Eveniment

LIBERTATE PRIN EDUCATIE

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a organizat pe 5 octombrie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, o dezbatere la care au participat peste 400 de delegaţi din toată ţara. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai Guvernului, ai principalelor partide parlamentare, ai societăţii civile, cadre didactice, părinţi, elevi, studenţi, jurnalişti şi lideri de sindicat.

Acţiunea a fost deschisă de către preşedintele FSE „SPIRU HARET“,

Marius Ovidiu Nistor.

Acesta a prezentat o scurtă isto­rie a acestei zile, aducând aminte că Ziua de 5 octombrie a fost declarată de către UNESCO ,,Ziua Mondială a Educaţiei” pentru a marca semnarea, In 1966, a ,,Recomandării UNESCO/ OIM privind statutul profesorilor”, do­avem alături de noi şi reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului Ro­mâniei, ai celorlalte organizaţii sindica­le, ai elevilor şi părinţilor – am ales să ne spunem punctele de vedere faţă de direcţia In care se Indreaptă Invăţă­mântul românesc.

Anul acesta noi am adaptat slo­ganul Internaţionalei Educaţiei, trans­formându-l In ,,Profesori liberi, profesori şi profesionale poate accede la o fun­cţie de conducere.

Plecând de la mesajul de anul acesta, noi am extins semnificaţia lui, considerând că adevărata libertate a individului şi a societăţii nu se vor obţi­ne niciodată In afara educaţiei. Dacă vom continua să nu acordăm educaţiei importanţa necesară, să nu investim In şcoală şi In formarea continuă a tinerilor, vom deveni o societate uşor de mani­pulat şi de condus“, a declarat Marius Ovidiu Nistor. Preşedintele FSE ,,Spiru Haret“ a adăugat că sloganul zilei 5 oc­tombrie, purtat pe tot mapamondul, ne trimite către un sistem de Invăţământ ideal, funcţional şi orien tat spre o edu­caţie de calitate. ,,Putem vorbi, Insă, despre un Invăţământ funcţional, des‑cument de referinţă privind cadrele didactice la nivel internaţional. ,,Tema Zilei Mondiale a Educaţiei din acest an, este centrată pe ideea libertăţii actu­lui educaţional, care implică, In mod obligatoriu, responsabilizarea cadrului didactic: ”Teaching in Freedom, Em­powering Teachers”. Pentru noi, Fede­raţia Sindicatelor din Educaţie ,,SPIRU HARET”, evenimentul de astăzi are o dublă semnificaţie: In primul rând este aniversarea profesiei noastre şi vreau să mă folosesc de acest moment să vă spun ,,LA MULÞI ANI“, iar In al doi­lea rând este forma prin care fede­raţia noastră, dar şi invitaţii – pentru că puternici!“. Poate vi se pare ciudată opţiunea noastră, Insă fiecare dintre noi Inţelegem libertatea In mod diferit.

  • Un profesor liber este un profesor care-şi exercită meseria cu pasiune şi cu dăruire.
  • Un profesor liber este un profesor care nu este supus unor constrângeri financiare şi materiale.
  • Un profesor liber este un profesor care are curajul să-şi exprime liber opi­niile.
  • Un profesor liber este un profesor care nu este sclavul birocraţiei.
  • Un profesor liber este un profesor care numai pe baza calităţilor morale

pre libertatea actului didactic, atunci când dascălul nu are la dispoziţie resur­sele necesare pentru Infăptuirea lui, iar unităţile de Invăţământ nu au dotare corespunzătoare? Cu siguranţă, nu. (...) Atât timp cât munca la catedră Inseamnă lipsuri materiale, recunoaşte­re socială minimă, un mediu de lucru incert şi tensionat, profesia nu va avea atractivitatea necesară aducerii resur­sei umane Inalt calificate. Şi acest lucru se vede, In fiecare an, la examenele de titularizare şi la sesiunile de testare.

1. Libertatea cadrului didactic In­seamnă:

  • o şcoală In care nu ar trebui să se pună problema imixtiunii politicului;
  • o şcoală In care dascălul să nu se Intrebe dacă finanţarea unităţii de Invăţământ şi siguranţa locului de mun­că depind de culoarea politică a pri­marului, a consiliului local sau a inspec­torului şcolar.

2. $i nu In ultimul rând, libertatea şi ,,responsabilitatea profesorului presu­pune Inţelegerea şi acceptarea liber­tăţii şi responsabilităţii celorlalţi parte­neri ai actului educaţional – elevul şi părintele. Înseamnă asumarea faptului că manifestarea libertăţii tale nu pre­supune Incălcarea libertăţii celuilalt. Acesta ar trebui să fie rostul regulilor – evident, al regulilor raţionale, izvo­râte din necesitatea unei educaţii de calitate, care să urmărească In primul rând interesul tinerilor.

Sistemul nostru de Invăţământ este sufocat de reguli aberante, adopta­te nu dintr-o necesitate obiectivă, ci, parcă, dintr-o nevoie de manifestare a puterii cu orice preţ şi dintr-o dispoziţie maladivă de a dărâma, fără a şti ce se va pune In loc. $i cel mai bun exem­plu este avalanşa de pseudo-reforme educaţionale, permanent Incepute şi niciodată finalizate. Iar efectele, după 27 de ani, se văd...

Astăzi, Intr-o zi cu semnificaţie de­osebită pentru cadrele didactice din toată lumea, facem apel la raţiunea tuturor factorilor de decizie din România să nu transforme Invăţământul In spaţiu de confruntare politică! Este nevoie de eforturi conjugate pentru a Indrepta educaţia pe o linie ascendentă. Cel mai păgubos lucru pentru Invăţământul românesc este ambiţia fiecarei echi­pe guvernamentale de a iniţia un nou ,,Inceput de drum”! Există In acest mo­ment un proiect naţional - ,,România educată” - care se construieşte treptat (la iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale), plecând de la consultarea tuturor fac­torilor cu responsabilitate directă sau indirectă In domeniul educaţiei şi cer­cetării, propunându-şi obiective pentru orizontul 2018 - 2030. Poate că nu este perfect, Insă avem nevoie de o viziune şi o strategie care, odată asumate, să fie urmate pe termen mediu şi lung, indi­ferent de culoarea politică a guvernări­lor!“, a concluzionat Marius Ovidiu Nistor.

A urmat apoi liderul Partidului Naţio­nal Liberal, Ludovic Orban, care a ţinut ureze ,,La mulţi ani“ tuturor cadrelor di­dactice. ,,Din păcate, orice ministru al educaţiei care a fost pe acest scaun, a vrut să-şi pună amprenta asupra sis­temului. După părerea mea, politicul trebuie să intervină cât mai puţin In ac­tivitatea şcolii. Cred că forţele politice trebuie să renunţe la tentativa aceas­ta de politizare forţată, iar acest lucru poate fi stimulat şi de dumneavoastră, fi ind liberi, nelăsându-vă influenţaţi.

Societatea arată In mare parte aşa cum arată educaţia. Ceea ce faceţi dumneavoastră de fapt prefigurează viitorul societăţii“, a declarat Ludovic Orban. A urmat doamna senator Eca­terina Andronescu, care le-a urat celor prezenţi să aibă energia şi puterea să o ia In fiecare zi de la capăt şi să plece la sfârşitul zilei cu bucuria misiunii Inde­plinite. La rândul său, ministrul Educaţi­ei, Liviu Marian Pop, a precizat că cel mai bun mijloc de a educa In spirit liber este să Ii dai şansa elevului să aleagă, pentru că dezvoltarea Inseamnă, Ina­inte de orice, manifestarea propriei personalităţi. În Incheire acesta a făcut şi promisiunea potrivit căreia educaţia va avea In 2018 cel mai mare buget din ultimi 10 ani. Au mai luat cuvântul Sorin Câmpeanu – preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Florian Lixandru - Inspector şcolar general ISMB, Daniela Vişoianu – Preşedinte Coaliţia pentru Educaţie, Iulian Cristache – Preşedinte FNAP-IP, Ioana Băltăreţu – Preşedinte Consiliul Naţional al Elevilor, Alexandru Manda – Preşedinte Asociaţia Elevilor Constanţa şi Anton Hadăr – Preşedinte FNS ,,ALMA MATER“.

În cea de-a doua parte a acţiunii, membrii de sindicat au avut posibilita­tea să pună Intrebări invitaţilor. Printre problemele ridicate de participanţi s-au numărat: situaţia privind manuale­le şi auxiliarele, operarea In programul EDUSAL şi Incheierea noului contact, evaluările la Bacalaureat, salarizarea diferenţiată, finanţarea de bază, pro­blemele din mediul rural, problemele din Invăţământul profesional şi tehnic, situaţia persoanelor necalificate din sistem, legea salarizării, efectele schim­bării sistemului de contribuţii, executa­rea hotărârilor judecătoreşti cu obiec­tiv plata diferenţelor salariale şi cele cu plata de daune-interese moratorii, voucherul de vacanţă, regulamen­tul-cadru privind sporurile pentru con­diţii de muncă, procentul din PIB alocat educaţiei etc.

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  LIBERTATE PRIN EDUCATIE