Articole de specialitate Resurse Umane

Model de Contract civil de furnizare de servicii. Poate fi folosit pentru: examene naționale, inspecții curente etc.

Pentru a veni în sprijinul membrilor de sindicat și al unităților de învățământ, vă punem la dispoziție un model de Contract civil de furnizare de servicii.

Pentru a exista cât mai puține probleme, am preluat modelul de contract ce constituie anexa nr. 5 la Ordinul ministrului educației nr. 3988/15.06.2021 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2021. Pentru a nu genera probleme pentru salariați/unități (în sensul că, în eventualitatea unor controale, se va obiecta că nu sunt aceleași clauze contractuale), ne-am limitat la operarea unor corecturi pe text, la reorganizarea sa și la numerotarea corectă a articolelor, fără a altera conținutul.

Apreciem că acest model de contract poate fi utilizat și în cazul altor servicii/activități prestate de personalul didactic în beneficiul unităților de învățământ, atunci când, prin legislația aplicabilă, este permisă încheierea unor asemenea contracte. Un exemplu în acest sens, îl constituie art. 11 din Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe (aprobate prin O.M.E.N. nr. 4827/2018, cu modificările și completările ulterioare):

Art. 11 (1) Activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecţiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul şcolar din inspectoratul şcolar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează:

  1. a) pentru inspecţiile curente şi speciale în vederea obţinerii gradului didactic II, pentru inspecţiile curente în vederea obţinerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecţia curentă şi specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecţie;
  2. b) pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I, 7 (şapte) ore pentru fiecare inspecţie şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice.

            (2) Pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învăţământ la care efectuează inspecţiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unităţii de învăţământ la care efectuează inspecţia, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrului didactic metodist.

            (3) Sumele care se cuvin pentru activităţile de inspecţie desfăşurate de cadrul didactic metodist se achită de unitatea de învăţământ la care acesta efectuează inspecţiile, în baza contractului prevăzut la alin. (2), din fondurile alocate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.

Nu vedem niciun impediment pentru care modelul de contract pus la dispoziție nu poate fi folosit și pentru cadrele didactice care participă la inspecțiile curente; evident, utilizarea sa, presupune și adaptarea prevederilor (de exemplu, prin eliminarea paragrafelor 2 si 3 de la art. 4.1 (adică acele clauze care se referă la lucrări corectate și candidați).

 

Click aici pentru modelul de Contract!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *