Aniversare

SINDICATUL SPIRU HARET BRASOV A SARBATORIT 25 DE ANI DE ACTIVITATE DESFASURATA CU PROFESIONALISM, DARUIRE SI RESPECT, IN INTERESUL SALARIATILOR DIN INVATAMANTUL BRASOVEAN

În primăvara anului 1992 a luat fiin­ţă Sindicatul Liber şi Independent Grup Şcolar Industrial de Transporturi CFR Braşov, dobândind In scurt timp perso­nalitate juridică. Organizaţia s-a numă­rat printre fondatorii, In luna mai 1992, la Braşov, a Federaţiei Sindicatelor Independente din Unităţile de Învăţă­mânt ale SNCFR, care a devenit ulterior Federaţia Sindicatelor din Învăţămân­tul de Transporturi CFR (FSIT-CFR).

În ianuarie 2000 a luat fiinţă Depar­tamentul Naţional pentru Învăţământ Tehnic şi de Transporturi, In cadrul Fe­deraţiei Educaţiei Naţionale (FEN ) structură cu care FSIT-CFR s-a asociat.

Prin fuziunea Intre F.E.N. şi Federa­ţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”, la 24 ianuaire 2013, Departa­mentul pentru Învăţământul Tehnic şi de Transporturi a fost integrat In noua structură sindicală naţională, cu un nu­măr de aproape 90 000 de membri.

Primul preşedinte al sindicatului Infi­inţat In anul 1992 a fost domnul Mariel Urs, care a slujit timp de 18 ani, cu de­terminare şi pasiune activitatea de pro­movare şi apărare a intereselor mem­brilor de sindicat, contribuind In mare măsură la reuşita numeroaselor activi­tăţi desfăşurate şi la nivel naţional, la Braşov, de către sindicatele constituite In unităţile de Invăţământ preuniversi­tar tehnic şi de transporturi.

Începând cu anul 2010 sindicatul şi-a modificat denumirea şi statutul de­venind Sindicatul din Învăţământul Pre­universitar F.E.N. Braşov. Până In ianua­rie 2017 organizaţia a fost condusă In calitate de preşedinte de către dom­nul profesor-inginer Alin David. În luna mai 2014 organizaţia a devenit Sindica­tul „Spiru Haret” Braşov.

În ianuarie 2017 conducerea orga­nizaţiei i-a fost Incredinţată domnului prof. Marius Benţa, In calitatea sa de Secretar General. În prezent, sindicatul numără 33 de grupe sindicale constitu­ite legal, la nivelul unităţilor de Invăţă­mânt, din peste 18 localităţi – municipii, oraşe şi comune ale judeţului Braşov şi are peste 1150 de membri. Activitatea este coordonată de un corp de mili­tanţi sindicali – lideri de grupe, membri ai birourilor care activează cu dăruire, profesionalism, transparenţă, responsa­bilitate şi respect, In interesul colegilor membri ai sindicatului nostru şi nu nu­mai.

În anul 2001 a fost constituită Uni­unea Judeţeană a Sindicatelor F.E.N. Braşov, prin asocierea Intre Sindicatul Liber şi Independent Grup Şcolar Indus­trial de Transporturi CFR Braşov şi a Sin­dicatului „Gaudeamus” Braşov. În anul 2014 structura judeţeană a devenit Uni­unea Judeţeană „Spiru Haret” Braşov, acţionând pentru apărarea şi promo­varea, In mod unitar, a intereselor celor aproape 1500 de membri ai sindicate­lor afiliate la F.S.E. „Spiru Haret” din ju­deţul Braşov.

Aniversarea a 25 de ani de activi­tate a Sindicatului "Spiru Haret" Braşov, In slujba salariaţilor din Invăţământul braşovean, precum şi Ziua Mondială a Educaţiei au fost marcate cu prilejul Conferinţei jubiliare a acestei organiza­ţii, care a avut loc miercuri 4 octombrie 2017. Alături de delegaţi - cadre didac­tice, personal didactic auxiliar şi nedi­dactic - au participat directori de şcoli, reprezentanţi ai presei, alţi invitaţi.

Participanţii la manifestare au Intre­prins o analiză amplă a activităţii din această perioadă, au proiectat strate­gia activităţii sindicale pentru următorii ani şi au ales noua conducere a Sindi­catului „Spiru Haret” Braşov, organizaţie aflată In continuă dezvoltare. Vorbitorii au evocat drumul ascendent parcurs de către sindicat In cei 25 de ani, au transmis mesajul lor, cu prilejul Zilei Mon­diale a Educaţiei 2017 şi au evidenţiat greutăţile cu care se confruntă In acti­vitatea lor. Au fost decernate diplome de onoare. Au fost prezenţi şi domnii Adrian Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Ion Negrilă, Inspector Şcolar General, Nathanael Toma, pre­şedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Braşov, Marius Ovidiu Nistor, Preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“, Dragoş Neacşu, Director de Comunicare al F.S.E. „Spiru Haret”.

Oficialii au apreciat, In cuvântul lor, activitatea desfăşurată de către mem­brii de sindicat şi conducerea acestuia, In cei 25 de ani de activitate şi au adre­sat felicitări cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei.

Domnul Marius Nistor, Preşedinte al F.S.E. „Spiru Haret” a Inmânat domnu­lui prof. Florin Dobrescu, Preşedinte al Uniunii Judeţene Braşov „Spiru Haret” placheta jubiliară cu prilejul acestei fru­moase aniversări.

Jubileul de 25 de ani al Sindicatu­lui „Spiru Haret” Braşov a constituit un bun prilej pentru un bilanţ bogat In realizări, pentru a vedea tot ceea ce ne-am propus şi ceea ce am reuşit să Infăptuim Impreună, cu trudă, credin­ţă şi perseverenţă. A fost momentul să fundamentăm şi noi proiecte de viitor, reafirmând hotărârea noastră de a continua Impreună tot ceea ce am Inceput In urmă cu mulţi ani. Co­legilor membri de sindicat trebuie să le fie aduse In continuare la cunoştiinţă, permanent, toate acţiunile pe care le Intreprindem. Ei trebuie să aibă Incre­dere In organizaţia noastră, In militanţii săi, să se simtă protejaţi şi să fie conşti­enţi că forţa unui sindicat stă In unita­tea membrilor săi, In activitatea, atitu­dinea şi convingerile fiecăruia dintre ei.

În Rezoluţia adoptată In cadrul Conferinţei, participanţii şi-au propus obiective Indrăzneţe :

a).   adoptarea unui PACHET LEGIS­LATIV AL EDUCAŢIEI - sustenabil şi pre­dictibil, cu prevederi clare şi uşor de implementat, format din LEGEA EDU­CAŢIEI NAŢIONALE şi STATUTUL PERSO­NALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, rezultat al unei largi dezbateri publice, In acord cu principiile şi recomandările interna­ţionale şi care să aibă la bază o strate­gie şi o viziune pentru educaţie;

b).   rezolvarea, prin noua LEGE-CA­DRU PRIVIND SALARIZAREA PERSONA­LULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, a tuturor problemelor privind salarizarea personalului din Invăţământ;

c).   redefinirea statutului socio-pro­fesional al salariatului din Invăţământ, Intr-o societate care pune accentul pe calitatea actului educaţional; menţi­nerea titularizării In sistem;

d).   finanţarea sistemului de Invăţă­mânt preuniversitar de stat, In sistem descentralizat, prin alocarea fondurilor de la bugetul de stat direct la unitatea de Invăţământ, prin eliminarea verigilor intermediare şi a sistemului de finanţare per elev/preşcolar;

e).   dezvoltarea şi modernizarea sis­temului educaţional, ţinând cont şi de tradiţiile Invăţământului românesc;

f).    modificarea adecvată a planu­rilor-cadru, a programelor şcolare şi a curriculum-ului;

g).   adoptarea unei LEGI A MANUA­LULUI ŞCOLAR;

h).   crearea şi dezvoltarea unui sis­tem de formare iniţială şi continuă a forţei de muncă specifice sistemului de Invăţământ;

i).    sprijinirea de către stat, prin toa­te mijloacele, a elevilor proveniţi din mediul rural şi din medii defavorizate pentru continuarea studiilor prin Invăţă­mântul profesional şi liceal, In vederea dobândirii unei calificări şi integrării pe piaţa muncii;

j).    asigurarea stabilităţii forţei de muncă din Invăţământ, prin repoziţio­narea socială şi materială a acesteia In sistemul bugetar;

k).   diminuarea, până la eliminare, a birocraţiei din Invăţământ;

l).    depolitizarea sistemului de Invă­ţământ; promovarea şi derularea unui dialog social real;

m).  modificarea legislaţiei muncii şi a dialogului social, In acord cu directi­vele internaţionale, cu interesele mem­brilor de sindicat şi ţinându-se cont de specificul anumitor sectoare de activi­tate - Intre care şi Invăţământul preu­niversitar.

Pentru a putea susţine adecvat obiectivele mai sus menţionate este nevoie de un sindicat puternic la Bra­şov, de sindicate afliate FSE ,,Spiru Ha­ret” puternice, In toată ţara. De aceea, menţinerea şi creşterea gradului de sindicalizare la nivelul grupelor afiliate, crearea de noi grupe In unităţile jude­ţului Braşov vor contribui substanţial la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus, In interesul tuturor. Acest lucru Il vom realiza prin conştientizarea mem­brilor de sindicat, dar şi a celor cuprinşi In alte sindicate, In legătură cu rolul, drepturile, avantajele dar şi Indatoriri­le pe care le au, prin diversificarea de către organizaţia noastră a ofertei de servicii către membri, care să aducă beneficii net superioare acestora, faţă de oricare alt sindicat.

Membri sindicatului nostru vor con­tribui, In grupurile de lucru create la fi­nalizarea, In 2018, a Proiectului naţional ,,ROMÂNIA EDUCATĂ", iniţiat de Preşe­dintele României şi vor acţiona pentru implementarea prevederilor care pri­vesc sistemul de Invăţământ In actualul Program de Guvernare.

Sindicatul ,,Spiru Haret” Braşov va acţiona, Impreună cu celelate structuri sindicale din Invăţământ, cu M.E.N, cu membrii Parlamentului României pen­tru promovarea unor proiecte legislati­ve şi altor acte normative, In interesul salariaţilor şi al elevilor, precum şi al creşterii calităţii In sistemul de educaţie. O atenţie deosebită se va acorda mo­dificării Codului rutier, In sensul modifi­cării vârstei pentru obţinerea permisului de conducere pentru camion, la 18 ani şi a Legii privind subvenţionarea inte­grală a cheltuielilor de cazare şi masă pentru elevii din Invăţământul profesi­onal, dual şi tehnic liceal, proveniţi din alte localităţi.

Biroul Executiv al Sindicatului ,,Spiru Haret” Braşov va acţiona pentru consti­tuirea, In cel mai scurt timp, la nivelul ju­deţului Braşov, a ALIANŢEI PENTRU EDU­CAŢIE DE CALITATE, al cărei protocol de Infiinţare a fost semnat, In 3.10.2017 la Bucureşti, Intre Consiliul Naţional al Ele­vilor, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, F.S.E. ,,Spiru Haret”, F.S.L.I şi Federaţia ,,ALMA MATER”. Vom acţiona Impreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean al elevilor, al părinţilor, cu Sindicatul ,,Gau­deamus” şi, dacă vor dori cu cei de la Sindicatul ,,Diaconu Coresi” pentru a constitui o alianţă care are drept scop principal, ca şi aceea de la nivel naţi­onal, asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copii şi tinerii şi creşterea ca­lităţii actului educaţional, prin crearea uni cadru de Invăţare eficient şi atrage­rea de resurse umane de Inaltă calitate.

Sindicatul ,,Spiru Haret” Braşov, Bi­roul Executiv, Comitetul de Coordo­nare vor acţiona pentru a acorda sprijinului lor conducerilor unităţilor de Invăţământ unde sunt costituite grupe sindicale afiliate, pentru soluţionarea problemelor pe care nu le pot depăşi singure, la nivelul I.S.J. Braşov şi cu spri­jinul conducerii FSE ,,Spiru Haret”, la ni­velul M.E.N.

Conferinţa Sindicatului ,,Spiru Ha­ret” Braşov a ales noul Comitet Jude­ţean de Coordonare, format din 31 de membri, precum şi Biroul Executiv al organizaţiei. Noul preşedinte al sin­dicatului braşovean este profesorul Adrian Radu, de la Colegiul ,,Nicolae Titulescu” Braşov.

LA MULŢI ANI !

UNIŢI SUNTEM MAI PUTERNICI !

PROF. FLORIN DOBRESCU, PREŞEDINTE AL UNIUNII JUDEŢENE BRAŞOV „SPIRU HARET“

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Aniversare  SINDICATUL SPIRU HARET BRASOV A SARBATORIT 25 DE ANI DE ACTIVITATE DESFASURATA CU PROFESIONALISM, DARUIRE SI RESPECT, IN INTERESUL SALARIATILOR DIN INVATAMANTUL BRASOVEAN