Juridic

CE TREBUIE SA CONTINA PROIECTUL DE BUGET AL UNITATII DE INVATAMANT

Elaborarea proiectului de buget ridică Intotdeauna numeroase dificul­tăţi, din cauza multitudinii de cheltuieli care trebuie avute In vedere şi izvorului acestora (legi, ordonanţe, contracte colective de muncă etc.).

Fără a avea pretenţia unui ma­terial perfect şi complet, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a elaborat şi transmis organizaţiilor afiliate In ultimii ani informări orientative pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităţilor/instituţiilor de Invăţământ, In Incercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din Invăţământ potrivit legislaţiei In vigoare (inclusiv Legii­cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) şi Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (In vigoare de la data Inregistrării sale la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 şi publicat In Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017).

Vom prezenta, In cele ce urmează, succint, ceea ce ar trebui să conţină proiectul bugetului pe anul 2018, respectiv sume pentru:

1. plata salariului conform pre ve­derilor Legii-cadru nr. 153/2017, ra­portate la cele ale H.G. nr. 38/2017 – pentru presonalul didactic de predare, de conducere, de Indrumare şi de control şi personalul didactic auxiliar, respectiv ale O.U.G. nr. 17/2017 (apro­bată prin Legea nr. 198/2017) – pentru personalul nedidactic (grilele de sala­ri zare, la care se adaugă creşterile stipulate expres In lege), ţinând cont, după caz, de:

- indemnizaţia pentru localităţi izolate, In cuantum de până la 20% din salariul de bază, doar pentru personalul didactic de predare calificat; până la aprobarea noii hotărâri de Guvern pentru diferenţierea pe zone şi localităţi sunt aplicabile dispoziţiile HG nr. 1613/2009)

- 15% la salariul de bază – învă­ţământ special;

- 25% la salariul de bază – gradaţia de merit;

- indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 50% din sa­lariul minim brut pe ţară garantat în plată; In anul 2017, acesta este de 1450 lei, rezultând o indemnizaţie de 725 lei; In anul 2018, se preconizează ca salariul minim brut să crească la 1900, astfel că indemnizaţia pentru titlul ştiinţic de doctor va fi de 950 lei;

- 10% la salariul de bază – pentru personalul didactic de predare care Indeplineşte activitatea de diri gin te, pentru Invăţători, institutori, edu ca toare, profesori pentru Invăţământ pri mar, profesori pentru Invăţământ preşcolar;

- spor de 7%, 10%, 15% şi 20% – după caz – din salariul de bază pentru predare simultană, în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, pentru 2, 3, 4, 5 clase de elevi/grupe – art. 7 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);

- spor de 10-25% din salariul de bază pentru practica pedagogică – art. 6 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);

- spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care Işi desfăşoară activitatea In timpul nopţii, cel puţin 3 ore – art. 20 din Legea nr. 153/2017 şi art. 22 alin. (1) din CCMUNSAIP;

- spor de suprasolicitare neu ro­psihică, In cuantum de 10% din salariul de bază, ce urmează a se acorda personalului didactic de predare In­ce pând cu data de 1 decembrie 2018 – art. 16 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);

2. plata cu ora – In a cărei bază de calcul intră salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de Invăţământ special, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate;

3. plata indemnizaţiei de instalare, In cuantumul prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (respectiv un salariu de bază cores-pun zător funcţiei, gradului sau trep­tei profesionale In care urmează a fi Incadrată persoana In cauză), co­ro borat cu art. 34 alin. (1) lit. b) din CCMUNSAIP;

4. decontarea cheltuielilor de na vetă pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar (art. 105 alin. (2) lit. f) şi art. 276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind de con tarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din Invăţământul preuniversitar de stat); sume necesare decontării navetei şi pentru celelate categorii de personal din unitate – art. 52 alin. (1) din CCMUNSAIP;

5. indemnizaţia de concediu, care cuprinde salariul de bază, su­mele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă – art. 9 alin. (2) şi art. 18 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 582/2016, astfel cum au fost modificate prin HG nr. 935/2016; aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice In care se efectuează concediul de odihnă, mul tiplicată cu numărul zilelor de con cediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile Inainte de plecarea In concediul de odihnă – art. 29 alin. (4) din CCMUNSAIP;

6. sumele necesare remunerării corespunzătoare a personalului care asigură suplinirea salariaţilor ce be­ne ficiază de zile libere plătite In cazul unor evenimente familiale deosebite sau a personalului aflat In concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicală, stagii de pregătire sindicală – In ţară sau In străinătate – schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv – art. 30 alin. (5) şi art. 96 din CCMUNSAIP;

7. asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfec­ţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii – art. 39 alin. (4) şi art. 43 alin. (1) din CCMUNSAIP;

8. achiziţionarea de echipamente şi materiale de protecţie, asigurarea alimentaţiei specifice pentru activitatea prestată în condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea – art. 42 din CCMUNSAIP;

9.  menţinerea şi îmbunătăţirea con­diţiilor de desfăşurare a activităţii la lo­curile de muncă – art. 45 alin. (1) din CCMUNSAIP;

10. efectuarea analizelor medicale şi examenului medical – art. 47 alin. (1) din CCMUNSAIP, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii In muncă şi H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11. cheltuieli ocazionate de partici­parea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare iniţiate de angajator ori necesare completării finanţării formării profesionale a salariaţilor, pentru for­mele de pregătire profesională so­licitate de aceştia, pentru care anga­ja torul suportă o parte din cost – art. 87 din CCMUNSAIP, precum şi drepturile salariale corespunzătoare In situaţia In care participarea la stagiile/cursurile de formare presupune scoaterea totală sau parţială din activitate – art. 88 CCMUNSAIP, coroborat cu art. 197 din Codul muncii;

12. sumele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: pentru consolidări, investiţii, reparaţii capitale, obţinerea avizului sanitar de funcţionare, pentru orga ni­zarea evaluărilor, simulărilor şi exa me­nelor naţionale, pentru bursele elevilor etc.;

13. punerea In executare a sen­tin ţelor judecătoreşti – respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri jude­cătoreşti reprezentând drepturi de natu­ră salarială + daune interese moratorii stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar – conform O.U.G. nr. 71/2009, (astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 230/2011), O.G. nr. 17/2012 (aprobată prin Legea nr. 280/2013), art. XI din O.U.G. 92/2012, art. 21 din O.U.G. nr. 103/2013 şi art. 34

şi 35 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015 şi art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, având In vedere şi obligaţiile ce revin unităţilor/instituţiilor In baza art. 34 alin. (2) din CCMUNSAIP; nu intră sub incidenţa dispoziţiilor privind plata eşalonată sumele dispuse de instanţele de judecată reprezentând contravaloarea cheltuielilor de navetă sau a celor implicate de obţinerea gradelor didactice. Acestea se achită integral, într-o singură tranşă;

  1. sărbătorirea Zilei Învăţătorului – art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 289/2007 şi art. 8 din CCMUNSAIP;
  2. sărbătorirea Zilei Mondiale a Educaţiei – art. 8 din CCMUNSAIP;
  3. organizarea activităţilor din cadrul programului „Şcoala altfel”;
  4. sume pentru orice alte cheltuieli specifice unităţii, necesare desfăşurării In bune condiţii a procesului instructiv­educaţiv: mijloace de Invăţământ (planşe, hărţi etc.), auxiliare didactice, cretă/markere, materiale igienico-sa ni­tare, hârtie etc.;
  5. alte drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017:

- sporul pentru munca suplimentară prestată peste programul de lucru (75% din salariul de bază) sau In zilele de sâmbătă şi duminică (100% din salariul de bază), In situaţia In care nu a fost compensată prin ore libere In următoarele 60 de zile – art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, raportate la art. 21 alin. (2) şi (3) şi art. 28 alin. (3) din CCMUNSAIP;

- indemnizaţia de hrană la nivelul a două salarii minime brute pe ţară garantate In plată, ce urmează a se acorda cu Incepere de la 1 decembrie 2018 – art. 18 din Lege-cadru nr. 153/20174;

- spor de 15% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat – art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017;

- sporurile pentru condiţii de mun­că (proiectul Hotărârii de Guvern pen tru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare (...) este, In prezent, In circuitul de avizare);

- premiile de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite In activitatea unităţii/instituţiei, In limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază – art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017;

- o indemnizaţie de vacanţă In cuantum de un salariu minim brut pe ţară garantat In plată, ce urmează a se acorda cu Incepere de la 1 decembrie 2018 – art. 26 alin. (1)-(3) din Legea­cadru nr. 153/2017;

- contravaloarea voucher-ului de vacanţă, In cuantum de 1.450 lei pen­tru un salariat, ce urmează a fi acor dat până la data de 30 noiembrie 2018 – art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 46/2017;

- tichete de creşă (conform con­tractului colectiv de muncă de la nivelul grupului de unităţi/unităţii/in­sti tuţiei sau hotărârii comisiei paritare de la fiecare nivel) – art. 34 alin. (1) lit. e) din CCMUNSAIP, raportat la Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Este foarte important ca unităţile de Invăţământ să ÎNREGISTREZE bugetul la autorităţile locale, respectiv centrele de execuţie bugetară, după caz, astfel cum l-au proiectat şi elaborat, fără a accepta să elimine/diminueze anumite sume, pentru a nu li se imputa ulterior că nu şi-au prevăzut şi nu au solicitat sumele respective In proiectul de buget. În situaţia In care se refuză Inregistrarea proiectului, acesta ur­mea ză a fi transmis prin poştă, cu con­firmare de primire.

De precizat şi faptul că, In prezent, există la Camera Deputaţilor proiectul Legii privind adoptarea unor măsuri In domeniul finanţării Invăţământului (PL-x nr. 336/16.10.2017). Potrivit acestuia, Incepând cu data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor cu salariile urmează a se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, creditele bugetare aferente acestora fiind cuprinse In bugetul ministerului şi repartizate de către acesta pe in­spectorate şcolare, In vederea re-par tizării pe unităţi de Invăţământ. Pre zentul material este elaborat In ra­port de legislaţia In vigoare la acest moment, când componenta salarială a finanţării de bază vine pe filiera bugetelor locale. Ulterior adoptării legii de către Parlament, sumele bugetate vor trece la inspectoratele şcolare, Insă acestea trebuie să aibă In vedere cel puţin drepturile anterior detaliate. •••

PAGINI REALIZATE DE TEODORA BANAŞ ŞI IOANA VOICU, CONSILIERI JURIDICI FSE „SPIRU HARET“

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Juridic  CE TREBUIE SA CONTINA PROIECTUL DE BUGET AL UNITATII DE INVATAMANT