Şcoala Gălăţeană

TEMELE, O PROBLEMA A SISTEMULUI DE EDUCATIE

Se 5tie că intre 10 5i 15 ani (cu apro­ximaţie) organismul uman suportă cele mai mari transformări, atât fizic, dar mai ales psihic, perioadă in care exerciţiul fizic, mi5carea in general este definito­rie in dezvoltarea fizică proporţională, dar 5i psihică.

După ce ani la rând am observat că trecerea din cilcul primar in cel gimnazi­al s-a dovedit un obstacol greu de tre­cut pentru unii elevi, sau chiar imposibil pentru alţii, am inceput să caut cauze. Varianta conform căreia cadrele didac­tice din invăţământul primar ar fi mai in­dulgente, sau chiar mai puţin pregătite a căzut 5i am inceput să caut explicaţiile la gimnaziu, respectiv clasa a V-a.

Întâmplarea face că sunt diriginte la o clasă a V-a 5i nu mi-a fost greu să descopăr a5a-zisa problemă! Pe ace5ti copii ii cuno5team incă din clasa intâi, 5i m-am bucurat 5tiind că le voi fi diri­ginte, dar am fost surprins să remarc că 5i de data aceasta, acel obstacol de care vă pomeneam este 5i pentru ei greu de depă5it.

Acel obstacol se define5te prin (com parativ cu clasa a IV-a):

-    rezultate la invăţătură cu până la 30% mai slabe;

-    cre5terea numărului de absenţe nemotivate;

-    scăderea/cre5terea semnificativă a greutăţii corporale intr-o perioadă scurtă de timp 5i o frecvenţă mai mare a unor afecţiuni medicale (cefalee, du­reri abdominale, ameţeli etc.);

-    apariţia unor anomalii in dezvolta­rea fizică.

După discuţii cu copiii 5i părinţii, am constatat că problema ar fi de fapt te­mele in exces pentru acasă la fiecare obiect, respectiv 5-6 obiecte (teme) zil­nic: scris, citit-invăţat, memorat, desenat, compus, confecţionat etc. Dacă nu­mărul temelor nu pare prea mare, sigur complexitatea 5i dimensiunea lor este cea mai mare problemă. De aici incep problemele; 5tiu că nu este o problemă descoperită de mine, dar cred că este timpul să incepem să schimbăm ceva.

Diversitatea 5i complexitatea teme­lor, alături de timp insuficient pentru a planifica o invăţare eficientă, duc la un amestec de informaţii in creier care nu mai are suficiente resurse pentru o cla­sificare 5i ordonare a acestora. În felul acesta, copilul constată că după ore de invăţat nu 5tie nimic. Atunci apare neincrederea in capacităţile proprii.

Ajun5i la 5coală, din cauza emoţiilor, a stresului, a incertitudinii, a oboselii, nu sunt capabili de răspunsuri coerente, fi­ind notaţi pe măsura răspunsurilor.

De aici apare absenteismul, urmat imediat de abandonul 5colar. În mintea copilului apar unele frământări: „Oare nu era mai bine dacă nu veneam la 5coală? Iar până ora viitoare poate reu­5eam să invăţ“. Cu următoarea ocazie, acest prim gând poate fi pus in aplica­re, doar că rezultatul nu este cel a5tep­tat de elev, ci chiar contrariul. În ziua in care nu a fost la 5coală s-a predat o nouă lecţie 5i s-a dat o nouă temă. Chiar dacă reu5e5te să recupereze la un obiect, rămâne restant la altele 5i fenomenul se tot repetă. De aici ince­pe retardul 5colar, frica de note mici se adânce5te, numărul absenţelor nemoti­vate cre5te, iar următoarea etapă este repetenţia urmată de abandon 5colar intr-un procent destul de ridicat.

Cum împiedică temele dezvoltarea fizică a elevului

Orice proces din organism are un anume consum de energie, 5i cum re­zervele de energie sunt limitate, orga­nismul direcţionează 5i imparte energia spre toate procesele funcţionale la momentul respectiv. De aceea, se zice că nu este recomandat efortul intelec­tual in timpul meselor sau imediat după aceea. Dar cum din lipsă de timp la elevi este o practică obi5nuită (vin de la 5coală, mănâncă 5i se apucă de invă­ţat) apar următoarele efecte:

- incepând efortul intelectual, o mare parte din energia din corp este direcţionată spre creier, in felul aces­ta este neglijat procesul de digestie, alimen tele ingerate staţionează o pe­rioadă mai mare de timp in intestin, re­zultatul este un surplus de calorii care se transformă in grăsimi, adică surplus ponderal 5i chiar obezitate, o afecţiune tot mai frecventă in rândul copiilor. Pro­cesul este identic cu cel al mesei inainte de culcare, rezultatul este acela5i, dife­renţa fiind că procesul de digestie este incetinit datorită frecvenţei cardiace 5i respiratorii care scade considerabil in timpul somnului (frecvenţa respiratorie este răspunzătoare cu introducerea oxi­genului in plămâni, iar frecvenţa cardi­acă cu transportul oxigenului la celule, fenomen vital pentru funcţionarea or­ganismului). Reversul este atunci când elevul vine de la 5coală, nu mai mănân­că 5i se apucă direct de teme. În cazul acesta, rezultatele sunt mai bune, dar pe perioadă scurtă de timp; organismul rămâne fără energie iar primele semne sunt ameţeli, cefalee, stări de vomă etc.

-    continuând pe acest plan, nu pu­tem omite problemele fizice de postură apărute după o perioadă foarte lungă de stat pe scaun, atât la 5coală, cât 5i acasă la biroul rezervat temelor, aproxi­mativ 10-12 ore pe zi, o consecinţă gra­vă in primul rând pentru coloana ver­tebrală, care incepe să se deformeze apărând: scoliozele, cifozele, lordozele (afecţiuni foarte greu de remediat).

-    un alt efect sunt afecţiunile ul­ceroase, care au ca principală cauză a apariţiilor stresul. În ceea ce prive5te stresul in rândul elevilor, este un subiect bine cunoscut, deci inutil de discutat.

Cum afectează temele în exces dezvoltarea psihică normală a elevului

Creierul uman este asemeni unui calculator, un prim punct comun, me­morie de stocare a datelor limitată. Chiar dacă creierul are 5i funcţia de memorie selectivă, când informaţiile sunt in cantitate mare, 5i toate se vrea a fi reţinute, pot apărea erorile sau chiar blocarea. Cazurile sunt rare, dar extrem de grave, cu repercusiuni asupra viitoru­lui persoanei in cauză.

Cadrele noastre didactice au ca­pacitatea profesională de a selecta din acele lecţii interminabile, acele informa­ţii care ar trebui reţinute de elev 5i care ar putea să il ajute pe perioada dezvoltării sale profesionale 5i sociale, iar strategia de predare să fie una atractivă, pe inţe­lesul copiilor, temele pentru acasă nu vor dispărea in totalitate, dar ar fi bine dacă ar scădea mult in volum 5i nu vor mai fi obligatorii. Elevul trebuie incurajat, moti­vat să lucreze in timpul liber, nu obligat.

Obiective propuse:

-    reducerea absenteismului 5i a abandonului 5colar;

-    dezvoltarea fizică 5i psihică armoni­oasă a elevilor;

-    eficientizarea timpului petrecut de elevi la 5coală;

-    mai mult timp liber pentru elevi, be­nefic pentru efectuarea unor activităţi recreative fizice, dar 5i intelectuale liber alese. •

PROF. REMUS SERAFINCEANU, SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Gălăţeană  TEMELE, O PROBLEMA A SISTEMULUI DE EDUCATIE