Eveniment

FSE SPIRU HARET VA DECLANSA ACTIUNI DE PROTEST

Colegiul Liderilor Federaţiei Sindi­catelor din Educaţie „SPIRU HARET” s-a Intrunit, In zilele de 18 şi 19 septembrie 2017, pentru a analiza situaţia actua­lă din Invăţământ (In contextul recen­telor discuţii purtate cu reprezentanţii Executivului, dar şi cu liderii grupelor sindicale de la nivelul unităţilor de In­văţământ din Intreaga ţară) şi pentru a stabili calendarul acţiunilor federaţiei pentru perioada următoare.

Discuţiile s-au axat, In principal, pe problema salarizării personalului din In­văţământ, pornindu-se de la o trecere In revistă a principalelor puncte de dez­batere din şedinţa Colegiului Liderilor federaţiei din data de 31 august 2017, la care au participat ca invitaţi doam­na ministru Lia Olguţa Vasilescu şi dom­nul ministru Liviu Marian Pop. Membrii Colegiului Liderilor au transmis mesajul membrilor de sindicat din teritoriu, care apreciază ca fiind, pentru moment, satisfăcătoare explicaţiile oferite de reprezentanţii Executivului privind: res­pectarea Programului de Guvernare; executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de diferenţe salariale şi daune-interese moratorii sub forma dobânzilor; aplicarea corectă a Legii-cadru nr. 153/2017; acordarea voucherelor de vacanţă.

Pentru a avea o garanţie suplimen­tară, conducerea operativă a fede­raţiei a avut o Intâlnire cu domnul Liviu Dragnea (preşedintele Camerei Depu­taţilor şi al P.S.D.), la care a participat şi doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu, şi care a avut loc In data de 19 sep­tembrie. În cadrul Intâlnirii, conduce­rea federaţiei a prezentat principalele nemulţumiri ale salariaţilor din Invăţă­mânt, pentru care este necesară o re­zolvare urgentă, respectiv:

- executarea hotărârilor judecăto­reşti având ca obiect plata de dife­renţe salariale: domnul Liviu Dragnea a precizat că Guvernul va Incerca să achite diferenţele rămase integral până la sfârşitul anului (Intr-o singură tranşă); In măsura In care acest lucru nu este posibil, se vor plăti In două tranşe, una la sfârşitul anului 2017, una la Inceputul anului 2018;

- executarea hotărârilor judecăto­reşti având ca obiect plata de dau­ne-interese moratorii sub forma dobân­zilor: domnul Liviu Dragnea a solicitat doamnei ministru Vasilescu să rezolve rapid această problemă, In condiţiile In care este necesară şi o modificare legis­lativă pentru a asigura calculul unitar şi plata corectă a respectivelor drepturi;

- voucherul de vacanţă aferent anului 2017: domnul Liviu Dragnea a precizat că, până la sfârşitul acestui an, fiecare angajat din Invăţământ va primi tipizatul şi se vor emite normele metodologice privind modalitatea de valorificare a acestuia; de precizat că voucherul va putea fi folosit efectiv In anul 2018;

- Regulamentul-cadru privind stabi­lirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a spo­rurilor pentru condiţii de muncă, pre-cum şi condiţiile de acordare a aces­tora pentru personalul din sistemul de Invăţământ: proiectul de hotărâre de Guvern este In circuitul de avizare, iar domnul Liviu Dragnea a solicitat doam­nei ministru Vasilescu să se ocupe per­sonal de această problemă;

- respectarea prevederilor legale privitoare la alocarea a 6% din PIB pentru educaţie: domnul Liviu Dragnea a precizat că se are In vedere creşterea progresivă a procentului din produsul intern brut alocat educaţiei;

- starea de tensiune din sistemul de Invăţământ generată de cele mai re­cente măsuri adoptate de Ministerul Educaţiei (de tipul: interzicerea totală a auxiliarelor didactice In unităţile de Invăţământ, numirea cu detaşare In interesul Invăţământului pe funcţii de inspectori şcolari generali / inspectori şcolari generali adjuncţi a unor per­soane dovedite ca având deficienţe manageriale şi/sau care nu au reuşit să promoveze (chiar In mod repetat) concursurile organizate de minister (un exemplu oferit a fost judeţul Vrancea): domnul Liviu Dragnea a promis că va face verificările necesare.

Având In vedere discuţiile purtate cu cei doi miniştri In data de 31 august 2017 şi cu domnul Liviu Dragnea In data de 19 septembrie, faţă de informările primite din partea preşedinţilor organi­zaţiilor afiliate, la finalul şedinţei extraor­dinare din data de 19 septembrie 2017 Colegiul Liderilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a ajuns la următoarele concluzii:

1. se impune monitorizarea foarte strictă a modului In care sunt respecta­te promisiunile făcute atât de domnul preşedinte PSD Liviu Dragnea In data de 19 septembrie 2017, cât şi de dom­nul Prim-Ministru Mihai Tudose In data de 28 august 2017 (cu ocazia Intâlnirii reprezentanţilor Executivului şi ai fe­deraţiilor sindicale reprezentative din educaţie, Intâlnire organizată de Co­aliţia Naţională pentru Modernizarea României) – lista acestora se regăseşte In anexa la prezenta informare;

2. declanşarea oricăror acţiuni de protest se va decide numai după apa­riţia proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (In condiţiile In care nu se vor prevede sumele necesare pentru acordarea drepturilor promise) şi a rectificării bugetare din luna no­iembrie/decembrie 2017 (In măsura In care nu se vor regăsi sume pentru exe­cutarea hotărârilor judecătoreşti);

3. In ceea ce priveşte auxiliarele didactice, F.S.E. SPIRU HARET a făcut şi face pledoarie pentru reglementarea utilizării lor In unităţile de Invăţământ şi crearea unor norme şi mecanisme care să protejeze corpul profesoral de acuzele care i se aduc In legătură cu utilizarea acestora;

4. organizarea, In data de 5 octom­brie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Edu caţiei, a unei ample acţiuni prin care să se tragă un semnal de alarmă aspura problemelor din Invăţământ. •••

DRAGOŞ CONSTANTIN NEACŞU

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  FSE SPIRU HARET VA DECLANSA ACTIUNI DE PROTEST