Eveniment

MESAJUL DOMNULUI PRESEDINTE MARIUS OVIDIU NISTOR

STIMATI INVITATI, DRAGI COLEGI, DOAMNELOR ŞI DOMNILOR

Am recitit, recent, o declaraţie a mi­nistrului Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, care afirma că: „Este un lucru contrar oricărei morale a trăi cineva In contul unei idei nobile, fără a face nimic pen­tru a o servi."

Suntem aici, In sală, oameni care ne-am ales profesii care servesc unei idei nobile – Invăţământul românesc, angajaţii săi şi educarea tinerilor – fie In şcoală, fie In organizaţiile sindicale, fie In asociaţii ale elevilor, studenţilor, părinţi­lor sau ale cadrelor didactice.

Doamnelor şi domnilor, stimaţi invi­taţi, este plăcerea mea şi privilegiul de a vă ura un călduros „Bun venit“ la Confe­rinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“!

Acum mai bine de 20 de ani, mem­brii de sindicat au ales ca organizaţia să poarte numele ilustrului matematician şi om politic, tocmai pentru a exprima dorinţa noastră de a răspunde interese­lor celor care lucrează In domeniul edu­caţiei, de a le apăra şi promova dreptu­rile şi, In acelaşi timp, de a milita pentru un Invăţământ performant, pus In slujba principalilor beneficiari – elevii.

Ne aflăm la moment de bilanţ, In acel moment In care ne uităm la ceea ce şi-a propus Federaţia „Spiru Haret“ In ultimii patru ani, ce a reuşit să ducă la bun sfârşit şi ce Işi propune In perioada următoare.

Ne-am asumat o serie de obiective pe care, In mod obişnuit, le asociem cu misiunea unei organizaţii sindicale – negocierea şi semnarea unui contract colectiv de muncă, promovarea şi apărarea drepturilor legate de relaţiile de muncă, reprezentarea intereselor membrilor noştri. Raportul de activitate ce va fi prezentat astăzi va da mai mul­te detalii despre activitatea federaţiei In această perioadă.

În acelaşi timp, Federaţia „Spiru Ha­ret“, In calitatea ei de partener de di­alog social şi de organizaţie a societăţii civile, s-a implicat Intr-o serie de parte­neriate cu instituţii şi organizaţii pentru a derula mai multe programe de mo­dernizare a sistemului educaţional şi de pregătire a personalului din grădiniţe, şcoli şi licee. Suntem conştienţi că In­văţământul public trebuie să răspundă unor exigenţe de performanţă din ce In ce mai ridicate. Şi acestea vin nu numai din partea instituţiilor care-l administrarează, dar mai ales din partea elevilor şi a părinţilor. Elevii doresc un Invăţământ din ce In ce mai aplicat, care să le ofe­re oportunităţi reale de dezvoltare şi de intrare pe piaţa muncii. Părinţii au ne­voie de un sistem educaţional care să le ofere copiilor instrumente de Invăţa­re, abilităţi şi comportamente ce le vor permite, In viitor, o adaptare rapidă la o societate In continuă schimbare.

Se vorbeşte In permanenţă despre

  • schimbare structurală a Invăţămân­tului, iar aceasta nu se limitează doar la modernizarea bazei materiale din instituţii, la modificarea programelor şcolare şi la apariţia unor manuale noi. Este nevoie de o implicare mai vizibilă şi de o schimbare de mentalitate a tu­turor participanţilor la educaţie – cadre didactice, personal nedidactic, elevi, părinţi, instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, comunitate. Trebuie să reInvăţăm, fiecare, să ne asumăm responsabilităţile / obligaţiile asociate drepturilor pe care le revendicăm.

Sistemul educaţional nu mai poate trăi cu ochii la trecut, hrănindu-se cu de­talii despre cât de performant, cât de eficient era acum 20, 30 sau 50 de ani. Trebuie să privim spre viitor, spre urmă­torii 10, 20 sau 50 de ani, pentru că sco­pul şcolii este să pregătească resursa umană pentru ceea ce vine, nu pentru ceea ce a fost. Din acest motiv, şcoala românească are nevoie de o viziune şi

  • strategie la nivel naţional, care să co­respundă obiectivelor de dezvoltare a ţării pentru următorii ani. Momentul In care vom decide noi, ca naţie, care este proiecţia pe termen lung a evoluţi­ei societăţii româneşti, va fi şi momentul “zero“ al construirii unei strategii edu­caţionale. Până atunci, vom avea par­te numai de soluţii pe termen scurt, care nu fac decât să cârpească disfuncţiile sistemului actual de Invăţământ.

Spiru Haret afirma public, ori de câte ori avea ocazia, că “sistemul şcolar al unei ţări trebuie să fie oglinda fidelă a trebuinţelor, aspiraţiunilor şi caracterului naţional al poporului care o locuieşte“. Poate că este un principiu la care ar trebui să reflecteze mai mult cei care Işi asumă responsabilitatea construirii unei strategii de reformă a educaţiei româ­neşti. Poate că ar trebui o analiză mai profundă a ceea ce are viabil sistemul actual şi dacă ceea ce vrem să prelu­ăm din experienţa altor ţări se pliază pe nevoile şi obiectivele noastre; poate că ar trebui să fie atenţi ca, din dorinţa de “a schimba apa din copaie, să nu cum­va să arunce şi copilul“!

Am văzut, In aceşti 27 de ani, felurite iniţiative de reformare a educaţiei, Insă de fiecare dată acestea au eşuat, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de efici­enţă, fie din alte motive care nu au ţinut de proiectul In sine.

O condiţie esenţială a unui program coerent de reformă a Invăţământului este implicarea tuturor factorilor politici şi sociali In definirea şi implementarea lui. Practica celor 27 de ani de democraţie ne-a arătat că dacă proiectul nu se bu­cură de susţinere politică, indiferent de orientarea partidului aflat la guvernare, dacă nu există o stabilitate şi o predic­tibilitate legislativă pe termen lung, In momentul In care puterea se schimbă, programul de reformă este abandonat.

Şi, mai mult de atât, punerea lui In practică este nu numai responsabili­tatea factorului politic, ci şi a societăţii civile, a celor care au legătură directă cu funcţionalitatea sistemului de Invăţă­mânt. Vorbim nu numai despre cadre didactice şi elevi, ci şi despre părinţi, despre organizaţii nonguvernamentale, organizaţii sindicale, asociaţii profesio‑nale sau studenţeşti. Numai prin impli­carea acestora se poate produce o schimbare reală In sistemul educaţionala.

Noi, Federaţia „Spiru Haret“, ca parte a societăţii civile, suntem dispuşi să sprijinim un program de reformă pe termen lung, care se dovedeşte a fi co­erent şi realist. Nu numai atât; suntem doritori să ne implicăm In punerea lui In practică, pentru că suntem organizaţia care reprezentăm interesele membrilor noştri, nu numai In relaţiile de muncă, ci In cele care privesc profesia. Iar cel mai mare interes al nostru, al tuturor, este acum consolidarea unui sistem edu­caţional românesc performant, care să răspundă cerinţelor sociale actuale şi de perspectivă. Ne-am declarat de fiecare dată deschişi către formele de coalizare ale societăţii civile In scopuri care privesc o stare de mai bine pentru şcoala românească şi vom fi de fiecare dată de partea celor care doresc dez­voltarea acesteia.

Nu este o declaraţie formală, ci un principiu care ne conduce In activita­tea sindicală de fiecare zi. Este, In ace­laşi timp, o cerinţă exprimată In repeta­te rânduri de membrii noştri de sindicat.

Suntem federaţia sindicală care reu­neşte vocile a peste 90.000 de angajaţi din educaţie. Suntem o voce puternică şi, prin ceea ce facem cu sprijinul vostru, al membrilor de sindicat, am devenit un reper In sindicalismul românesc actual. Vom continua să ne asumăm obiective sindicale – legate de derularea unor re­laţii de muncă echitabile, corecte, de obţinerea unor condiţii decente – ma­teriale şi financiare – de desfăşurare a activităţii educaţionale. Dar ne vom implica In continuare şi In proiecte care vizează profesionalizarea continuă şi performanţa sistemului. Pentru că de noi, de ceea ce realizăm (sau nu...) de­pinde modul In care vom fi percepuţi de societate, de elevi, de părinţi.

Ca organizaţie sindicală naţională reprezentativă, prin tot ceea ne propu­nem să Infăptuim In beneficiul membrilor noştri, rămânem fideli crezului exprimat de Spiru Haret cu mai bine de 100 de ani In urmă: şcoala românească trebu­ie să fie iubită şi respectată, iar cei ce-şi dedică viaţa trebuie să fie recunos cuţi şi apreciaţi pe măsura efortului lor, pen­tru că ei reprezintă acea forţă socială Indreptată Impotriva ignoranţei şi decă­derii societăţii sub toate formele ei!

Vă mulţumesc! •••

MARIUS OVIDIU NISTOR

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  MESAJUL DOMNULUI PRESEDINTE MARIUS OVIDIU NISTOR