ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Şcoala Internaţională

Ecole maternelle sau educatia prescolara franceza

Copiii care sunt cuprin?i în siste­mul de educa?ie pre?colar? se dove­desc a fi mult mai buni la testele PISA de citire ?i în?elegere a textelor decât cei care merg direct la ?coal?, relev? un studiu recent al OECD. Analiza Organiza?iei pentru Cooperare Eco­no­mic? ?i Dezvoltare (OECD) se ba­zea­z? pe rezultatele testelor interna­?io­nale sus?inute de c?tre elevii din ??rile dezvoltate. Acest studiu a ar?tat c? elevii care au urmat educa?ia pre­?co­lar? au un nivel mai ridicat de in­teligen?? fa?? de colegii lor care au înv??at scrierea ?i citirea abia din cla­sa I. Cu alte cuvinte, de?i sunt de ace­ea?i vârst? (15 ani), cei care au f?­cut gr?dini?a au dat r?spunsuri co­res­punz?toare unor copii de 16-17 ani.
Luna trecut? prezentam unul dintre cele mai dorite sisteme de educa?ie pre?colar? din Europa, pe cel finlandez, pe care multe state au în­cer­cat s? îl copieze. Luna aceasta vom scrie despre sistemul de educa?ie pre­?co­lar? francez, considerat unul dintre cele mai vechi de pe b?trânul continent, cu rezultate foarte bune în continuare.
În Fran?a, ?coala a devenit obli­gatorie pentru to?i copiii cu vârste cu­prinse între 6 ?i 16 ani din 1882. Popu­la?ia ?colar?, de aproximativ 12 milioane de elevi, este educat? într-un sistem unificat, structura general?, format? din ?coli, licee ?i nivel secundar inferior, a fost treptat înfiin?at?. Începând cu anul 1970, Fran?a a cu­noscut, de asemenea, o dezvol­ta­re foarte important? în ceea ce pri­ve?­te înv???mântul pre?colar: to?i co­piii cu vârste cuprinse între 3 ?i 5 ani particip? de atunci la gr?dini??.
Acest tip de înv???mânt este, îns?, mult mai vechi în Fran?a. A în­ceput ca un program de caritate pentru copiii f?r? posibilit??i, în secolul al XIX-lea, ?i s-a transformat la ju­m?­tatea secolului al XX-lea în ceea ce se nume?te acum „ecole maternelle“. Generalizarea s-a produs în urm? cu câteva zeci de ani.
Fran?a are un curriculum na?io­nal, care se aplic? prin programe speciale pentru educa?ie pre?colar? (ceea ce în România este reprezentat de cre?e ?i gr?dini?e) ?i se continu? în înv???mântul primar ?i apoi în cadrul celui secundar. Este o abordare cu a?tept?ri foarte clare din partea celor care sunt cu­prin?i în sistemul educa?ional.
Nivelul primar const?, dup? cum spuneam mai sus, din „ecole maternelle“ ?i ?colile elementare, care in­clud programe de educa?ie pre­?co­la­r? ?i ?colar? pentru copii de la 2 ani ?i jum?tate pân? la vârsta de 10 ani. Lec­?iile de zi cu zi ?i activit??ile educa?ionale urmeaz? un curriculum na­?io­nal, dar cadrele didactice au o mare libertate de a folosi con?inut cre­a­tiv propriu la lec?ii.
În celebrele „ecole maternelle“ sunt cuprin?i copiii care au între doi ani ?i jum?tate ?i cinci de ani. De?i reprezint? începutul educa?iei copi­lu­lui în sistemul de stat, francezii o v?d ca pe o perioad? în care se conti­nu? activit??ile începute acas?, practic un timp pentru joac? ?i pentru în­v??are prin joc. Descoperirea ?i în­v?­?area limbii franceze reprezint? punc­tul central al acestui ciclu de în­v???mânt. Experien?ele de zi cu zi cu care se întâlnesc cei mici sunt pietrele de temelie pentru ceea ce va fi o for­m? de educa?ie mult mai formal?. Dar, chiar de la acest prim nivel, ?coala începe s? preg?teasc? copiii pentru a deveni cet??eni francezi. Un expert francez spunea c? rolul acestor „ecole maternelle“ este s? contri­buie la dezvoltarea copilului în toate formele sale, fizic, cognitiv ?i emo­?io­nal, pentru preg?tirea acestuia în utilizarea diferitelor moduri de expri­ma­re ?i pentru educa?ia formal? pe care o va primi în cadrul ?colii primare. Francezii au constatat c? mi­cu?ii care nu particip? la aceste programe sunt dezavantaja?i atunci când intr? la ?coala primar?, fa?? de cei care le urmeaz?.
Dup? cum precizam mai de­vre­me, Fran?a are un model unic de educa?ie pre?colar?, pentru copiii între 2,5 ?i 5 ani ?i o diversitate de tipuri de politici ?i programe pentru copii sub vârsta de 3 ani. „Ecole Maternelle“ este un program pre?colar finan?at din fonduri publice, administrat de Ministerului Educa?iei.
Institu?iile pre?colare în care este implementat acest program pot fi si­tu­ate lâng? sau chiar într-o ?coal? pri­mar?, dar, de multe ori, sunt de sine st?t?toare. Programele sunt gratuite pentru o zi standard de ?coal?, care de obicei este de 8 ore (8.30-16.30), dar exist? ?i servicii suplimentare, disponibile înainte ?i dup? orele de ?coal?, la prânz, precum ?i în timpul vacan?elor de ?coal?. De asemenea, sunt disponibile ?i pentru p?rin?ii care au zile de lucru mai lungi, iar co­piii lor au nevoie de îngrijire ?i su­pra­veghere. P?rin?ii pl?tesc pentru serviciile suplimentare, în func?ie de veniturile lor.
Programele standard, îns?, sunt universale ?i sunt puse la dispozi?ia tuturor copiilor, indiferent de statutul p?rin?ilor, de venituri sau de ocupa?ia acestora. Exist?, de asemenea, programe care acoper? jum?tate de zi de miercuri, atunci când ?colile fran­ceze sunt închise (fiind deschise timp de o jum?tate de zi în zilele de sâm­b?t?).
De?i ini?ial s-a stabilit ca progra­mele educa?ionale pre?colare s? nu fie foarte înc?rcate, pentru a nu-i stresa pe cei mici, ulterior au fost in­tro­duse module de socializare ?i dezvoltare a copilului, în general, precum ?i de stimulare cognitiv? ?i de preg?tire pentru ?coala primar?.
To?i copiii începând cu vârsta de doi ani ?i jum?tate sunt eligibili s? participe la educa?ia pre?colar?, de?i, de obicei nu exist? locuri suficiente pentru to?i micu?ii. Programul pre­vede în mod clar, în primul rând, în­gri­jirea copiilor ai c?ror p?rin?i mun­cesc, dar participarea nu este, în nici un caz, limitat? la ace?ti pre?colari. Aproape to?i cei de 3-4-5 ani sunt înscri?i acum, dar ?i aproape 40% din copiii în vârst? de 2,5 ani.
Prioritate major? pentru sistemul de educa?ie francez este acum cuprinderea tuturor celor de 2,5 ani ?i îmbun?t??irea curriculei pentru aceast? grup? de vârst?. De asemenea, grupele de copii sunt conside­rate cam aglomerate, dac? ?inem cont de faptul c? se poate ajunge ca la o grup? se fie înscri?i între 25 ?i 30 de pre?colari, cu vârsta de 4 ani, supra­ve­ghea?i de un educator ?i de un asistent uneori.
Costul unitar pe care îl pl?te?te sta­tul pentru un copil care ocup? un loc în „ecole maternelle“ este aproape la fel de mult ca pentru un elev din ciclul ?colar primar. „Ecole maternelle“ sunt gratuite, cu excep?ia me­se­lor, care sunt pe deplin subven?io­nate doar pentru familiile cu venituri reduse.
Cre?ele sau serviciile de îngrijire a copilului în Fran?a au ca public ?int? copiii de la 3 luni pân? la vârsta de doi ani, atunci când mamele acestora sunt angajate. Aceste tipuri de educa?ie pre?colar? sunt administrate de c?tre Ministerul S?n?t??ii, Ti­nere­tului, Sportului ?i Vie?ii Sociale.
 Acoperirea la nivelul întregii ??ri este de aproape 40%, iar din acestea, 23% reprezint? centre de îngrijire de zi sau spa?ii speciale cu supraveghere de zi, circa 11% sunt „ecole maternelle“, în timp ce restul sunt alte ti­puri de cre?e. Programele pentru su­gari ?i pentru copiii foarte mici sunt independente, nu sunt uniforme ca în cazul celor pentru pre?colarii care au peste 2,5 ani. În ceea ce prive?te programele de îngrijire de tip familial sau centrele de zi, pentru acestea exist? o libertate ?i mai mare. În ge­neral, sunt deschise 10-12 ore pe zi ?i copiii particip? la o zi întreag?, ex­cep­?ie f?când cei ai c?ror p?rin?i lu­creaz? part-time. În contrast cu „ecole maternelle“, exist? mai multe tipuri de cre?e, inclusiv centre de zi, casele de tip familial, asocia?iile familiale. În medie, costul unui loc într-o cre?? (un centru special) este de aproximativ 50 de euro pe zi. Ju­m?­tate din sum? este pl?tit? de c?tre guvern, un sfert din fondul de aloca?ie familial? ?i un sfert de c?tre fa­milie.
u Adriana Mihalcea

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Internaţională  Ecole maternelle sau educatia prescolara franceza