Actualitate

ACORDUL CU GUVERNUL, IN PERICOL EXECUTIVUL NU ISI RESPECTA PROMISIUNILE

Nici nu s-a uscat bine cerneala pe acordul semnat între federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ cu primul ministrul Viorica Dăncilă, că documentul este şi încălcat de către Executiv. Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Fe- deraţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au trimis la înce- putul lunii ianuarie 2019 o adresă Guvernului României prin care atrag atenţia asupra nerespectării Acordului încheiat în data de 29 noiembrie 2018. Reprezentanţii federaţiilor sem- natare arată că o parte dintre prevederile acestui Acord sunt încălcate.

Potrivit adresei transmise, următoarele puncte nu au fost puse în aplicare:

- Punctul 5, prin care Guvernul s-a angajat că, de la 1 septembrie 2019, sporurile, indemnizaţiile şi celelalte drepturi salariale care se cuvin personalului din învăţământ se cal- culează  în raport de salariul de bază în plată; mai mult, de la 1 ianuarie 2019, ar fi trebuit ca majorarea cu 10% a sala- riului de bază pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învă- ţământul preşcolar, gradaţia de merit, majorarea cu 15% a salariului de bază pentru învăţământul special şi majorarea cu 7%-20% a salariului de bază pentru predare simultană să se calculeze tot prin raportare la salariul de bază în plată.

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr.

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi com- pletarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, este evident faptul că NU se respectă pct. 5 al Acordului.

- Punctul 6 potrivit căruia, începând cu 1 ianuarie 2019, se corelează salariile de bază pentru personalul care înde- plineşte funcţii similare.

În condiţiile în care O.U.G. nr. 114/2018 nu modifică Le- gea nr. 153/2017, în sensul corelării salariilor de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii similare, este evidentă încălcarea pct. 6 din Acord.

- Punctul 7 lit. h), conform căruia, de la data de 1 sep- tembrie 2019, cadrele didactice beneficiază, la pensionare, de 6 salarii medii brute pe economie.

Ori, art. 41 din O.U.G. nr. 114/2018 interzice expres acor- darea acestui tip de indemnizaţie până în anul 2021 – deci, din nou se încalcă Acordul.

- Punctul 9, prin care Guvernul se angajează să plăteas- că, până la data de 31.01.2019, sumele rezultate din sentin- ţele judecătoreşti definitive până la data de 31.12.2018.

Semnatarii  adresei arată că „din discuţiile purtate în ulti- mele zile cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Ministerului Finanţelor Publice, rezultă că sentinţele jude- cătoreşti nu se vor plăti nici în luna februarie 2019, ceea ce reprezintă o altă încălcare a Acordului. În aceste condiţii,

federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ vă solici- tă să dispuneţi ca, în regim de urgenţă, să aibă loc o discuţie la care să participe semnatarii acestui Acord. Vă reamintim faptul că, în data de 29 noiembrie 2018, la momentul sem- nării Acordulului, Domnia Voastră v-aţi angajat personal că acesta va fi respectat în totalitate, conform termenelor sta- bilite“.

DRAGOŞ CONSTANTIN NEACŞU

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  ACORDUL CU GUVERNUL, IN PERICOL EXECUTIVUL NU ISI RESPECTA PROMISIUNILE