Eveniment

Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI

Peste 100 de membri ai Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Minis­terului Educa?iei Na?ionale (MEN). Pro­tes tul a avut In vedere blocarea coma­s?rilor abuzive de clase, grupe ?i unit??i de Inv???mânt; respectarea prevede­rilor legale privind drepturile salaria?ilor din Inv???mânt; dialog social real In e du ca?ie; cre?terea aloc?rilor bugeta­re pentru educa?ie reflectate In special In costul standard per pre?colar/elev.

„Este vorba despre comas?ri abuzi­ve dispuse la ordinul MEN, comas?ri de ?coli, de clase, desfiin?area unor struc­turi ale unit??ilor ?colare, In special din mediul rural. Totul se Intâmpl? din cau za costului standard, care este sub dimen­sionat. ?i mai grav este c? m?surile au fost dispuse f?r? a se purta vreun di alog cu partenerii de dialog. Tot din cauza costului standard suntem In situ a?ia In care marile colegii na?ionale, un de avem personal Inalt calificat, nu se pot Incadra In aloca?iile bugeta re. Parc? MEN nu I?i dore?te calitate, In cercând s? determine unit??ile de In v???mânt s? renun?e la profesori bine preg?ti?i ?i s? aduc? numai debutan?i pentru c? ei cost? mai pu?in“, a declarat Marius Nis-tor, pre?edintele Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie ,,Spiru Haret“.

Protestatarii – veni?i din mai multe jude?e ale ??rii, precum Sibiu, Vâlcea, Dolj, Timi?, Cara?-Severin, Gala?i, Mure?, Br?ila, Olt, Alba, Ilfov, Cluj ?i din Munici­piul Bucure?ti – au sunat din vuvuzele ?i au agitat pancarte pe care scria ,,DA, edu ca?iei, NU indiferen?ei!“. Ace?tia au f?cut o compara?ie ?i Intre aloc?rile bu­getare lunare pentru diferite categorii. Astfel, In timp ce pentru un parlamen­tar statul aloc? lunar 40.000 de lei, iar pentru un de?inut se dau 2.500 de lei, pentru un elev se acord? doar 500 de lei, In medie.

Ac?iunea de protest a fost una Incu­nunat? de succes, având In vedere c? la sfâr?it, o delega?ie a FSE ,,SPIRU HA­RET“ a fost primit? chiar de prim-ministrul Vasilica Viorica D?ncil?. La Intâlnire au mai participat din partea Executivului ?i ministrul de Finan?e, Eugen Teodorovici, ministrul Muncii, Lia Olgu?a Vasilescu, mi nis trul Educa?iei, Valentin Popa, pre-cum ?i consilierul de stat Sevil Shhaideh.

,,Noi am prezentat un memoriu din partea federa?iei noastre cu principa­lele probleme cu care noi ne confrun­t?m, probleme care creaz? tensiuni In Inv???mântul preuniversitar. Situa?iile pe care noi le-am sesizat nu au nici o le g? tur? cu performan?ele unit??ilor de Inv???mânt sau cu calitatea actului managerial. Pân? la urm? trebuie s? In­?eleag? ?i reprezentan?ii UAT-urilor (uni­t??ilor administrativ teritoriale - n.r.) c? o prim?rie puternic? este acea prim?rie care are ?coli care arat? mai bine de­cât prim?ria”, a precizat Marius Nistor, pre?edintele Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie ,,Spiru Haret”.

Pre?edintele FSE ,,SPIRU HARET“ a mai spus c? s-a stabilit ca In perioada imediat urm?toare, prin intermediul pre fecturilor, s? se organizeze comisii de dialog social pentru a discuta cazu­rile referitoare la comas?rile ?colilor, co­masarea claselor ?i efectele generate de aceste proceduri. ,,Acolo unde co­mas?rile nu se justific?, categoric lucru­rile vor fi regândite”, a ad?ugat Nistor.

El a mai spus c?, dac? cererile sindi­cali?tilor nu vor fi rezolvate, membrii Fe­dera?iei ,,Spiru Haret” vor apela la toate variantele ,,legale” de protest, inclusiv greva.

,,Deocamdat?, deschidere exist?. Noi a?tept?m s? vedem cum se con­cre tizeaz? ceea ce am discutat. Vrem fapte! Asta a?teapt? ?i colegii no?tri din teritoriu ?i nu mai au dispozi?ia necesar? s? a?tepte. Deci promisiunile nu servesc nim?nui. În momentul In care ceea ce s-a discutat aici se pune In practic?, In momentul In care vezi c? toate acele angajamente sunt respectate, atunci va ap?rea ?i Increderea. Pân? atunci, va r?mâne doar acea doz? de neIn­credere ?i suspiciune”, a mai spus Ma­rius Nistor.

Un alt subiect abordat In Intâlnirea de la Palatul Victoria a fost acordarea voucherelor de vacan??, care ar urma s? se ofere Incepând cu luna martie, dup? ce vor fi clarificate unele proble­me de ordin tehnic. •••

DRAGO? CONSTANTIN NEAC?U

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI