Eveniment

FEDERATIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET SI-A ALES CONDUCEREA PENTRU URMATORII CINCI ANI

Peste 200 de delegaţi, observatori şi invitaţi au participat, la 16 mai 2017, la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindi­catelor din Educaţie ,,Spiru Haret“. Ac­ţiunea s-a bucurat de prezenţa doam­nei Nicoleta Nicolae, consilier de stat al preşedintelui României, care a pre­zentat şi mesajul acestuia, a domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei, care a dat citire şi mesajului domnului Sorin Grindeanu, prim-ministru al României, a doamnei Daniela Barbu, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a doamnei Ecaterina Andronescu, pre­şedintele Comisiei pentru Invăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - Senatul României, a domnului Sorin CImpeanu, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor şi fost ministru al Educaţiei şi a domnului Ale­xandru Cumpănaşu, preşedinte al Coa­liţiei Naţionale pentru Modernizarea Ro­mâniei. De asemenea, In prima parte a evenimentului, au luat cuvântul şi dom­nul Constantin Rada, secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din În­văţământ, domnul Anton Hadăr, pre­şedintele Federaţiei Naţionale Sindicale ,,Alma Mater“, domnul Iulian Cristache, preşedinte al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, domnul Vlad Ştefan, pre­şedinte al Consiliului Naţional al Elevilor şi domnul Alexandru Manda, preşedinte al Asociaţiei Elevilor Constanţa.

Fiecare dintre invitaţi a prezentat mesajul instituţiei pe care a reprezen­tat-o (n.r. - o parte dintre aceste mesa­je le puteţi citi In paginile ce urmează) şi a primit la final o medalie a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ,,SPIRU HA­RET“, Impreună cu un citat din cel care a fost cel mai mare reformator al Invă­ţământului românesc.

Cu această ocazie, s-a prezentat şi un raport privind activitatea din ultimii 4 ani. ,,4 ANI de când am reuşit Impreună să realizăm prima unire la nivel federativ din mişcarea sindicală. 4 ANI In care am dovedit că ,,ÎMPREUNĂ SUNTEM PUTER­NICI!“. 4 ANI de muncă asiduă In folosul colegilor noştri. În tot acest timp, am In­cercat să realizăm ceea ce şi-a propus şi patronul nostru spiritual, Spiru Haret, mai precis: «să apropiem şcoala de po­por, să o facem să fie iubită şi respecta­tă, să fie centrul de unde să pornească curentele cele bune şi sănătoase pen­tru Inălţarea şi Intărirea neamului».“, s-a arătat In raportul de activitate.

A urmat o trecere In revistă a princi­palelor evenimente din această perioa­ dă. ,,Pe lângă acţiunile de protest, am Incercat să sensibilizăm clasa politică, In special, şi societatea românească, In general, prin scrisori deschise, dezbateri şi mese rotunde. Am fost singura orga­nizaţie sindicală care s-a implicat activ In dezbaterea privind planurile-cadru pentru Invăţământul gimnazial. De ase­menea, am organizat alături de colegii din celelalate organizaţii sindicale Dez­baterea „EDUCAŢIA 2018“. Am organi­zat, de asemenea, acţiunea „Împreună pentru educaţie“ când, alături de elevi, am cerut alocarea a 6% din PIB pentru Invăţământ. În relaţia cu organizaţiile sindicale afiliate, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ a menţinut relaţii cons tructive, de colaborare, res­pectându-le autonomia, oferindu-le sprijin ori de câte ori a fost necesar şi garantându-le drepturile consfinţite de Statut. În măsura In care au existat solici­tări, organizaţiile sindicale au beneficiat de sprijinul calificat al federaţiei, atât In relaţia cu autorităţile publice – centrale şi locale –, cât şi In relaţia cu instanţele de judecată. În total, au fost emise pes­te 1.800 de materiale (adrese, informări, circulare, răspunsuri, adeverinţe, Impu­terniciri etc.), elaborate de către depar­tamentul de specialitate al federaţiei, atât către organizaţiile sindicale afiliate, cât şi către instituţiile statului. Pentru rea­lizarea scopului şi atingerea obiectivelor federaţiei, In conformitate cu preve­derile statutare, Departamentul Juridic al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ a elaborat peste 2.800 de materiale specifice, destinate instanţe­lor de judecată. În egală măsură, a asi­gurat asistenţa juridică şi reprezentarea In instanţă atât a federaţiei şi a organi­zaţiilor sindicale, cât şi a membrilor de sindicat“, s-a mai arătat In raport.

După prezentarea raportului de acti­vitate, s-a trecut la prezentarea Raportu­lui Comisiei pentru validarea delegaţilor şi numărarea voturilor, astfel Incât, potri­vit Statutului F.S.E. „SPIRU HARET“, să fie aleasă noua structură de conducere a federaţiei pentru următoarea perioadă.

Lucrările conferinţei au continuat cu dezbaterea şi aprobarea propunerilor de modificare a Statutului FSE „SPIRU HARET“, moment care a fost urmat de alegerea, In secret, a noii conduceri a federaţiei. În urma alegerilor, domnul Marius Ovidiu Nistor a fost reconfirmat In funcţia de preşedinte al FSE „Spiru Ha­ret“ pentru un nou mandat (5 ani), iar Infuncţia de secretar general al FSE „Spi­ru Haret“ a fost ales domnul Ionel Barbu (preşedinte al SIP Olt). De asemenea, din Biroul Executiv vor face parte, pe lângă preşedinte şi secretarul general, şi cinci prim-vicepreşedinţi (Lidia Antoniu, Ioan Drăgan, Teodor Dumitru FIrţonea, Valeriu Partene şi Virgil Popescu), nouă vicepreşedinţi (Ancuţa Daniela Cordiş, Florin Gheorghe Dobrescu, Paula Iulia­na Nacu, Florin Popa, Maria Popa, Mirel Pristavu, Paulina Roşcan, Ioan Săcărea, Maria Zvarici) şi 11 membri (Cornelia Iulia Biţă, Stela Ciocea, Mircea Florescu, Constantin Lungulescu, Marius Eugen Mincă, Gabriela Rotăruş, Maria Rezi, Paul Dra­goş Rusu, Diana Maria Sarca şi Leonard Stancu). Delegaţii au avut de ales, de asemenea, şi noua comisie de cenzori formată din: Bogdan Petru Cârcoană, Virgil Tarfin Ignat, Nicoleta Ivan, Larisa Ofilia Novac şi Alexandru Tudorache.

Lucrările Conferinţei Naţionale s-au Incheiat cu dezbaterea şi adoptarea Strategiei FSE „Spiru Haret“ pe termen mediu şi lung, respectiv adoptarea Re­zoluţiei Conferinţei Naţionale a FSE „Spi­ru Haret“. (Dragoş Neacşu) •••

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  FEDERATIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET SI-A ALES CONDUCEREA PENTRU URMATORII CINCI ANI