Aniversare

FEDERATIA SINDICATELOR DIN INVATAMANTUL DE TRANSPORTURI A SARBATORIT 25 DE ANI DE ACTIVITATE DESFASURATA CU PROFESIONALISM, DARUIRE SI RESPECT, PENTRU UN INVATAMANT TEHNIC BAZAT PE CALITATE SI PERFORMANTA

În primăvara anului 1992 a luat fi­in?ă la Braşov Federa?ia Sindicatelor Independente din Unită?ile de Învă?ă­mânt ale S.N.C.F.R, care a devenit ul­terior, In anul 1998, Federa?ia Sindica­telor din Învă?ământul de Transporturi CFR (FSIT-CFR). Organizaţia a ac?ionat, Incă de la constituirea sa, pentru păs­trarea tradi?iei Invă?ământului tehnic preuniversitar cu profil transporturi, pentru promovarea reformei In acest domeniu ?i apropierea de standar­dele europene In domeniul formării profesionale ini?iale a elevilor. Men?i­nerea, rela?iilor cu unită?ile căilor fera­te, In primii ani de activitate ai federa?iei, identificarea ?i dez­voltarea, In pe...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL DOMNULUI MINISTRU FELIX STROE LA CONFERINTA JUBILIARA A FEDERAIEI SINDICATELOR DIN INVATAMANTUL DE TRANSPORTURI CFR

Stimate domnule Pre?edinte, stima?i participan?i, V? mul?umesc pentru invita?ia dumneavoastr? la Con­ferin?a Jubiliar? a Federa?iei Sindicatelor din Înv???mântul de Transporturi - C.F.R. Educa?ia ?i formarea profesional? specific? sunt foarte importante pentru viitorul domeniului Transporturilor Ferovi­are, iar Federa?ia pe care o reprezenta?i contribuie atât la p?strarea tradi?iei In Inv???mântul tehnic preuniversitar cu profil transporturi, cât ?i la dezvoltarea spre standarde euro­pene ale Intregului sistemul feroviar. În calitatea pe care o am, apreciez eforturile pe care le face?i pentru dezvoltarea ?i promovarea domeniului fero­viar ?i pentru faptul c? milita?i pentru un Inv???mânt bazat pe calitate ?i performan??. Consider c? doa...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL DOAMNEI ARIANA OANA BUCUR SECRETAR DE STAT PENTRU INVATAMANT PREUNIVERSITAR CONFERINTA JUBILIARA A FEDERATIEI SINDICATELOR DIN INVATAMANTUL DE TRANSPORTURI CFR

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la constituirea orga­nizaţiei sindicale, transmitem mesajul nostru de apreciere pentru perseverenţa, determinarea şi dăruirea cu care aţi susţinut interesele Invăţământului tehnic şi de transporturi. O organizaţie puternică, aşa cum este Federaţia Sindi­catelor din Învăţământul de Transporturi, a reuşit In timp să se facă remarcată prin deschiderea spre dialog, ca parte­ner activ al acelor forme de coalizare ale societăţii civile ce susţin dezvoltarea Invăţământului românesc. Suntem convinşi că şi In strategia de acţiune sindicală pentru viitor ve#...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1