Actualitate

INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale până la momentul In care instituţia va Inţelege că un dialog social real presu­pune transparenţă, comunicare, discuţii de pe poziţii de egalitate şi parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu măsurile abuzive dispuse inspectorate­lor şcolare (comasarea de unităţi, de clase şi de grupe; desfiinţarea, In mediul rural, a unor structuri ale unităţilor de In­văţământ; interdicţia menţinerii cadre­ lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdicţia reducerii cu 2 ore a normei didactice pentru cadrele didactice cu 25 de ani vechime şi gra­dul didactic I etc.) – In numele Incadrării In buget. La acestea se adaugă: blo­carea posturilor vacante In sistemul de Invăţământ şi insuficienţa resursei uma­ne (Indeosebi la nivelul inspectoratelor şcolare); neachitarea integrală a sen­tinţelor judecătoreşti privind plata dife­renţelor salariale cuvenite membrilor de sindicat şi lipsa de predictibilitate privind plata restanţelor; pasivitatea Ministeru­lui Educaţiei In soluţionarea problemei creşterilor salariale pentru personalul contractual/nedidactic din inspectora­tele şcolare. În aceste condiţii nu vedem rostul acestor Intâlniri şi ne vom Intoarce la masa dialogului doar In momentul In care noul ministru va dispune măsurile necesare pentru remedierea tuturor dis­funcţionalităţilor constatate“, a decla­rat Marius Ovidiu Nistor, preşedinte FSE „SPIRU HARET“.

De asemenea, Consiliul Na ţional al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a transmis şi o scrisoare deschisă politicienilor prin care atrage atenţia asupra subfinanţării sistemului de Invăţământ, scrisoare pe care o regăsiţi mai jos.

Doamnelor şi domnilor politicieni,

Ne adresăm dumneavoastră, tutu­ror celor care aţi ocupat şi ocupaţi func­ţii de decizie In această ţară, deoarece, indiferent de culoarea politică, prin ho­tărârile luate In ultimii 28 de ani cu privire la soarta Invăţământului românesc, aţi declanşat şi menţineţi un proces de de­gradare continuă a acestui sistem!

Consiliul Naţional al Federaţiei Sin­dicatelor din Educaţie ,,SPIRU HARET“, Intrunit In şedinţă extraordinară, vă atenţionează, In mod public, că mă­surile manageriale, financiare, de per­sonal şi fiscale cu care bombardaţi In mod haotic şcoala românească au, pe termen lung, efecte dezastruoase asupra Intregii societăţi.

Membrii noştri de sindicat, alături de elevi şi părinţi – adică exact cei care resimt In mod direct şi constant conse­cinţele deciziilor guvernamentale pri­vind sistemul public de educaţie – vă atrag atenţia că ceea ce numiţi viziu­ne educaţională nu este decât o politi­că bazată pe sărăcie.

De mult timp, dincolo de declaraţi­ile politice triumfaliste, dar goale de conţinut, criteriul principal al manage­mentului educaţional nu mai este pre­gătirea eficientă a elevilor pentru exi­genţele unei societăţi viitoare sănătoa­se! În momentul In care, ierarhic – de la Ministerul Educaţiei la inspectorate şcolare, de la inspectorate la unităţi de Invăţământ – singura impunere este ,,In­cadrarea In costurile standard şi In nu­mărul de posturi aprobat“, nu mai pu­tem vorbi de un sistem de Invăţământ 

normal. Costul standard per preşcolar/ elev neacoperitor şi trecerea plăţii sa­lariilor personalului din Invăţământ din sarcina autorităţilor locale In sarcina Ministerului Educaţiei Naţionale, fără o pregătire temeinică, au generat pro­bleme majore In sistem: se comasează unităţi de Invăţământ, In special In me­diul rural, exclusiv din motive financiare, fără să vă Intrebaţi ce se va Intâmpla cu elevii din zonele respective sau cu forţa de muncă Inalt calificată pe care o disponibilizaţi! Este aberant să credeţi că un părinte Işi va trimite zilnic copilul la grădiniţă sau la şcoală la o distanţă de 10 – 15 km depărtare! Nu faceţi de­cât să creşteţi rata abandonului şcolar şi, In consecinţă, a nivelului de analfa­betism! Exact acest lucru se Intâmplă, In prezent, In mai multe judeţe: Hune­doara, Timiş, Caraş-Severin etc. Proba­bil că veţi găsi un articol de lege care vă justifică aceste comasări, dar ele tot abuzive rămân!

În numele respectării costului stan­dard, sacrificaţi colegiile naţionale şi unităţile de Invăţământ vocaţional, inclusiv resursa umană Inalt calificată, boicotând performanţa.

În unităţile de Invăţământ vor func­ţiona clase In regim simultan cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale (vezi situaţia din Anina), fără să ţineţi cont de interesul major al beneficiarilor.

Deşi vă lamentaţi de lipsa perfor­manţelor sportive şi o transformaţi In­tr-un subiect de interes naţional, desfi­inţaţi clase cu profil sportiv (vezi situaţii­le din judeţul Caraş-Severin).

Degradaţi Invăţământul tehnic şi profesional, afectând In mod direct economia şi piaţa muncii.

Închideţi unităţile de Invăţământ special fără să vă gândiţi la efecte.

Şi toate acestea doar pentru bani!

În orice manual de management se argumentează că procesul de restruc­turare al unui sistem trebuie Insoţit de evaluări ale efectelor pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi de măsuri care să minimizeze consecinţele negative. Ori, restructurarea reţelei şcolare, aşa cum se face In prezent, este doar o decizie iresponsabilă, făcută exclusiv din considerente financiare. De fapt, gestionaţi doar sărăcia sistemului, ne­făcând nimic, la nivel naţional, pentru depăşirea ei.

Da, educaţia costă! Dar ţara şi ge­neraţiile viitoare vor resimţi cât costă lipsa ei! Însă, se pare că pe dumnea­voastră, politicienii, nu vă interesează cu adevărat această realitate. Nu vă interesează decât să creaţi mecanis­me de constrângere (mergând până la ameninţarea cu demiterea) pentru a menţine aparenţa atât a unei func­ţionalităţi normale, cât şi a unei aşa-zi­se reforme Intr-un sistem de Invăţământ care se confruntă cu probleme struc­turale.

Mult clamatul management al educaţiei, practicat de instituţiile abili­tate – minister, inspectorate, autorităţi locale – nu este decât un mecanism disfuncţional, cu decizii incoerente, u ne ori chiar contradictorii. Este sufici­ent să analizăm metodologiile de or­ganizare a examenelor naţionale, care creează an de an haos In sistem. Este suficient să vedem cum ministerul este incapabil să pună In practică sentinţe­le judecătoreşti privind sumele pe care statul le datorează cadrelor didactice

(ca mod de calcul, ca mod de aplica­re, ca termene). Este suficient să con­statăm cum se iau măsuri, aparent In favoarea angajaţilor din Invăţământ (vezi voucherele de vacanţă, vezi re­gulamentul de sporuri), dar care nu se pot pune In practică! Este suficient să constatăm modul greoi In care se lu­crează cu Ministerul Educaţiei sau dis­funcţionalităţile existente Intre diferite structuri ale ministerului!

Legislaţia privind sistemul educaţio­nal public are, In totalitatea ei, carenţe pe care nicio guvernare nu a reuşit să le elimine. Se dau legi incomplete, apar acte normative contradictorii, apar regulamente de aplicare a aces­tora, care, Insă, se dovedesc imposibil de aplicat; amendăm o aberaţie le­gislativă printr-o alta, la fel de aberan­tă, iar rezultatul este un sistem haotic, fără predictibilitate, din ce In ce mai aproape de colaps, In care noi, cadre-le didac tice, elevii şi părinţii trebuie să funcţionăm.

Vă atenţionăm că, de fiecare dată, tot ceea ce a Insemnat „reformă a Invăţământului“, In ultimii 28 de ani, nu a reprezentat decât un Inceput de schimbare, niciodată Incadrată Intr-o viziune de ansamblu, niciodată finali­zată şi niciodată evaluată!

Doamnelor şi domnilor,

În numele generaţiilor de copii şi tineri care ar trebui să beneficieze de un sistem educaţional normal (este un drept constituţional, pe care o societa­te democratică s-a obligat să-l respec­te), In numele părinţilor care Işi doresc copii capabili să facă faţă provocărilor profesionale generate de o societate In continuă schimbare, In numele ca­drelor didactice care vor să-şi practi­ce profesia In condiţii de normalitate

Intr-un sistem cu adevărat funcţional şi de calitate:

STOPAÞI comasările şi desfiinţările de şcoli, clase şi grupe şi, implicit, dis­ponibilizările de personal!

FACEÞI ceea ce este cu adevărat necesar pentru ca sistemul educaţio­nal să funcţioneze şi să permită perfor­manţe, altfel ne condamnaţi, ca socie­tate, pentru următoarea jumătate de secol!

ASIGURAÞI finanţarea sistemului de învăţământ conform prevederilor Legii Educaţiei!

INVESTIND ÎN EDUCAÞIE, COMBATEÞI CU ADEVĂRAT SĂRĂCIA! ...

CONSILIUL NAÞIONAL AL FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN EDUCAÞIE „SPIRU HARET“ 24 IANUARIE 2018

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!