Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Juridic

DESPRE TERMENE

I. SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR (Or­do­nanţa Guvernului nr. 27/2002 pri­vind reglementarea activităţii de so­lu­ţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Le­gea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare): Autorului petiţiei (prin petiţie în­ţelegându-se cererea, reclamaţia, se­sizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică) i se comunică răspunsul în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent că răspunsul este favorabil sau nu. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile,  cu notificarea prealabilă ...

[Articol complet Articol complet]

RASPUNDEREA DISCIPLINARA A PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.Pentru personalul didactic [astfel cum este acesta reglementat la art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control] răspunderea disciplinară este angajată în condiţiile art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale. Pentru person...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1