Eveniment

DOMNULE PRESEDINTE, STIMATI INVITATI, DOMNILOR PROFESORI

Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de unul dintre cele mai puternice sindicate din România, o structură care, prin vocea miilor de profesori reprezentaţi, a adus schim­bări benefice sistemului educaţional din România, In anii care au trecut.

Ca reprezentant al elevilor din Ro­mânia, am avut bucuria de a conlu­cra cu domnul preşedinte Nistor, de a Invăţa multe din activitatea dumnea­lui şi totodată de a gândi analitic tot ce Inseamnă dezbaterea şi aproba­rea politicilor publice din educaţie. Însă, fiind elev şi totodată preşedintele structurii naţionale a elevilor, am privit educaţia din două perspective, care nu erau Intotdeauna congruente şi am Incercat să analizez acest lucru mai In amănunt. De ce la clasă uneori nu aveam parte de aceeaşi deschi­dere şi comunicare pe care o aveam cu profesorii cu care mă Intâlneam din postura de preşedinte CNE? De ce la clasă, şi In general, facem par­te din două tabere diferite? De ce nu există o echitate fundamentată pe respect şi dorinţă de conlucrare Intre elevi şi profesori In spaţiul şcolii? Sunt convins că dumneavoastră ştiţi răs­punsul, aveţi mult mai multă experi­enţă decât mine. Însă, indiferent care ar fi cauzele, de ce să nu Incercăm să facem front comun, noi, elevii, şi cole­gii dumneavoastră. Le spun In perma­nenţă colegilor mei şi Ii rog să comuni­ce mai departe tuturor elevilor faptul că nu există două tabere In şcoală, ci suntem noi, elevii, şi profesorii, şi trebu­ie să conştientizăm că doar uniţi pu­tem schimba educaţia, putem milita pentru politici relevante, putem să reafirmăm că avem un Invăţământ de calitate şi incluziv, putem să spu­nem că luptăm Impotriva politizării, a orgoliilor şi a fricii, pe care sunt convins că, la un moment dat, cu toţii am re­simţit-o In şcoală.

Vorbeam la Inceputul mandatu­lui despre această frică generalizată pe care atât elevii, cât şi foarte mulţi profesori o resimt In sistemul educaţio­nal. Nu am Inţeles-o niciodată şi nu voi vrea să o Inţeleg pentru că s-a ajuns In acest punct din vina mea, a colegi­lor mei, a dumneavoastră, a părinţilor şi a administraţiei. Am Inchis ochii la multe nereguli, ne solidarizăm Intre noi din dorinţa de a ne proteja In contex­te In care ar trebui să susţinem ade­vărul, ne mulţumim cu puţin, ne place confortul şi nu susţinem Intotdeauna valorile şi principiile care trebuiau să guverneze educaţia. Cred că este de datoria noastră a reprezentanţilor profesorilor şi a elevilor să milităm In următorii ani pentru o schimbare de fond a mentalităţii. De ce să nu oferim oportunitatea fiecărui elev să Işi amin­tească cu drag de profesorii care l-au ajutat In parcursul şcolar? De ce să nu dăm ocazia domnilor profesori să fie mândri că elevii lor de astăzi vor fi li­derii de mâine?

Þine de noi, de actorii educaţionali, să fim responsabili şi să ne asumăm greşelile In speranţa că, peste ani, educaţia din România va fi la nivelul la care merită să fie. Chiar dacă anul acesta termin liceul şi mandatul meu se va Incheia, mi-am promis că mă voi reIntoarce spre educaţie ori de câte ori va fi nevoie, iar Consiliul Naţi­onal al Elevilor va rămâne un parte­ner dedicat fundamentării unei punţi de comunicare tripartită, elevi-pă­rinţi-profesori, aceasta fiind singurul garant al unui sistem de Invăţământ echitabil, transparent şi deschis către modernitate. În acest sens, ne vom asuma In continuare implicarea In orice demers de reformare şi armoni­zare a politicilor educaţionale cu ne­cesităţile protagoniştilor lor, In scopul reconturării unui sistem desuet şi vom fi alături de dumneavoastră, In calita­te de promotori ai unui dialog bazat pe respect reciproc şi conlucrare Intre elevii şi profesorii acestei ţări. •••

VLAD ŞTEFAN,

PREŞEDINTE CONSILIUL NAŢIONAL AL ELEVILOR

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  DOMNULE PRESEDINTE, STIMATI INVITATI, DOMNILOR PROFESORI