Opinii

DE CE TREBUIE SA FIM PUTERNICI

În 5 octombrie, milioane de educa­tori din Intreaga lume sărbătoresc Ziua Mondială a Educaţiei.

Sărbătorirea profesorilor şi educato­rilor, In fiecare an, la 5 octombrie, a fost lansată In 1994 de către „Education Internaţional“ (Internaţionala Educa­ţiei) şi „UNESCO“. Ziua Mondială a Edu­caţiei reprezintă o ocazie unică pentru a atrage atenţia opiniei publice, gu­vernelor, parlamentelor, organizaţiilor internaţionale, asupra rolului important al educatorilor In societate.

Şi In anul 2017 organizaţiile şi uniuni­le membre ale „Internaţionalei Educa­ţiei“, Intre care şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret” vor revendi­ca dreptul educatorilor la condiţii de­cente de muncă. Deviza sub care am sărbătorim In acest an Ziua Mondială a Educaţiei este:

„PROFESORI LIBERI - PROFESORI PUTERNICI!”

În acest context este firesc să ne In­trebăm oare profesorii, Invăţătorii, edu­catorii, toţi cei care activează In siste­mul naţional de educaţie din România se pot declara cu adevărat liberi? Ne putem oare desfăşura activitatea fără constrângeri, ca să putem fi conside­raţi puternici?

Fără Indoială că nu putem, din pă­cate, să răspundem afirmativ la aceste Intrebări. Nu ne putem considera liberi, pentru că suferim In fiecare zi constrân­gerile unei finanţări a Invăţământului, bazată pe standardele de cost/elev, care sunt subdimensionate şi nu aco­peră cheltuielile reale necesare unei activităţi de formare şi educaţie a pre­şcolarilor şi elevilor la nivelul unui stat membru al UE, In anul 2017. Şi asta pen­tru că toate guvernele postrevoluţio­nare nu au reuşit să acorde sistemului de educaţie 6% din PIB, cum prevede legislaţia In domeniu. Cele mai multe state membre ale UE alocă un procent mult mai mare, după cum este cunos­cut.

România a cheltuit cea mai mică sumă din Uniunea Europeană, pe cap de locuitor pentru educaţie, In anul 2015, conform datelor publicate re­cent de Eurostat. Suma alocată a fost de 248 de euro, faţă de 1.400 de euro, media din Uniunea Europeană, pe cap de locuitor. România este devansată şi de Bulgaria, care In 2015 a cheltuit pentru educaţie 250 de euro pe cap de locuitor, şi Croaţia cu 494 de euro. La polul opus sunt statele membre UE care au cheltuit mai mult de 2.500 de euro pe cap de locuitor pentru edu­caţie, In frunte cu Luxemburg (4.685 euro), Danemarca (3.368 euro) şi Sue­dia (2.977 de euro).

România se situează pe ultimul loc In UE şi când vine vorba de procentul din Produsul Intern Brut alocat pentru educaţie, 3,1% In 2015, urmată de Irlan­da, 3,7% din PIB, Bulgaria şi Italia, am­bele cu 4% din PIB. Media la nivelul UE a fost de 4,9% din PIB. Pe de altă parte, Danemarca a alocat 7% din PIB pentru educaţie In 2015, urmată de Suedia, 6,5%, Belgia, 6,4%, Finlanda, 6,2%, Esto­nia, 6,1%, Letonia şi Portugalia, ambele cu 6% din PIB.

În total, In 2015, statele membre UE au cheltuit peste 716 de miliarde de euro pentru educaţie, o cifră echiva­lentă cu 4,9% din PIB-ul UE, iar educaţia este al patrulea mare capitol al chel­tuielilor publice după protecţia socială, 19,2% din PIB, sănătate 7,2% din PIB şi servicii publice generale 6,2% din PIB.

Nu ne putem considera liberi pen­tru că suntem Incă sclavii unui sistem birocratic nemaiIntâlnit, unde hârtiile şi “dovezile” adunate In rafturi de dosa­re sunt mai importante decât munca efectivă cu educabilul, preşcolar său elev. Nu suntem liberi, Intrucât suntem supuşi mereu unor „toane” din partea decidenţilor, care ne Ingrădesc drep­tul de a ne alege auxiliarele pe care le considerăm cele mai potrivite la clasă şi poate suntem pe calea de a ni se im­pune manualul unic. Nu suntem liberi, pentru că a fi dascăl In România rişti să fi expus la un mare risc, acela de a fi agresat, psihic sau chiar fizic de către un părinte nervos, sau, cine ştie, poate chiar de către un elev. Dacă cine ştie prin ce Imprejurare se Intâmplă ceva unui preşcolar, ori elev aflat In grija ta, pentru că eşti profesor de serviciu, sau organizezi o frumoasă excursie cu clasă, e vai de capul tău. Ce să mai vorbim despre statutul social al dască­lului In societatea contemporană? Ne permit oare veniturile fiecăruia dintre noi să ne prezentăm la catedră Intr-o ţinută decentă, să ducem o viaţă de­centă, pentru noi şi familiile noastre?

Şi totuşi trebuie să fim puternici, pen­tru că ştim: FĂRĂ NOI NU SE POATE!

Noi trebuie să asigurăm viitorul naţi­unii, noi trebuie să-i formăm pe cei care mâine vor trebui să ducă mai departe tradiţia, să facă să funcţioneze econo­mia, să lucreze cu tehnologia cea mai avansată, să ne plătească pensiile, nu numai nouă. Toţi o spun: „EDUCAŢIA ESTE PRIORITATE NAŢIONALĂ”, dar In spatele acestui enunţ găsim Incă foar­te puţin!

Fără Indoială că cineva va trebui să ne ajute să fim puternici pentru a ne Implini menirea. Cineva care Işi mai aminteşte Incă de un profesor sau al­tul, din şcoala generală, ori de la liceu sau poate chiar de Invăţătoarea sa. Cineva care a Invăţat In şcoală şi In fa­cultate, care a obţinut o diplomă, sau diplome pe merit şi care, In consecin­ţă ştie să aprecieze ceea ce suntem noi chemaţi să facem astăzi, poate şi pentru copiii lor. Din fericire, Incă nu am ajuns In punctul In care totul, chiar şi di­plomele se pot cumpăra cu bani.

DA, avem nevoie de ajutorul celor investiţi cu responsabilitatea gestionării unor domenii cheie ale oricărei comu­nităţi şi societăţi contemporane, cum este acela al educaţiei, sănătăţii, cul­turii şi multe altele. Stimaţi politicieni, sti­maţi membri ai Guvernului, stimaţi ce­tăţeni ai României, stimaţi părinţi, dragi elevi, ajutaţi-ne să fim puternici pentru a ne Implini menirea şi a asigura viitorul României, aşa cum Il dorim cu toţii! Aju­taţi-ne să formăm In şcoli oameni ade­văraţi, cu care să ne mândrim cu toţii.

În ceea ce ne priveşte, de ziua noastră, de ZIUA MONDIALĂ A EDUCA­ŢIEI, vă asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca să ne eli­berăm şi să devenim puternici. Dacă nu vom reuşi decât Intr-o măsură mai mică, Inseamnă că nu aţi fost alături de noi! •••

VICEPREŞEDINTE AL F.S.E.

“SPIRU HARET”,

PROF. FLORIN DOBRESCU

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  DE CE TREBUIE SA FIM PUTERNICI