Juridic

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN INVATAMANT, APROBAT DE EXECUTIV

Guvernul a aprobat Hotdrârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, a mdrimii concrete a sporului pentru condi?ii de muncd, precum 5i a condi?iilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupa?ionald de func?ii bugetare „invd?dmânt”

Cuantumul sporului pentru condi?ii de muncd se stabile?te prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bazd, cu valori cuprinse intre 5 ?i 15% din salariul de bazd, in func?ie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte ?i corespunzdtor timpului efectiv lucrat in aceste locuri de muncd, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice. Mai jos, vd prezentdm regulamentul-cadru.

ANEX?: REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de munc?, a categoriilor de personal, a m?rimii concrete a sporului pentru condi?ii de munc?, precum ?i a condi?iilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupa?ional? de func?ii bugetare „înv???mânt”

Art. 1. Prezentul regulament-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, a mdrimii concrete a sporului pentru condi?ii de muncd, precum 5i a condi?iilor de acor­dare a acestuia pentru personalul din familia ocupa?ionald de func?ii bugeta­re „invd?dmânt”, potrivit anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind sa­larizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, stabile5te locurile de muncd, categoriile de personal 5i mdrimea con­cretd a sporului in raport cu condi?iile in care se desfd5oard activitatea, pre-cum 5i condi?iile de acordare a aces­tora, denumit in continuare regulament

Art. 2. (1) Sporul pentru condi?ii de muncd prevdzut in prezentul regula­ment se acordd, pe baza buletinelor de determinare sau, dupd caz, exper­tizare, emise de cdtre autoritd?ile abili­tate in acest sens, pentru timpul efectiv lucrat in locurile de muncd respective, in procent de pând la 15% aplicat la sa­lariul de bazd, cu incadrarea in sumele prevdzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri 5i cheltuieli aprobat.

(2) Eviden?a timpului lucrat efec­tiv in ore se ?ine 5i se certificd de cdtre conducdtorul fiecdrui/fiecdrei com­partiment/structuri func?ionale, se avi­zeazd de cdtre 5eful ierarhic superior 5i se aprobd de conducerea unitd?ii/ institu?iei.

Art. 3. La stabilirea concretd a spo­rului pentru condi?ii de muncd se vor avea in vedere urmdtorii factori:

a) ac?ionarea concomitentd a mai multor factori de risc;

b)durata de expunere la ac?iunea factorilor de risc;

c)natura factorilor nocivi - fizici, chi­mici sau biologici - 5i mecanismul de ac - ?iune a acestora asupra organismului;

d)existen?a unor condi?ii de muncd ce implicd un efort fizic mare in condi?ii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibra?ii, praf, radia?ii, vapori, aburi;

e)existen?a unor condi?ii de muncd ce implicd o suprasolicitare nervoasd, care determind un risc de accidentare sau de imbolndvire;

f)structura 5i nivelul morbiditd?ii in raport cu specificul locului de muncd.

Art. 4. Cuantumul sporului se stabi­le5te prin aplicarea cotei procentuale, care nu poa te depd5i 15%, asupra sa­lariului de bazd, corespunzdtor timpu­lui efectiv lucrat la locurile de muncd prevdzute in pre zentul regulament cu respectarea pre vederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B „Reglementdri specifice perso nalului didactic din in­vd?dmânt” la Legea-cadru nr.153/2017 privind salari za rea personalului pldtit din fonduri pu bli ce, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare.

Art. 5. Nominalizarea personalului care beneficiazd de sporul pentru con­di?ii de muncd, fdrd depd5irea procen­tului de 15%, se face de cdtre condu­cdtorul ierarhic 5i se aprobd de consiliul de administra?ie, cu consultarea orga­niza?iilor sindicale afiliate la federa?ii­le sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invd?dmânt sau a reprezentan?ilor salaria?ilor la nivel de unitate/institu?ie acolo unde nu existd sindicate, cu respectarea prevederi­lor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificdrile 5i completdri­le ulterioare, 5i cu incadrarea in fondu­rile aprobate pentru cheltuieli salariale.

Art. 6. (1) Personalul care, in cadrul programului normal de muncd, i5i des­fd5oard activitatea la mai multe locuri de muncd incadrate potrivit prezen­tului regulament, cu sporuri diferite, beneficiazd de sporul prevdzut pentru fiecare loc de muncd in func?ie de tim­pul efectiv lucrat in aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare.

(2)Personalul care, in cadrul progra­mului normal de muncd, i5i desfd5oard activitatea intr-un loc de muncd in care ac?ioneazd concomitent mai mul?i fac­tori de risc caracteristici unor condi?ii de muncd periculoase sau vdtdmdtoare, astfel cum sunt definite in Hotdrârea Guvernului nr. 569/2017 pentru apro­barea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, mdrimea concretd a sporului pentru condi?ii de muncd, precum 5i condi?iile de acordare a acestuia pen­tru familia ocupa?ionald de func?ii bu­getare „Administra?ie” din administra?ia publicd locald, beneficiazd de sporurile prevdzute pentru fiecare dintre aceste condi?ii de muncd, acordate cumulat, fdrd a se depd5i cuantumul maxim de 15% din salariul de bazd.

Art. 7. (1)Unitd?ile 5i institu?iile din sis­temul de invd?dmânt sunt obligate sd adopte mdsuri tehnice 5i organizatori­ce care sd conducd la desfd5urarea activitd?ilor in condi?ii de muncd opti­me, in termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determi­nare a condi?iilor de muncd.

(2)Unitd?ile/institu?iile din sistemul de invd?dmânt efectueazd periodic md­surdtori la locurile de muncd in timpul desfd5urdrii activitd?ilor. Aceste perioa­de nu pot fi mai mari de 6 luni.

(3)Personalul care i5i desfd5oard activitatea in condi?ii de muncd peri­culoase sau vdtdmdtoare este supus examindrilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legisla?iei in vigoare.

Art. 8. (1)Personalul didactic care I?i desf??oar? activitatea In alte locuri de munc? In condi?ii de munc? periculoa­se sau v?t?m?toare, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiaz? de sporul din domeniul re­spectiv, prev?zut de legisla?ia salariz?rii personalului pl?tit din fonduri publice ?i cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(2)Personalului nedidactic din Inv?­??mântul preuniversitar i se aplic? preve­derile Hot?rârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului pri­vind stabilirea locurilor de munc?, a categoriilor de personal, m?rimea con­cret? a sporului pentru condi?ii de mun­c?, precum ?i condi?iile de acordare a acestuia pentru familia ocupa?ional? de func?ii bugetare „Administra?ie” din administra?ia public? local?.

(3)Personalului nedidactic din insti­tu?iile de Inv???mânt superior de stat care func?ioneaz? In coordonarea Ministerului Educa?iei Na?ionale, insti­tu?iilor ?i unit??ilor care func?ioneaz? In subordinea Ministerului Educa?iei Na­?ionale, unit??i aflate In coordonarea Ministerului Educa?iei Na?ionale, cluburi sportive studen?e?ti, institu?ii ?i unit??i de cercetare ?tiin?ific? care func?ioneaz? In subordinea Ministerului Educa?iei Na­?ionale i se aplic? prevederile Hot?rârii Guvernului nr. 917/2017 pentru apro­barea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munc?, a cate­goriilor de personal, a m?rimii concrete a sporului pentru condi?ii de munc?, precum ?i a condi?iilor de acordare a acestuia pentru familia ocupa?ional? de func?ii bugetare „Administra?ie” din administra?ia public? central?.

Art. 9. În termen de 60 de zile de la intrarea In vigoare a prezentei hot?­râri se efectueaz? noi determin?ri, In timpul desf??ur?rii activit??ilor specifi­ce, In vederea eliber?rii buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de munc? cu condi?ii periculoase sau v?t?m?toare.

Art. 10. Beneficiaz? de spor de pân? la 15% din salariul de baz?:

a)personalul care lucreaz? In labo­ratoarele nucleare autorizate In condi­?iile legii, care desf??oar? activitatea cu surse de radia?ii sau generator de radia?ii;

b)personalul care lucreaz? In labo­ratoarele ?i compartimentele de cer­cetare, care utilizeaz? agen?i chimici periculo?i, Incadra?i In gradul I ?i II de toxicitate, precursori de gradul I ?i II, substan?e cu poten?ial cancerigen ?i/ sau mutagen (pC), substan?e cu ac?iu­ne cancerigen? ?i/sau mutagen? (C), substan?e care pot p?trunde In orga­nism prin piele sau mucoase (P) sau substan?e foarte periculoase cu indica­tiv (Fp) sau agen?i biologici cu risc de Imboln?vire apar?inând grupelor 1-4 de risc ?i care prezint? risc de propaga­re In colectivitate;

c)personalul din laboratoarele ?i compartimentele de cercet?ri biologi­ce, inframicrobiologice, microbiologi­ce, virusologice ?i biochimice, biochi­mice animale, genetice;

d)personalul care lucreaz? In labo­ratoarele ?i sec?iile de cercetare care execut? cercet?ri chimice, fizico-chi­mice, sinteze chimice, analize instru­mentale In sta?iile-pilot ?i micropilot In vederea ob?inerii unor noi substan?e;

e)personalul care lucreaz? la insta­la?iile electrice de medie ?i Inalt? ten­siune;

f)personalul didactic care asigur? activit??i didactice de predare-Inv??a­re-evaluare In unit??i spitalice?ti de boli infec?ioase sau In sec?ii/compartimen­te cu paturi de boli infec?ioase;

g)personalul care I?i desf??oar? ac­tivitatea In spitale ?i clinici veterinare universitare.

Art. 11. Beneficiaz? de spor de pân? la 12% din salariul de baz?:

a)personalul care lucreaz? In labo­ratoare ?i ateliere de ob?inere ?i prelu­crare metale feroase ?i neferoase;

b)personalul care desf??oar? acti­vitate In laboratoarele ?i atelierele de profil In care este expus la radia?ii laser, ultraviolete, infraro?u, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra ?i infrasunete sau la câmpuri mag­netice ?i electrice foarte intense;

c)personalul care desf??oar? ac­tivit??i de conservare ?i restaurare de obiecte de art?, de patrimoniu ?i bise­rice?ti.

Art. 12. Beneficiaz? de spor de pân? la 10% din salariul de baz?:

a)personalul didactic auxiliar din bi­bliotecile din institu?iile de Inv???mânt superior ?i din bibliotecile centrale uni­versitare care desf??oar? activit??i de prelucrare, conservare ?i restaurare carte veche/publica?ii/periodice mai veche/vechi de anul 1900;

b)personalul care lucreaz? In labo­ratoarele ?i compartimentele de cer­cet?ri de ecologie sistemic? ?i sustena­bilitate;

c)personalul Incadrat In func?ia de model In unit??ile de Inv???mânt cu profil de art?.

Art. 13. Beneficiaz? de spor de pân? la 7% din salariul de baz?:

a)personalul care lucreaz? In locuri de munc? aflate sub ac?iunea câmpuri­lor electromagnetice de radiofrecven?? produse de emi??tori de radiodifuziune, televiziune, emi??tori pentru comunica?ii, sta?ii de radioloca?ie, instala?ii de curent de Inalt? frecven??, sta?ii de radio unde scurte ?i unde ultrascurte radiorelee In unde metrice, decimetrice, centimetri­ce, radiogoniometre ?i sta?ii de bruiaj;

b)personalul care lucreaz? In unit?­?ile de cre?tere a animalelor de ferm? ?i de companie, In abatoare ?i In unit??i de procesare a produselor de origine animal?;

c)personalul didactic auxiliar din unit??ile/institu?iile de Inv???mânt pre­universitar care se deplaseaz? In zone izolate ce Indeplinesc cumulativ dou? din urm?toarele condi?ii specifice:

- c.1) condi?ii dificile de acces la lo­curile de munc? cu drumuri deteriora­te, periculoase, neasfaltate, nepietrui­te, impracticabile transportului;

- c.2) inexisten?a transportului In co­mun;

- c.3) localit??i amplasate In zone de munte la peste 800 m altitudine sau In Delta Dun?rii, In zone greu accesibi­le.

Art. 14. Beneficiaz? de spor de pân? la 5% din salariul de baz?:

a)personalul care I?i desf??oar? ac­tivitatea In laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizic?, biofizic?, agrochimie, pedologie, geochimie, din institu?iile ?i unit??ile de Inv???mânt;

b)personalul care desf??oar? acti­vit??i de conservare, circula?ie ?i prelu­crare de carte In depozite de carte ?i biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale ?colare, publica?ii pe­riodice ?i neperiodice;

c)cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sis­tem care desf??oar? activitate In la­boratoarele de specialitate dotate cu re?ele informatice constituite din cel pu?in 12 unit??i.

Publicat In Monitorul Oficial cu nu­m?rul 95 din data de 31 ianuarie 2018. ...

PAGINI REALIZATE DE TEODORA BANA? ?I IOANA VOICU,

CONSILIERI JURIDICI FSE „SPIRU HARET

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Juridic  REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN INVATAMANT, APROBAT DE EXECUTIV