Actualitate

INTRE GUVERNUL ROMANIEI SI FEDERATIILE SINDICALE REPREZENTATIVE DIN INVATAMANT

Ţinând cont de faptul că, în acest moment, media procen- tului din P.I.B. alocat educaţiei din ţările membre ale U.E. este aproximativ 5,25%,

Apreciind că sistemul educaţional românesc, ca în orice ţară dezvoltată, este unul dintre sectoarele strategice de care depinde evoluţia economiei româneşti,

Având în vedere convingerea părţilor semnatare că o re- formă reală a sistemului educaţional din România înseamnă regândirea curriculumului şi a modului de pregătire a resursei umane necesare pentru procesul instructiv-educativ,

Ţinând cont că atragerea către învăţământ a oamenilor cu vocaţie pentru această meserie este dependentă, în pri- mul rând, de motivarea materială a acestora,

Având în vedere nevoia regândirii legislaţiei privind edu- caţia, condiţie esenţială pentru reformarea educaţiei din România,

Luând în considerare că învăţământul românesc are mi- siunea de a forma personalităţi capabile să se adapteze la schimbările din societate, care să-şi însuşească cunoştinţele culturale necesare înţelegerii lumii în care trăim şi care prin competenţe, abilităţi, aptitudini şi atitudini să poată efectua o muncă utilă pentru ele şi pentru societate,

Considerând că, pentru îndeplinirea misiunii asumate, este absolut necesară recrutarea cadrelor didactice cu perfor- manţe profesionale şi formarea lor continuă,

Ţinând cont de faptul că personalul nedidactic din sistemul de învăţământ este o categorie profesională de care depin- de buna funcţionare a sistemului educaţional din România,

Apreciind că educaţia reprezintă unul dintre domeniile pri- oritare prevăzute în Programul de Guvernare,

Având în vedere necesitatea stringentă de a se crea, în şcolile din România, indiferent de mediul urban/rural, condiţii similare cu cele existente în ţările dezvoltate, pentru a se rea- liza un proces instructiv – educativ la standardele europene şi pentru a se înlătura discrepanţele majore dintre condiţiile din şcolile urbane şi cele din şcolile rurale,

GUVERNUL ROMÂNIEI SE ANGAJEAZĂ SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI, DE NATURĂ SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI AL SALARIAŢILOR

1. Creşterea graduală a sumelor des- tinate finanţării educaţiei, începând cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, în cuantum de cel puţin 15% anual faţă de bugetul anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puţin 6% din PIB.

Termen: 31.12.2018

2. Elaborarea unei noi Legislaţii speci- fice învăţământului, structurată în: Legea Învăţământului Preuniversitar, Legea În- văţământului Universitar şi Statutul Perso- nalului Didactic, legi ce vor da o nouă viziune sistemului de învăţământ.

Termen: 31.03.2019 – Adoptarea în

Guvern

3. Adaptarea, modernizarea şi sim- plificarea programelor şcolare la cerin- ţele secolului 21, în corelaţie cu piaţa muncii. Se vor revizui programele şcolare pentru ciclul primar şi gimnazial şi vor fi aprobate noile abordări curriculare pen- tru ciclul liceal.

Termen: 01.09.2019

4Creşterea salarială prevăzută în anul 2022 urmează să fie devansată până  la  data  de  1  septembrie 2020 pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ.


 

Creşterile salariale prevăzute în Le- gea 153/2017 pentru 2019 vor fi cuprinse în Legea Bugetului de Stat şi vor fi acor- date începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru anul 2020 creşterile salariale vor fi acordate la 1 ianuarie şi 1 septembrie

2020,

Actul normativ va fi adoptat până la

31.12.2018.

5. Calculul şi plata sporurilor, indem- nizaţiilor şi a celorlalte drepturi care se cuvin  personalului  din  învăţământ  să se realizeze raportat la salariul de bază în  plată,  cu  modificarea programului EDUSAL,

De    asemenea,    se    aplică    art.

8/153/2017 începând cu 1.01.2019.

Termen: 01.09.2019

6. Guvernul se angajează ca înce- pând cu data de 1 ianuarie 2019, să co- releze salariile de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii similare (studii, grad didactic, gradaţie de vechime şi vechime în învăţământ) în învăţământul preuniversitar.

Termen: 01.01.2020

7. În Legea privind Statutul personalu- lui didactic se vor prevedea următoarele forme de sprijin de care beneficiază per- sonalul didactic de predare şi data de la


 

care acestea se acordă, respectiv:

a) Acordarea a două salarii minime brute  pe  an  pentru  dezvoltarea per- sonală, precum şi pentru materialele didactice necesare procesului instruc- tiv-educativ.

Termen: 01.09.2019

b) Acordarea unei garanţii de stat de 80% pentru creditul angajat, în vede- rea achiziţionării unei locuinţe de către personalul didactic de predare, care nu deţine o locuinţă în localitatea urbană în care îşi desfăşoară activitatea şi sub- venţionarea integrală a dobânzii pentru acest tip de credit. Locuinţa poate să fie nouă, sau să aibă cel mult 2 ani vechime.

Termen: 01.07.2019

c) Personalului didactic de predare, care îşi desfăşoară activitatea în me- diul rural i se acordă până la 5000 euro pentru achiziţionarea terenului necesar construcţiei  unei  locuinţe,  sau/şi  pen- tru achiziţia unei locuinţe, sau/şi pentru modernizarea acesteia. De asemenea, personalul didactic de predare în mediul rural beneficiază şi de prevederile de la punctul b.

Obligaţia beneficiarilor acestor credi- te este ca cel puţin 5 ani să rămână să

predea în localitatea respectivă. În caz contrar, suma se restituie proporţional cu perioada rămasă.

Termen: 01.07.2019

d)  De  formarea profesională con- tinuă va beneficia personalul didactic din învăţământ şi, de asemenea, prin derogare, poate beneficia şi personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. Cursurile vor avea costurile acoperite integral de la bugetul de stat şi vor fi or- ganizate de către universităţi şi de către organizaţiile sindicale cu structuri acredi- tate.

Termen: 01.07.2019

e) Personalul din învăţământ va be- neficia de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice impuse de lege, precum şi de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.

Personalul didactic va beneficia de vaccinare gratuită împotriva bolilor in- fecto-contagioase.

Termen: 01.01.2019

f) Casele Corpului Didactic vor deve- ni Centre de Formare Profesională conti- nuă, în care se vor desfăşura activităţi de formare, perfecţionare, calificare pentru personalul din învăţământ. Au acces gratuit pentru cursurile de formare, per- fecţionare şi calificare şi organizaţiile sin- dicale. Finanţarea se face potrivit Legii Învăţământului.

Lista cursurilor de formare continuă pentru personalul din învăţământ se aprobă de Ministerul Educaţiei Naţiona- le cu consultarea federaţiilor sindicale din învăţământ.

Termen: 31.03.2019

g) Acordarea unei prime de insta- lare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru personalul didac- tic care se titularizează în mediu rural. În cazul în care cadrul didactic îşi modi- fică locul de muncă din mediul rural în mediul urban, demisionează sau intră în concediu fără plată, în mai puţin de 5 ani şcolari de la data titularizării, va resti- tui o parte din indemnizaţie, proporţional cu numărul anilor şcolari în care nu des- făşoară activitatea în mediul rural.

Prevederea urmează a fi introdusă în legislaţia specifică a învăţământului.

Termen: 01.09.2019

h) Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învăţământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare 6 salarii medii brute pe economie.

În  actul normativ, respectiv Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019, vor fi prevăzute sumele necesare.

Termen: 01.09.2019

i) Ministerul Educaţiei va stabili criterii naţionale de performanţă pentru acor- darea premiilor şi gradaţiilor de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Termen: 31.12.2019

j) Modificarea Codului Finanţelor Pu- blice Locale prin introducerea unei obli- gaţii de decontare integrală a abona- mentelor/biletelor de  călătorie pentru desfăşurarea activităţii de predare de către personalul didactic. Această pre- vedere va fi însoţită de sancţiuni aplica- te unităţilor administrativ - teritoriale care nu respectă această obligaţie.

Termen: 2019

8. În legislaţia specifică învăţământu- lui se vor prevedea:

a) Instituirea, prin Legea Bugetului de Stat, a unui cont unic de dezvoltare prin intermediul căruia toate universităţile să poată demara/finaliza proiecte de in- vestiţii, fără afectarea bugetelor şi fondurilor existente în universităţi. Universită- ţile pot să participe din fonduri proprii, in- clusiv din solduri, la realizarea investiţiilor demarate din acest fond.

Termen: 2019

b) Susţinerea, prin locuri bugetate şi burse, a studenţilor care optează pentru cariera didactică şi îndeplinesc criteriile profesionale impuse de universităţi.

Numărul anual al acestor locuri se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţio- nale împreună cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

Termen: 2019

c) Elevii din învăţământul profesio- nal, care studiază în altă localitate de- cât cea de domiciliu şi care se obligă să lucreze minimum 5 ani in România, beneficiază de decontarea integral a cheltuielilor privind cazarea, hrana şi transportul, pe toată durata cursurilor şi a practicii şcolare.

Termen: 01.09.2019

d) Stabilirea, prin Hotărâre de Gu- vern, a incompatibilităţilor de ordin me- dical cu funcţia didactică şi a bolilor profesionale pentru personalul didactic.

Termen: 31.03.2019

9. În legea bugetului de stat, pen- tru anul 2019, vor fi prevăzute resursele financiare necesare pentru plata tu- turor  sumelor stabilite prin  hotărâri ju- decătoreşti definitive până la data de 31.12.2018,  precum  şi  drepturile  afe- rente Legii 85/2016 pentru anii 2017 şi 2018. Aceste sume vor fi plătite până la 31.01.2019. Sumele rezultate din hotărâri- le judecătoreşti definitive, după data de 31.12.2018, precum şi sumele cuvenite  pentru anul 2019, aferente Legii 85/2016 vor fi prevăzute în rectificările bugetare ale anului 2019.

Termen: 31.01.2019

10. Pentru susţinerea programelor de tip  „Şcoală  după  şcoală”,  Programul „Masă caldă în şcoli” şi „Cornul şi lapte- le”, Guvernul se angajează să asigure 60% din costuri, iar autorităţile locale 40% în vederea amenajării unor spaţii adec- vate.

Termen: 31.12.2020

11. Revizuirea modului de determina- re a costului standard per antepreşco- lar/preşcolar/elev/student prin racorda- rea la costurile reale şi prin actualizarea normativelor.

Termen: 31.08.2019

12. Susţinerea dezvoltării de spin-off- uri şi start-up-uri în Universităţi în vederea creşterii caracterului antreprenorial al acestora.

Termen: 31.12.2019

13Evaluarea şi  analiza posibilităţii de a plăti practica de specialitate a stu- denţilor din învăţământul de licenţă la cursuri de zi.

Termen: 31.12.2019

14. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi- nistraţiei Publice elaborează o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii şcola- re, astfel încât toate unităţile de învă- ţământ preuniversitar să înveţe într-un singur schimb.

Termen: 31.12.2019

15. Încurajarea şi susţinerea universi- tăţilor în creşterea numărului de studenţi străini şi a numărului de burse alocate pentru aceştia.

Termen: PERMANENT

16. Înfiinţarea a cel puţin unui centru multicultural şi a unor centre de excelen- ţă de nivel naţional, pentru învăţămân- tul superior.

Termen: 01.09.2019

17. Crearea cadrului legal pentru construirea a cel puţin 1000 de grădiniţe cu program sportiv. Activităţile didacti- ce şi sportive ale celor cuprinşi în aceste grădiniţe vor fi continuate în ciclurile pri- mar şi gimnazial.

Termen: 31.03.2019

18. Legea Învăţământului Preuniver- sitar va cuprinde, prin măsuri curriculare şi extra-curriculare, reglementări privind eradicarea violenţei în şcoli.

Termen: 31.03.2019

19. Cadrele didactice nu pot face pregătire în particular cu elevii/studenţii cu care desfăşoară activităţi didactice.
 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  INTRE GUVERNUL ROMANIEI SI FEDERATIILE SINDICALE REPREZENTATIVE DIN INVATAMANT