Gimnazial Liceal Noutăți Legislative Preșcolar Primar Profesional

Ordinul privind măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost schimbat

Pentru a veni în ajutorul unităților/instituțiilor de învățământ, am actualizat Ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și am introdus modificările aduse prin actele normative ulterioare.

Versiunea prezentată mai jos este valabilă de la 1 februarie 2022, după modificările operate prin Ordinul comun nr. 3076/212/2022 (Monitorul Oficial nr. 103/01.02.2022).

 Pentru ordinul în format pdf. click aici!

Ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 1 februarie 2022 (după modificările operate prin Ordinul comun nr. 3076/212/2022 (Monitorul Oficial nr. 103/01.02.2022)

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 14.837 din 1.10.2021 al Ministerului Educaţiei,

văzând Referatul de aprobare nr 1.082 din 1.10.2021 al Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

– art. 94, art. 95, art. 114 şi ale art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 76 din 30.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii, interimar, emit prezentul ordin.

 

Art. 1 (1) Prezentul ordin reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după şcoală”.

(3) Modalitatea de desfăşurare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

 

Art. 2 (1) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învăţământ/conexă.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) şi direcţiile de sănătate publică/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSP/DSPMB) avizează propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe şi înaintează spre aprobare comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CMBSU) scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

(3) Propunerea este fundamentată pe baza cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învăţământ/conexă, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

 

Art. 3 (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, după cum urmează:

Scenariul 1 Participarea zilnică cu prezenţă fizică a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie indiferent de rata de incidenţă cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învăţământ/conexă
Scenariul 2 Participarea zilnică în sistem online a elevilor cu aplicarea dispoziţiilor art. 6, în funcţie de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învăţământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul grupei/clasei/unităţii de învăţământ/conexe

 

(2) În situaţii justificate de infrastructura şi resursele existente, unităţile de învăţământ/unităţile conexe pot desfăşura activităţi didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar şi în situaţia în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în condiţiile art. 6.

(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

Scenariul 1 Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar
Scenariul 2 Participare în sistem mixt – prezenţă fizică şi online, în funcţie de specificul programelor de studiu, de infrastructura şi de condiţiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universităţi
Scenariul 3 Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

(4)Activităţile de terapie pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află unitatea de învăţământ, inclusiv în cazul în care în localitate a fost instituită măsura carantinării zonale.

(5)Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

(6) Este permisă organizarea activităţilor aferente concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în toate unităţile de învăţământ, cu respectarea strictă a normelor de protecţie sanitară.

(7) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ special are obligaţia să poarte mască de protecţie în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.

(8) Este permisă desfăşurarea orelor de educaţie fizică în săli de sport/spaţii interioare, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile în care rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000. La o rată de incidenţă mai mare de 2/1.000, orele de educaţie fizică se pot desfăşura doar în spaţii deschise, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie. Prin excepţie, preşcolarii nu au obligaţia purtării măştii de protecţie în timpul orelor de educaţie fizică.

 

Art. 31 (1) Începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică în toate judeţele în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.

(2) În situaţia în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe cursurile se desfăşoară în sistem online.

(3) Reluarea cursurilor cu prezenţă fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

(4) Direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referinţă ziua de joi. Pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».

(5) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfăşurare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1)-(4), cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB. Schimbarea modalităţii de desfăşurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de şcoală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

(6) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezenţă fizică se face prin decizia consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, în situaţia prevăzută la alin. (3).

(7) Deciziile prevăzute la alin. (5) şi (6) se pun în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3).

(8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1)-(3), unităţile de învăţământ special desfăşoară cursurile cu prezenţă fizică.

 

Art. 32

[textul din Art. 3^2 a fost abrogat la 14-ian-2022 de Art. I, punctul 2. din Ordinul 3.030/2022]

 

Art. 4 (1) Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

a)organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar;

b)stabilirea circuitelor funcţionale;

c)organizarea spaţiilor de recreere;

d)evaluarea necesarului de resurse umane;

e)asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

f)asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenţi şi personal.

(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

 

Art. 5 (1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

(3) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor.

(4) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online.

(5) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia preşcolarilor/elevilor menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), să monitorizeze fiecare caz în parte.

(6) Preşcolarii/Elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.

(7) Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care participă la cursuri cu prezenţă fizică, în funcţie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

(8) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.

 

Art. 6 (1) La apariţia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezenţă fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 5 zile, începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor se suspendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de 5 zile. Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(3) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(4) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(5) Preşcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora a/au interacţionat în mod frecvent, identificaţi potrivit alin. (6), vor fi carantinaţi timp de 5 zile. Preşcolarii/Elevii aflaţi în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 nu sunt consideraţi suspecţi de a fi infectaţi sau purtători ai unui agent înalt patogen şi nu li se aplică măsura de carantină.

(6) Personalul medical din cadrul unităţilor de învăţământ/Personalul desemnat din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preşcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preşcolarilor, elevilor au interacţionat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB şi conducerea unităţii de învăţământ vor decide împreună măsurile care se impun.

(7) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, care va informa DSP/DSPMB. În urma anchetei epidemiologice, DSP/DSPMB va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unităţii de învăţământ, prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2). Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(8) Preşcolarii/Elevii carantinaţi şi cei din grupele/clasele sau unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe care au cursurile suspendate cu prezenţă fizică continuă procesul de învăţământ în sistem online.

(9) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unităţile/instituţiile de învăţământ superior care desfăşoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate.

(10) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ prevăzute în prezentul ordin nu se aplică şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(11)Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile/instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.

(12) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfăşoară cu prezenţa fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecţie instituite de către entităţile organizatoare de stagii de pregătire practică şi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepţia situaţiei în care ordinele de carantinare, emise de autorităţile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru.

Art. 61 (1) În situaţia în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucţiunii Ministerului Sănătăţii nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispoziţiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.

(2) Preşcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online şi poate relua cursurile cu prezenţă fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.

(3) Preşcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după 7 zile, pentru cei care nu sunt vaccinaţi cu schemă completă şi pentru cei trecuţi prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv după 5 zile, pentru cei care sunt vaccinaţi sau trecuţi prin boală în perioada ultimelor 90 de zile, de la data rezultatului pozitiv obţinut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.

(4) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învăţământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.

(5) În situaţia în care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte că procedura de testare cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învăţământ, este necesar acordul părintelui/reprezentantului legal al preşcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătăţii.

(6) În situaţia efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unităţii de învăţământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11.

 

Art. 7 (1) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, după consultarea şi avizul DSP/DSPMB.

(2) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(3) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea şi avizul DSP/DSPMB.

 

Art. 8 (1) DSP/DSPMB are obligaţia să informeze unitatea de învăţământ/conexă despre existenţa cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unităţile de învăţământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeaşi obligaţie o au personalul unităţii de învăţământ, părinţii/aparţinătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.

(2) DSP/DSPMB are obligaţia să informeze instituţia de învăţământ superior despre fiecare caz confirmat pozitiv în rândul studenţilor/personalului din instituţiile de învăţământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeaşi obligaţie o au personalul şi studenţii confirmaţi pozitiv.

(3) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ:

a)cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

b)cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată;

c)cei care au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele.

(4)În situaţiile prevăzute la alin. (3), elevii/studenţii/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online, dacă starea de sănătate le permite, sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.

 

Art. 9 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, autorităţile publice locale/judeţene în colaborare cu DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistenţă medicală pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/unitate conexă/instituţie de învăţământ.

 

Art. 10 (1) Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB şi Ministerul Educaţiei prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţilor de învăţământ/instituţiei conexe/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

(2) În scopul protejării dreptului la sănătate, Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB şi Ministerul Educaţiei prin inspectoratele şcolare, precum şi alte instituţii abilitate vor desfăşura acţiuni sistematice de control pentru verificarea respectării de către unităţile de învăţământ/unităţi conexe a normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.

 

Art. 11. Conducerile unităţilor de învăţământ/unităţilor conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Art. 12 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar/Unităţile conexe/Instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

a)asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

b)organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;

c)organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;

d)organizarea programului de învăţământ;

e)asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

f)asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;

g)instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

h)asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

 

(2) Măsurile prin care unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe/instituţiile de învăţământ duc la îndeplinire dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 13. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.

 

Art. 14. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul sănătăţii, interimar,

Cseke Attila Zoltan

 

 

ANEXĂ:

Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19

 

 1. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:

1.evaluarea infrastructurii şi identificarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;

2.organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;

3.stabilirea circuitelor funcţionale;

4.organizarea spaţiilor de recreere;

5.asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

6.asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru situaţii de urgenţă;

7.instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară

 

 1. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

 

 1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:
 2. a) la intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini;

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;

 

 1. b) organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este «1 clasă de elevi = 1 sală», cu excepţia laboratoarelor şi atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special;

 

 1. c) organizarea grupurilor sanitare:

– este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;

– se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii.

 

 1. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:

– accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ;

– este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

– căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;

– după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă;

– accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

 

 1. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive:

– organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;

– intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;

– elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi;

– elevii nu vor schimba între ei alimente şi obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);

– este recomandată desfăşurarea orelor de educaţie fizică în exterior.

– orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente;

– pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;

– la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;

– se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

– activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

 

 1. Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional:

– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;

– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică maxim posibilă;

– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

– vor fi organizate activităţi individuale, pentru a evita schimbul de materiale;

– materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;

– se va asigura aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.

 

III. Măsuri de protecţie la nivel individual

 1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor

Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de aşi dezinfecta mâinile:

a)imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;

b)înainte de pauzele de masă;

c)înainte şi după utilizarea toaletei;

d)după tuse sau strănut;

e)ori de câte ori este necesar.

 

 1. Purtarea măştii de protecţie:

a)purtarea măştii de protecţie este obligatorie în incinta unităţii de învăţământ/instituţiei conexe cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

b)la orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;

c)masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică, în condiţiile art. 3 alin. (8) din ordin;

d)schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis;

e)în cazul elevilor din învăţământul special, masca de protecţie are caracter de recomandare, adaptată specificului procesului educaţional, şi nu reprezintă o obligaţie.

f)masca de protecţie nu este obligatorie pentru personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ special, în situaţia în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care se vor putea folosi viziere.

 

 1. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2:
 2. personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare;
 3. cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;
 4. instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

 

 1. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţi:

 1. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
 2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
 3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;
 4. explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;
 5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;
 6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
 7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
 8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;
 9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
 10. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
 11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a anului şcolar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii şcolii;
 12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

– elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

– elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

 

VI.Protocoale

 1. Protocol pentru cantine:
 2. a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului şi intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;
 3. b) respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;
 4. c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate;
 5. d) înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini şi vor folosi substanţe dezinfectante;
 6. e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;
 7. f) în cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;
 8. g) sala de mese va fi aerisită în permanenţă; se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unităţii.

 

 1. Protocol pentru internate şcolare şi cămine studenţeşti:
 2. a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare;
 3. b) vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;
 4. c) vor fi organizate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;
 5. d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita interacţiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;
 6. e) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid şi substanţe dezinfectante;
 7. f) portul măştii şi păstrarea distanţei fizice de 1 m sunt obligatorii în spaţiile comune;
 8. g) elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;
 9. h) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;
 10. i) în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.
 11. j) beneficiază de prioritate la cazarea în cămine studenţii care sunt vaccinaţi cu schemă completă de vaccinare şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi cei care au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital UE pentru COVID.

 

 1. Protocol pentru transport:
 2. a) pentru transportul şcolar dedicat, conducerea şcolii şi reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice locale vor colabora în vederea susţinerii şi monitorizării modului în care se desfăşoară transportul cu microbuze şi autobuze şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare şi nebulizare după fiecare cursă);
 3. b) pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice şi purtarea măştii.

 

 1. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă în:

 1. a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;
 2. b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;

c)dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;

d)nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie sau unităţi sanitare decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

e)persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

f)igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

 

 1. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă:
 2. a) persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ vor realiza testarea preşcolarilor/elevilor în conformitate cu Instrucţiunea Ministerului Sănătăţii nr. CAZ/4.216/19.11.2021 şi vor putea fi instruite de echipe de voluntari formate din medici, studenţi la facultăţile de medicină, asistenţi medicali şi alte categorii de personal cu competenţe în domeniul medical, sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSP/DSPMB);
 3. b) persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ se vor informa corespunzător în ceea ce priveşte procedura aplicabilă colectării testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios. În situaţia colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităţilor de învăţământ, acestea se vor arunca în coşuri de gunoi cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Întreaga procedură va fi încheiată cu dezinfecţia corectă a mâinilor;
 4. c) în cazul preşcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învăţământ se aplică prevederile pct. 4 «Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19»;
 5. d) în cazul preşcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a comunica în scris sau electronic unităţii de învăţământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului;
 6. e) unitatea de învăţământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau NAAT/RT-PCR;
 7. f) unitatea de învăţământ păstrează evidenţa preşcolarilor/elevilor testaţi pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.

 

VII. [textul din subpunctul VII.. din anexa 1 a fost abrogat la 14-ian-2022 de Art. I, punctul 10. din Ordinul 3.030/2022]

 

 

__________________________________

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din data de 1 octombrie 2021

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *