Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Actualitate

DREPTURI SI OBLIGATII SPECIFICE LIDERILOR DE SINDICAT

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învăţământ Preuniversitar (în vigoare în prezent şi valabil cel puţin 2 ani de la data înregistrării), liderii de sindicat din unităţile în care este aplicabil CCMUNSAIP (astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa nr. 3 la contract) au următoarele drepturi şi obligaţii specifice:

1. să participe la şedinţele comisiei paritare – art. 13, coroborat cu Anexa nr. 2 la contract;

2. să semnaleze organizaţiei sindicale orice nerespectare a clauzelor contractului colectiv de muncă;3. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, un orar flexibil de lucru, precum şi modalităţile concrete de aplicare a acestuia, care să nu afecteze drepturile prevăzute în CCMUNSAIP – art. 18 alin. (1), (3);4. să avizeze derogări de la orarul stabilit în cadrul comisiei paritare, în situaţii temeinic motivate şi dovedite cu documente justificative – art. 18 alin. (4);

5. să beneficieze de scutire de la efectuarea activităţilor de tipul serviciul pe şcoală, serviciul la cantină şi recensământul populaţiei şcolare (acestea fiind compensate cu activităţi sindicale), precum şi de un program flexibil, care să le permită desfăşurarea activităţilor sindicale – art. 18 alin. (5);

6. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, condiţiile în care cele 2 zile consecutive de repaus săptămânal  se acordă în alte zile ale săptămânii – art. 28 alin. (3);

7. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, procedura de acordare a celor 2 zile libere plătite pentru fiecare zi lucrată de personalul din învăţământ care participă la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, din calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale, indiferent de etapă/fază, derulate în zilele de repaos săptămânal/sărbătoare legală – art. 28 alin. (6);

8. să participe, în cadrul consiliului de administraţie, la stabilirea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat, în primele două luni ale anului şcolar – art. 29 alin. (2);

9. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, durata exactă a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic (în intervalul 5 – 10 zile lucrătoare)

10. să semnaleze inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei orice fel de eroare existentă în modul de fundamentare a proiectului de buget, în vederea efectuării de rectificări  – art. 33 alin. (4);

11. să participe la activităţile specifice procedurii de acordare a gradaţiei de merit;

12. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, criteriile în baza cărora se acordă premiul lunar din fondul de salarii, în condiţiile legii – art. 36 lit. a);

13. să sesiseze eventualele întârzieri ale plăţii drepturilor băneşti sau refuzul de calculare a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, în vederea angajării răspunderii disciplinare a persoanelor vinovate – art. 37 alin. (4);

14. să ceară unităţii (şi să i se prezinte în cadrul comisiei paritare) dovada solicitării sumelor necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie – art. 43 alin. (2);

15. să desfăşoare activitate specifică în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă – art. 44 alin. (1);

16. să participe, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii, la luarea tuturor hotărârilor privind condiţiile de muncă şi protecţie socială şi să sesizeze organizaţiei sindicale orice nerespectare a prevederilor în această materie – art. 39 şi urm.;

17. să stabilească, împreună cu unitatea şi autorităţile administraţiei publice locale, măsurile concrete în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă – art. 45 alin. (2) raportat la alin. (1); 

18. să îşi dea acordul cu privire la trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, cu prioritate pe posturi vacante şi, după caz, la reconversia profesională a acestora – art. 51 alin. (2);

19. să participe la negocierea fişei postului de către salariat cu angajatorul, la solicitarea membrului de sindicat – art. 56 alin. (4);

20. să acorde asistenţă salariatului membru de sindicat, la solicitarea scrisă a acestuia, la încheierea / modificarea contractului individual de muncă – art. 57 alin. (3);

21. să nu li se desfacă, din iniţiativa angajatorului, contractul individual de muncă pentru desfăşurarea activităţii sindicale sau apartenenţa la un sindicat – art. 73 alin. (3);

22. să fie notificaţi de către angajatori cu privire la intenţia de concediere a salariatului membru de sindicat pentru motive neimputabile acestuia, cu 5 zile înainte de emiterea deciziei – art. 74 alin. (1); 

23. să facă parte din comisia constituită la nivelul unităţii în vederea evaluării salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală şi/sau practică – art. 75 alin. (2);

24. să participe, în cadrul comisiei paritare de nivelul unităţii/instituţiei, la luarea hotărârilor privind concedierile individuale – art. 78 alin. (5);

25. să fie încunoştinţaţi în scris de către unitate despre extinderea sau reluarea activităţii într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile salariaţilor – art. 79 alin. (1);26. să fie consultaţi în vederea elaborării planului anual de formare profesională pentru toate categoriile de salariaţi – art. 84 alin. (1); 

27. să fie consultaţi anterior încheierii contractelor de adaptare profesională – art. 89;

28. să stabilească, în cadrul comisiei paritare, modul de organizare al cursurilor de reconversie profesională şi de recrutare a candidaţilor – art. 91 alin. (2);

29. să fie invitaţi să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural, anunţându-li-se şedinţa şi comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate cu 72 de ore înainte – art. 92 alin. (1), (2); 

30. să primescă în scris hotărârile şi copiile proceselor verbale, în termen de 2 zile de la data desfăşurării şedinţei – art. 92 alin. (3);

31. să li se pună la dispoziţie ori să li se asigure accesul la informaţiile şi documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare – art. 93; [textul la care se face trimitere prevede: „În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor, organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condiţiile legii.”]

32. să urmărească la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective de muncă şi contractul individual de muncă – art. 99;

33. să înştiinţeze unitatea şi să i se comunice de către aceasta hotărârile privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă – art. 101;

34. să acorde sprijin salariaţilor membri de sindicat, în cazul în care aceştia se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă – art. 111 alin. (4);

35. să primească de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii şi să solicite angajatorului rezolvarea acestora, opinia fiindu-le menţionată în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată; 

36. să fie consultat de către angajator la elaborarea Regulamentului intern al unităţii – art. 112.

paginile 8-15 sunt realizate de Teodora BanaŞŞi Ioana Voicu,consilieri juridiciFSE „Spiru Haret“

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  DREPTURI SI OBLIGATII SPECIFICE LIDERILOR DE SINDICAT