Resurse Umane

ISMB scoate la concurs două posturi de consilier 1A

Imnspectoratul Școlar al Municipiului București scoate la concurs două posturi de Consilier 1A, unul la Compartimentul Secretariat-Arhivă și unul la Serviciul Juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare :
* are cetățenia româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în Romania;
* cunoaște limba română, scris și vorbit;
* are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
* are capacitate deplină de exercițiu;
* are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
* îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
* nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea.

Pentru mai multe detalii privind codițiile specifice și bibliografia, accesați documentul de mai jos.

anunt_ocupare_post1

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *