Eveniment

PANA IN 2022, GUVERNUL PROMITE O CRESTERE SALARIALA DE PESTE 100 PROCENTE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Fe­deraţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, doamna Daniela Barbu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Justi­ţiei Sociale, a făcut o prezentare a proiec­tului de lege a salarizării unitare, prezentare pe care o prezentăm în cele ce urmează:

Unul dintre obiectivele prioritare ale Pro­gramului de guvernare 2017 – 2020 l-a con­stituit elaborarea, In primul trimestru al anului 2017, a unei noi legi privind salarizarea per­sonalului plătit din fonduri publice. În urma negocierilor şi cu acordul organizaţiilor sindi­cale a fost elaborat proiectul de lege, pro­iect care a fost depus In parlament.

Scopul proiectului de lege Il constituie eliminarea disfuncţionalităţilor salariale exis­tente In sistemul public de salarizare apăru­te In perioada 2010-2017.

Întrucât personalul didactic din educa­ţie reprezintă o prioritate naţională, pentru această categorie de personal, s-a urmă­rit creşterea substanţială a salariilor. Astfel, creşterea salarială până In anul 2022 este, In general, de peste 100% pentru Invăţă­mântul preuniversitar şi de peste 80% pentru Invăţământul universitar.

Precizăm că proiectul de lege prevede acordarea, Incepând cu 1 ianuarie 2018, a unei majorări a salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic din Invăţă­mânt cu 50% faţă de nivelul acordat pentru decembrie 2017, pentru Incadrare In anve­lopa salarială de la care s-a pornit In ela­borarea noului sistem public de salarizare, conform estimările macroeconomice. Prin­tre priorităţile urmărite de proiectul de lege cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, priorităţi care sunt valabile şi pentru personalul din educaţie, se numără:

  • Stabilirea salariilor de bază ca valori nominale In lei pentru anul 2022, eliminarea coeficienţilor de ierarhizare şi a valorii de re­ferinţă utilizate In prezent conform Legii-ca­dru nr.284/2010;
  • Stimularea performanţei profesionale, prin majorarea procentului de acordare a premiilor lunare de la 2% din cheltuielile cu salariile, cum a fost prevăzut In Legea-ca­dru nr. 284/2010, la 5% din cheltuielile cu salariile, pentru persoanele care obţin rezul­tate deosebite In activitatea desfăşurată In cadrul instituţiei;
  • Acordarea primei de vacanţă anua­le, sub formă de vouchere de vacanţă, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat In plată;

Acordarea indemnizaţiei de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate In plată. Această măsură nu se va aplica personalu­lui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, po­trivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 pri­vind drepturile de hrană, In timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă na- ţională, republicată.

Legea-cadru se va aplica etapizat, In­cepând cu 1 iulie 2017, astfel:

- In perioada iulie 2017 – decembrie 2017 se vor menţine In plată, la nivelul acor­dat pentru luna martie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de Incadrare, indemnizaţiilor lunare şi al sporuri­lor pentru personalul plătit din fonduri publi­ce, cu unele excepţii;

- In anii 2018 -2022, se vor acorda creş­teri salariale anuale prin legea bugetului de stat. Astfel, Incepând cu data de 1 ianuarie 2018 salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din Invăţământ se vor majora cu 50% faţă de nivelul acordat pen­tru luna decembrie 2017;

- In 2022, se vor acorda salariile de bază nominale prevăzute In anexele la lege;

- Incepând cu anul 2023, salariile de bază se vor stabili prin Inmulţirea coeficienţi­lor prevăzuţi In anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat In plată In vigoare la acea dată.

Aşa cum se prevede şi In Programul de guvernare 2017-2020 la Capitolul Politici In domeniul educaţiei, educaţia este un fac­tor strategic de dezvoltare.

,,Educaţia este tot ce vezi şi ce auzi“, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Edu­caţia a fost şi va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică. Educaţia Incepe la naştere şi continuă toa­tă viaţa prin acumularea In cunoaştere.

Educaţia trebuie să fie captivantă, con­tinuă şi coerentă. Captivantă poate să devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, centrată pe ,,a face“ In totală concordanţă cu ,,a şti“, pentru a motiva şi interesa elevul şi studentul aflat In procesul de Invăţare. Continuă - păstrarea interesu­lui şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea stu­diilor superioare. Coerentă – prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de Invăţământ şi să aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi inovare. •••

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  PANA IN 2022, GUVERNUL PROMITE O CRESTERE SALARIALA DE PESTE 100 PROCENTE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR