Eveniment

CONTRIBUTIA EDUCATIEI ROMANIEI LA DEZVOLTAREA MODERNE

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ a or-ganizat pe 5 octombrie acţiunea cu tema „Contribuţia edu-caţiei la dezvoltarea României moderne“, eveniment inclus pe lista proiectelor prezentată de Preşedintele României în cadrul Evenimentului „România la Centenar”. Cu această ocazie, FSE „SPIRU HARET“ a dorit să aducă un omegiu tu-turor colegilor care s-au jertfi t pentru ca Marea Unire de la 1918 să devină realitate. De asemenea, în cadrul evenimen-tului preşedintele federaţiei, Marius Ovidiu Nistor, a făcut şi o radiografi e a sistemului actual de învăţământ, prezentând principalele probleme cu care se confruntă cadrele didac-tice, elevii şi părinţii.

Printre invitaţi s-au numărat consilierul de stat Ligia Deca, rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru, vicepreşedin-tele Academiei Române, Răzvan Theodorescu, secretarul de stat Gigel Paraschiv, inspectorul general al Municipiului Bucureşti, Ioana Neacşu, lideri sindicali, lideri ai elevilor şi preşedintele Asociaţiei de Părinţi din Învăţământul Preuni-versitar, Iulian Cristache.

În cuvântul de deschidere, preşedintele Federaţiei Sin-dicatelor din Educaţie „Spiru Haret“, Marius Nistor, a decla-rat că nu există educaţie de calitate fără cadre didactice califi cate, precizând că de sănătatea sistemului educaţio-nal dintr-o ţară depinde în mod direct starea întregii socie-tăţi. „Nu există educaţie de calitate fără cadre didactice formate şi califi cate. (...) Defi citul de cadre didactice califi - cate în învăţământul preuniversitar este de aproape 30.000 de persoane. Este evident că reducerea defi citului de per-sonal didactic califi cat necesită un angajament mult mai puternic, nu doar pentru a recruta şi a forma noi cadre di-dactice, dar şi pentru a asigura alocare de resurse sufi ciente pentru menţinerea acestora la catedră. În ciuda declaraţiilor politice care recunosc importanţa cadrelor didactice pentru succesul generaţiilor viitoare, în multe cazuri, profesia nu este valorizată. Este şi cazul României, care întâmpină destul de multe dificultăţi în recrutarea cadrelor didactice şi în menţinerea lor la catedră“, a afirmat Nistor, cu prilejul unei dezbateri organizate de FSE „Spiru Haret“ la Colegiul „Sf. Sava“.

Preşedintele FSE „SPIRU HARET“ a spus că există „di-ferite sondaje“ care arată că mai mult de o treime dintre cadrele didactice cu vârsta sub 35 de ani văd profesia di-dactică doar ca pe o opţiune pe termen scurt şi mediu. „De sănătatea sistemului educaţional dintr-o ţară depin-de în mod direct starea întregii societăţi. Dacă nu înţele-gem acest lucru esenţial, ne condamnăm la subdezvolta-re atât pe noi, cât şi generaţiile pe care le educăm şi pe cele care vor veni după noi“, a adăugat Marius Nistor. Acesta a făcut apel la „raţiunea“ tuturor factorilor de deci-zie din România să „stopeze derapajele“ din sistemul edu-caţional românesc, să aloce resursele necesare unui sistem de învăţământ modern şi eficient, să stabilească strategii realiste şi coe-rente de funcţionare şi dezvoltare a şcolii româ-neşti, dar şi să restabi-lească prestigiul social al profesiei de dascăl.

Consilierul de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale Ligia Deca a felicitat FSE „SPIRU HA-RET“ pentru organizarea evenimentului şi a trans-mis cu această ocazie mesajul Preşedintelui Ro-mâniei, Klaus Iohannis.

„Deşi, de multe ori, în spaţiul public, sindicatele dascălilor sunt portretizate ca o frână pentru refor-mă, pentru înnoire, pentru a face sistemul de educaţie mai apropiat de ceea ce ne dorim, constatarea mea şi a tuturor celor prezenţi în cadrul grupurilor de lucru a fost că, de cele mai multe ori, sindicatele au susţinut măsuri dintre cele mai curajoase, analizele pe care sindicatele le-au realizat sunt extrem de valoroase pentru proiect, dar reflectă şi realita-tea, nu sunt analize făcute dintr-un birou, ci reprezintă ceea ce dumneavoastră trăiţi zi de zi în sălile de clase. (...) Oda-tă cu lansarea proiectului «România Educată» în dezbatere publică, proiect care va fi lansat până la finele anului, ne dorim ca fiecare dintre dumneavoastră să îşi aducă aportul criticând constructiv rezultatele pe care reprezentaţii dum-neavoastră le-au făurit împreună cu reprezentanţii celorlalţ actori din Educaţie“, a afirmat Ligia Deca. 

La rândul său, rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, a declarat că investiţiile în Educaţie în ultimii ani au fost insuficiente, iar legislaţia - instabilă şi incoerentă. „Este o perpetuă căutare în acest sistem care nu pare să ducă prea departe. Este o încercare uneori haotică, dezordonată de a rezolva ad-hoc probleme care apar în fiecare zi. Am avut aproape 30 de miniştri la Ministerul Educaţiei în tot atâţia ani şi acest fapt arată o criză, o instabilitate a sistemului. Este un ecou al faptului că oamenii din sistem nu sunt învestiţi cu în-credere, cu autoritate şi nu sunt susţinuţi de către principalii decidenţi şi actori politici ai României pentru a perfecţiona, pentru a dezvolta şcoala românească“, a spus Dumitru. Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Naţiona-le Gigel Paraschiv a asigurat dascălii prezenţi la eve-niment de dialog şi bună credinţă din partea MEN. În opinia sa, toţi cei implicaţi în actul educaţional ar trebui să fie uniţi. «Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieţii nu poate fi niciodată şters», a menţionat Paraschiv

Răzvan Theodorescu,­ vicepreşedinte al Aca-mediei Române, a făcut o paralelă între oamenii de stat de la Marea Uni-re şi politicienii din ziua de azi. „România a avut trei proiecte de ţară şi două generaţii de oameni de stat. Cele trei proiecte de ţară sunt: Unirea cea mică din 1859, Indepen-denţa de la 1877 -1878 şi Unirea de la 1918.(…) Omul de stat este cel care se gândeşte la ge-neraţiile viitoare, omul politic este cel care se gândeşte la alegerile următoare şi în afară de oameni de stat şi oameni politici mai există o categorie de lideri politici. (…) Ultimul om de stat a fost Iuliu Maniu. La ora actuală, România nu are nici un om politic şi de aceea nu are nici un proiect naţional şi nici politică exter-nă. Dacă se va face o politică externă reală, inteligentă, am putea să mai avem un proiect naţional – Unirea cu Basarabia.

Pentru această ocazie, organizaţiile membre FSE „SPIRU HARET“ au adunat documente privind implicarea cadrelor didactice în Marea Unire. Reprezentanţii fiecărei regiuni isto-rice au prezentat câte un amplu material privind Marea Uni-re şi dascălii care au participat şi au luptat pentru ca acesta să devină realitate. (Toate aceste materiale pot fi consultate pe site-ul www.fsespiruharet.ro). 

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  CONTRIBUTIA EDUCATIEI ROMANIEI LA DEZVOLTAREA MODERNE