Noutăți Legislative Resurse Umane

Au apărut Ordinul și Metodologia privind acordarea gradației de merit/ Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021

Ministerul Educației a transmis în teritoriu Ordinul 3749/ 28.04.2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021.

Prin acest act normativ se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 3307/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 27 februarie 2020.

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2021, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2021, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post. Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal: a) personal didactic de predare; b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control; c) personal didactic auxiliar.

GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021

  1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate

Perioada: 10 – 11 mai 2021

  1. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu

Perioada: 11 – 12 mai 2021

  1. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică

Perioada: 13 – 21 mai 2021

  1. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Perioada: 24 – 28 mai 2021

  1. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Perioada: 31 mai – 15 iunie 2021

  1. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite

    Perioada: 16 – 18 iunie 2021

  1. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Termen: până la 23 iunie 2021

  1. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit

Termen: până la 2 iulie 2021

  1. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit

Termen: până la 9 august 2021

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021.

Descarcă ordinul de aici.

Descarcă metodologia de aici. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *