. COMUNICAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru apro­barea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu mo­dificările şi completările ulterioare.

Instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea infor­maţiilor de interes public în termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării. În funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitării, termenul poate fi prelungit până la cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (cu condiţia înştiinţării solici­tantului în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).

Câteva scurte consideraţii privind informaţia de interes public:

Potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, informaţia de interes pu­blic reprezintă „orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din ac­tivităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de su­por­tul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”.

Excepţiile de la accesul liber sunt instituite la art. 12 din Legea nr. 544/2001, respectiv: „a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, po­trivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) informaţiile privind ac­tiviăţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atin­gere dreptului de proprietate in­te­lectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pe­riclitează rezultatul anchetei, se dez­văluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea cor­po­ra­lă, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile pri­vind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.”

A nu se confunda obligaţia de a comunica informaţii de interes public cu obligaţia pentru unităţile de învăţământ şi/sau pentru salariaţii acestora de a răspunde unor ches­tionare aplicate de persoane (fizice sau juridice) private, chiar dacă aces­tea au legătură cu activitatea lor.

În măsura în care se apreciază că documentele solicitate (de exemplu, procese verbale) conţin informaţii exceptate de la liberul acces (cum ar fi informaţii cu privire la date personale), unitatea poate refuza comunicarea acestora sau le poate comunica alterate, făcând precizări exprese în acest sens în răspuns şi motivând refuzul/modificările operate.

 

III. PROCEDURA PREALABILĂ DE SO­LUŢIONARE A CERERILOR ÎN CON­TEN­CIOS ADMINISTRATIV

Cadrul general este reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care, la art. 7 alin. (1), prevede: „(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se con­si­deră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data co­mu­nicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, des­tinatar al actului, poate introduce plân­gerea prealabilă, în cazul actelor ad­ministrative unilaterale, şi peste ter­menul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.”

Instituţia publică are obligaţia de a răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen.

Deci, regula generală este că un act administrativ este contestat la organul emitent/organul ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data emiterii, răspunsul trebuind transmis contestatorului în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

De la această regulă, în învă­ţământul preuniversitar există o serie de excepţii, reglementate ca atare de:

 

1. Metodologiile cadru anuale pri­vind mobilitatea personalului di­dac­tic de predare din învăţământul preuniversitar - exemple:

● Termenul în care cadrul didactic poate contesta hotărârea consiliului de administraţie în materia întregirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare este de 24 de ore de la comunicarea acesteia; contestaţia se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

● Aceleaşi termene – 24 de ore de la comunicarea hotărârii pentru depunerea contestaţiei şi 48 de ore pentru soluţionarea acesteia – sunt reglementate şi în cazul contestării hotărârii de respingere a cererii de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare.

● Derogatorii de la regula ge­nerală sunt atât termenul în care cadrul didactic poate contesta la inspectoratul şcolar hotărârea con­siliului de administraţie prin care se refuză menţinerea în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, cât şi termenul de soluţionare a contestaţiei – respectivele termene variază de la un an la altul, în funcţie de calendarul privind mişcarea personalului didactic.

● Tot potrivit calendarului se depun şi se soluţionează şi contestaţiile cadrelor didactice împotriva hotărârii comisiei de mobilitate de la nivelul unităţii de învăţământ privind transferul ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare.

● Cadrele didactice care solicită modificarea duratei contractului in­dividual de muncă din durată de­ter­minată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pot contesta ho­tărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o ce­rere scrisă adresată conducerii in­spec­toratului şcolar, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia; contestaţia se soluţionează de către consiliul de administraţie al in­spec­toratului şcolar, în perioada prevăzută de Calendar.

Şi exemplele pot continua, re­gle­mentările fiind similare: 24 de ore pentru depunerea contestaţiei, cu 48 de ore pentru soluţionarea acesteia sau ambele etape se derulează la datele stabilite de Calendar.

În toate cazurile de mai sus, contestaţia reprezintă plângerea pre­alabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi com­pletările ulterioare, iar hotărârea pri­vind contestaţia este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. 

2. Metodologiile anuale privind acor­darea gradaţiei de merit per­sonalului didactic din învăţământul preuniversitar:

Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu Graficul desfăşurării con­cursului pentru acordarea gra­daţiilor de merit. În general, con­tes­tatarii au la dispoziţie 5 zile calen­daristice de la afişarea listei punctajelor în ordine descrescătoare. Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora.

Şi în acest caz, hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea con­tenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. În materia evaluării anuale a activităţii personalului didactic (de predare şi didactic auxiliar), po­trivit Metodologicie aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011, cu mo­di­ficările şi completările ulterioare, per­soana evaluată are drept de con­testaţie asupra punctajului/cali­ficativului acordat de consiliul de ad­ministraţie, contestaţia trebuind în­registrată la secretariatul unităţii de învăţământ în  termen de 2 zile lu­crătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului. Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a con­testaţiilor, în cel mult 3 zile lu­crătoare de la expirarea termenului de de­pu­nere.

Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă. Deşi metodologia nu prevede expres, este evident că de­pu­nerea contestaţiei echivalează cu formularea plângerii prealabile pre­văzute de art. 7 din Legea con­ten­ciosului administrativ.

Nu avem pretenţia că am cu­prins toate situaţiile, dar cu cele enu­merate anterior se confruntă cel mai des salariaţii din învăţământul pre­uni­versitar.

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Juridic  DESPRE TERMENE