Actualitate

INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!

Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale pân? la momentul In care institu?ia va In?elege c? un dialog social real presu­pune transparen??, comunicare, discu?ii de pe pozi?ii de egalitate ?i parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu m?surile abuzive dispuse inspectorate­lor ?colare (comasarea de unit??i, de clase ?i de grupe; desfiin?area, In mediul rural, a unor structuri ale unit??ilor de In­v???mânt; interdic?ia men?inerii cadre­ lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdic?ia reducerii cu 2 ore a normei didactice pentru cadrele didactice cu 25 de ani vechime ?i gra­dul didactic I etc.) – In numele Incadr?rii In buget. La acestea se adaug?: blo­carea posturilor vacante In sistemul de Inv???mânt ?i insuficien?a resursei uma­ne (Indeosebi la nivelul inspectoratelor ?colare); neachitarea integral? a sen­tin?elor judec?tore?ti privind plata dife­ren?elor salariale cuvenite membrilor de sindicat ?i lipsa de predictibilitate privind plata restan?elor; pasivitatea Ministeru­lui Educa?iei In solu?ionarea problemei cre?terilor salariale pentru personalul contractual/nedidactic din inspectora­tele ?colare. În aceste condi?ii nu vedem rostul acestor Intâlniri ?i ne vom Intoarce la masa dialogului doar In momentul In care noul ministru va dispune m?surile necesare pentru remedierea tuturor dis­func?ionalit??ilor constatate“, a decla­rat Marius Ovidiu Nistor, pre?edinte FSE „SPIRU HARET“.

De asemenea, Consiliul Na ?ional al Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET” a transmis ?i o scrisoare deschis? politicienilor prin care atrage aten?ia asupra subfinan??rii sistemului de Inv???mânt, scrisoare pe care o reg?si?i mai jos.

Doamnelor ?i domnilor politicieni,

Ne adres?m dumneavoastr?, tutu­ror celor care a?i ocupat ?i ocupa?i func­?ii de decizie In aceast? ?ar?, deoarece, indiferent de culoarea politic?, prin ho­t?rârile luate In ultimii 28 de ani cu privire la soarta Inv???mântului românesc, a?i declan?at ?i men?ine?i un proces de de­gradare continu? a acestui sistem!

Consiliul Na?ional al Federa?iei Sin­dicatelor din Educa?ie ,,SPIRU HARET“, Intrunit In ?edin?? extraordinar?, v? aten?ioneaz?, In mod public, c? m?­surile manageriale, financiare, de per­sonal ?i fiscale cu care bombarda?i In mod haotic ?coala româneasc? au, pe termen lung, efecte dezastruoase asupra Intregii societ??i.

Membrii no?tri de sindicat, al?turi de elevi ?i p?rin?i – adic? exact cei care resimt In mod direct ?i constant conse­cin?ele deciziilor guvernamentale pri­vind sistemul public de educa?ie – v? atrag aten?ia c? ceea ce numi?i viziu­ne educa?ional? nu este decât o politi­c? bazat? pe s?r?cie.

De mult timp, dincolo de declara?i­ile politice triumfaliste, dar goale de con?inut, criteriul principal al manage­mentului educa?ional nu mai este pre­g?tirea eficient? a elevilor pentru exi­gen?ele unei societ??i viitoare s?n?toa­se! În momentul In care, ierarhic – de la Ministerul Educa?iei la inspectorate ?colare, de la inspectorate la unit??i de Inv???mânt – singura impunere este ,,In­cadrarea In costurile standard ?i In nu­m?rul de posturi aprobat“, nu mai pu­tem vorbi de un sistem de Inv???mânt 

normal. Costul standard per pre?colar/ elev neacoperitor ?i trecerea pl??ii sa­lariilor personalului din Inv???mânt din sarcina autorit??ilor locale In sarcina Ministerului Educa?iei Na?ionale, f?r? o preg?tire temeinic?, au generat pro­bleme majore In sistem: se comaseaz? unit??i de Inv???mânt, In special In me­diul rural, exclusiv din motive financiare, f?r? s? v? Intreba?i ce se va Intâmpla cu elevii din zonele respective sau cu for?a de munc? Inalt calificat? pe care o disponibiliza?i! Este aberant s? crede?i c? un p?rinte I?i va trimite zilnic copilul la gr?dini?? sau la ?coal? la o distan?? de 10 – 15 km dep?rtare! Nu face?i de­cât s? cre?te?i rata abandonului ?colar ?i, In consecin??, a nivelului de analfa­betism! Exact acest lucru se Intâmpl?, In prezent, In mai multe jude?e: Hune­doara, Timi?, Cara?-Severin etc. Proba­bil c? ve?i g?si un articol de lege care v? justific? aceste comas?ri, dar ele tot abuzive r?mân!

În numele respect?rii costului stan­dard, sacrifica?i colegiile na?ionale ?i unit??ile de Inv???mânt voca?ional, inclusiv resursa uman? Inalt calificat?, boicotând performan?a.

În unit??ile de Inv???mânt vor func­?iona clase In regim simultan cu elevi cu cerin?e educa?ionale speciale (vezi situa?ia din Anina), f?r? s? ?ine?i cont de interesul major al beneficiarilor.

De?i v? lamenta?i de lipsa perfor­man?elor sportive ?i o transforma?i In­tr-un subiect de interes na?ional, desfi­in?a?i clase cu profil sportiv (vezi situa?ii­le din jude?ul Cara?-Severin).

Degrada?i Inv???mântul tehnic ?i profesional, afectând In mod direct economia ?i pia?a muncii.

Închide?i unit??ile de Inv???mânt special f?r? s? v? gândi?i la efecte.

?i toate acestea doar pentru bani!

În orice manual de management se argumenteaz? c? procesul de restruc­turare al unui sistem trebuie Inso?it de evalu?ri ale efectelor pe termen scurt, mediu ?i lung, precum ?i de m?suri care s? minimizeze consecin?ele negative. Ori, restructurarea re?elei ?colare, a?a cum se face In prezent, este doar o decizie iresponsabil?, f?cut? exclusiv din considerente financiare. De fapt, gestiona?i doar s?r?cia sistemului, ne­f?când nimic, la nivel na?ional, pentru dep??irea ei.

Da, educa?ia cost?! Dar ?ara ?i ge­nera?iile viitoare vor resim?i cât cost? lipsa ei! Îns?, se pare c? pe dumnea­voastr?, politicienii, nu v? intereseaz? cu adev?rat aceast? realitate. Nu v? intereseaz? decât s? crea?i mecanis­me de constrângere (mergând pân? la amenin?area cu demiterea) pentru a men?ine aparen?a atât a unei func­?ionalit??i normale, cât ?i a unei a?a-zi­se reforme Intr-un sistem de Inv???mânt care se confrunt? cu probleme struc­turale.

Mult clamatul management al educa?iei, practicat de institu?iile abili­tate – minister, inspectorate, autorit??i locale – nu este decât un mecanism disfunc?ional, cu decizii incoerente, u ne ori chiar contradictorii. Este sufici­ent s? analiz?m metodologiile de or­ganizare a examenelor na?ionale, care creeaz? an de an haos In sistem. Este suficient s? vedem cum ministerul este incapabil s? pun? In practic? sentin?e­le judec?tore?ti privind sumele pe care statul le datoreaz? cadrelor didactice

(ca mod de calcul, ca mod de aplica­re, ca termene). Este suficient s? con­stat?m cum se iau m?suri, aparent In favoarea angaja?ilor din Inv???mânt (vezi voucherele de vacan??, vezi re­gulamentul de sporuri), dar care nu se pot pune In practic?! Este suficient s? constat?m modul greoi In care se lu­creaz? cu Ministerul Educa?iei sau dis­func?ionalit??ile existente Intre diferite structuri ale ministerului!

Legisla?ia privind sistemul educa?io­nal public are, In totalitatea ei, caren?e pe care nicio guvernare nu a reu?it s? le elimine. Se dau legi incomplete, apar acte normative contradictorii, apar regulamente de aplicare a aces­tora, care, Ins?, se dovedesc imposibil de aplicat; amend?m o abera?ie le­gislativ? printr-o alta, la fel de aberan­t?, iar rezultatul este un sistem haotic, f?r? predictibilitate, din ce In ce mai aproape de colaps, In care noi, cadre-le didac tice, elevii ?i p?rin?ii trebuie s? func?ion?m.

V? aten?ion?m c?, de fiecare dat?, tot ceea ce a Insemnat „reform? a Inv???mântului“, In ultimii 28 de ani, nu a reprezentat decât un Inceput de schimbare, niciodat? Incadrat? Intr-o viziune de ansamblu, niciodat? finali­zat? ?i niciodat? evaluat?!

Doamnelor ?i domnilor,

În numele genera?iilor de copii ?i tineri care ar trebui s? beneficieze de un sistem educa?ional normal (este un drept constitu?ional, pe care o societa­te democratic? s-a obligat s?-l respec­te), In numele p?rin?ilor care I?i doresc copii capabili s? fac? fa?? provoc?rilor profesionale generate de o societate In continu? schimbare, In numele ca­drelor didactice care vor s?-?i practi­ce profesia In condi?ii de normalitate

Intr-un sistem cu adev?rat func?ional ?i de calitate:

STOPAÞI comas?rile ?i desfiin??rile de ?coli, clase ?i grupe ?i, implicit, dis­ponibiliz?rile de personal!

FACEÞI ceea ce este cu adev?rat necesar pentru ca sistemul educa?io­nal s? func?ioneze ?i s? permit? perfor­man?e, altfel ne condamna?i, ca socie­tate, pentru urm?toarea jum?tate de secol!

ASIGURAÞI finan?area sistemului de înv???mânt conform prevederilor Legii Educa?iei!

INVESTIND ÎN EDUCAÞIE, COMBATEÞI CU ADEV?RAT S?R?CIA! ...

CONSILIUL NAÞIONAL AL FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN EDUCAÞIE „SPIRU HARET“ 24 IANUARIE 2018

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!