Eveniment

DOMNULE PRESEDINTE NISTOR, DOMNULE MINISTRU, DOAMNA CONSILIER DE STAT, DOAMNA SECRETAR DE STAT, STIMATI PROFESORI, ONORATI INVITATI

În primul rând, bună ziua! Este o reală onoare şi plăcere pentru mine să pot if astăzi în faţa dumneavoastră, la conferinţa unuia dintre partenerii mişcării de reprezentare a elevilor, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“. Ieri, când eram în tren, rememoram primul contact dintre Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Federaţia „Spiru Haret“. Era acum aproape 2 ani, în iunie 2015. Doar ce fusesem ales în primul mandat de preşedinte al asociaţiei şi am avut o întâlnire cu domnul preşedinte Nistor. În acel moment, se vehicula în spaţiul public ideea modificării substanţiale a Legii nr. 1/2011. Coincidenţă sau nu, acum este mai mult decât cert faptul că, în perioada următoare, vom avea o nouă lege a educaţiei.

 

Încă din vara lui 2015, din timpul dis­cuţiilor grupurilor de lucru de la Agro­nomie, unde lucram atunci la o serie de corecţii pentru actuala lege a edu­caţiei, care nu au intrat niciodată In circuitul parlamentar, Federaţia „Spiru Haret“ s-a dovedit un partener pentru mişcarea de reprezentare a elevilor, cu care se poate discuta şi ajunge la un numitor comun In beneficiul sistemului educaţional. Fapt reconfirmat vara trecută, In timpul negocierilor pentru Sta­tutul Elevului.

O nouă lege a educaţiei este nece­sară, date fiind numeroasele modificări ale Legii nr. 1, care, acum, şi-a pierdut spiritul. Dar nu oricum! Fără o dezbate­re amplă, care să nască un consens larg Intre societate şi spectrul politic cu privire la viziunea pe termen lung asu­pra sistemului educaţional românesc, orice modificare legislativă este de pri­

sos. Problema fundamentală a actua­lei legi a educaţiei este Insuşi modul In care aceasta a fost adoptată. Trece­rea acesteia de Parlament prin asuma­rea răspunderii, fără pic de dezbatere, a fost o greşeală, a cărei urmări nega­tive sunt trăite zilnic de milioane de pro­fesori şi elevi.

Inexistenţa unui consens politic, anterior adoptării actualei legi a edu­caţiei, a dus la modificarea masivă a acesteia In momentul schimbării coa­liţiei de guvernare. Aşa ceva nu trebu­ie să se mai Intâmple! De aceea, este imperios ca Inaintea adoptării unei noi legi a educaţiei să avem o radiografie clară asupra modului In care vrem să arate şcoala românească, la un ori­zont de timp de cel puţin 12 ani. Iar pentru acest lucru, trebuie să ne aşe­zăm la aceeaşi masă: reprezentanţi ai elevilor, profesorilor, părinţilor, experţi In educaţie şi bineInţeles, reprezentanţi ai mediului politic.

Incoerenţa legislativă provoacă da­une pe termen lung pentru societatea românească. În acest moment, avem 2 din 5 copii români de 15 ani analfa­beţi funcţionali, ceea ce Inseamnă că pot citi un text, dar nu Inţeleg ceea ce au citit. Aceştia, la fel ca mine sau colegii mei, fac parte din generaţii de sacrificiu ale Invătământului românesc. Generaţii pe care s-au testat, de-a lun­gul timpului, diversele modificări legisla­tive din educaţie. Nu mai putem per-mite acest lucru! Atunci când Incepe un ciclu de studiu, elevul trebuie să ştie ce va studia, cum va studia, care vor fi modalităţile de examinare standardi­zată pe parcursul şi la finalul ciclului de studiu, precum şi modul In care se va face accederea la nivelul superior de studiu. Totodată, o reformă nu se poa­te face dacă sistemul de Invăţământ va fi privat de resursele financiare de care are nevoie pentru o funcţiona­re optimă. Articolul 2, alineatul (7) din actuala lege a educaţiei spune că: „În România Invăţământul constituie o prioritate naţională“. Pe hârtie, ca de­claraţie politică, această prevedere sună foarte bine. Dar, In realitate, este doar o glumă! Dacă nu era o glumă, atunci de ce statul prorogă an de an aplicarea articolului 8 din aceeaşi lege a educaţiei şi refuză la nesfârşit să finanţeze educaţia cu 6% din Produsul Intern Brut?

Asigurarea echităţii In sistemul de Invăţământ pentru toţi copiii României, modernizarea unităţilor de Invăţământ, asigurarea unor baze materiale In acord cu actualităţile secolului 21, asi­gurarea unei salarizări motivante pen­tru cadrele didactice, care să atragă cei mai buni absolvenţi de Invăţământ superior să intre In sistem, precum şi multe altele. Toate acestea sunt com­plementare modificărilor legislative, dacă ne dorim să reformăm Invăţă­mântul românesc. Şi nu se pot face dacă educaţia nu va deveni cu ade­vărat o prioritate pentru statul român, care trebuie să Inţeleagă că progesul socio-economic nu va exista fără o fi­nanţare corespunzătoare a educaţiei.

Un rol important In reformarea siste­mului de Invăţământ Il joacă şi autori­tăţile locale, care sunt cel mai aproape de şcoală, elev şi profesor. Autorităţile locale trebuie să fie conştiente că ro­lul lor nu trebuie să fie doar acela de a intermedia banii de la bugetul de stat către bugetul unităţilor de Invăţământ. Acestea trebuie să joace un rol proac­tiv In viaţa comunităţii şcolare şi să spri­jine dezvoltarea acesteia, la firul ierbii.

Nu de multe ori, Consiliile Locale aleg să cheltuie banii comunităţii lo­cale pe lucruri care se văd pe termen scurt şi care, de ce nu?, aduc capital politic imediat, In detrimentul investiţiei In educaţie. În multe locuri din ţară, fi­nanţarea complementară este un mit, primăriile alocând 0 lei. Acest lucru este de neacceptat! Autorităţile locale tre­buie să Inţeleagă că investiţia In edu­caţie este singura şansă de progres a comunităţilor sărace.

Pentru a obţine o finanţare cores­punzătoare a sistemului educaţional, o legislaţie coerentă şi cu viziune pe ter-men lung şi o mai mare implicare a au­torităţilor locale trebuie să lucrăm umăr la umăr, beneficiarii actului educaţional şi furnizorii acestuia. Doar prezentând un mesaj ferm şi unitar vom pute aduce Im­bunătăţirile pe care ni le dorim sistemului românesc de Invăţământ. Închei prin a vă asigura şi pe viitor de colaborarea şi prietenia asociaţiilor de elevi şi de tot spri­jinul şi susţinerea noastră.

Vă mulţumesc frumos şi vă doresc mult succes la lucrările conferinţei! •••

ALEXANDRU MANDA, PREŞEDINTE ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN CONSTANŢA

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  DOMNULE PRESEDINTE NISTOR, DOMNULE MINISTRU, DOAMNA CONSILIER DE STAT, DOAMNA SECRETAR DE STAT, STIMATI PROFESORI, ONORATI INVITATI