Juridic

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN INVATAMANT, APROBAT DE EXECUTIV

Guvernul a aprobat Hotdrârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, a mdrimii concrete a sporului pentru condi?ii de muncd, precum 5i a condi?iilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupa?ionald de func?ii bugetare „invd?dmânt” Cuantumul sporului pentru condi?ii de muncd se stabile?te prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bazd, cu valori cuprinse intre 5 ?i 15% din salariul de bazd, in func?ie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte ?i corespunzdtor timpului efectiv lucrat in aceste locuri de muncd, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice. Mai...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1