Actualitate

ELEVII, PARINTII SI PROFESORII AU INFIINTAT ALIANTA PENTRU EDUCATIE DE CALITATE

Organizaţiile reprezentative la nivel naţional ale profesorilor, elevilor şi pă­rinţilor au decis să-şi unească forţele şi să constituie Alianţa pentru Educaţie de Calitate (ApEC). În noua structu­ră se regăsesc Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Naţională a Sindicatelor „Alma Mater”, Consiliul Naţional al Ele­vilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar. Scopul noii alianţe Il constituie „asigu­rarea accesului la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii şi creşterea calităţii actului educaţional, prin crearea unui cadru de Invăţare eficient şi atragerea de resurse umane de Inaltă calitate”. Potrivit acordului semnat pe 3 octom­brie 2017, un obiectiv major de acţiune solidară este acela pentru „creşterea progresivă a procentului alocat edu­caţiei, astfel Incât In anul 2020 să se acorde 6% din PIB pentru Invăţământ şi 1% din PIB pentru cercetare ştiinţifică”.

În cadrul evenimentului de semnare a protocolului, care a avut loc la Bibli­oteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, preşedintele FSE „SPIRU HARET“, Marius Ovidiu Nistor, a decla­rat că ApEC va milita pentru un In­văţământ de calitate şi va face toate demersurile necesare pentru creşterea finanţării pentru educaţie „Ne ştiaţi ca organizaţii distincte. Păstrându-ne per­sonalitatea şi specificul, vom desfăşura de acum acţiuni, demersuri comune, In susţinerea unor obiective unitare”, a precizat Marius Ovidiu Nistor.

Vă prezentăm In continuare textul integral al acordului:

ALIANŢA PENTRU EDUCAÞIE
DE CALITATE

Părţile:

Consiliul Naţional al Elevilor,

Asociaţia Elevilor din Constanţa, re­prezentantă a asociaţiilor reprezentati­ve ale elevilor din România,

Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar,

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”,

Federaţia Sindicatelor Libere din În­văţământ,

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,

Analizând situaţia actuală a Invăţă­mântului românesc,

Constatând lipsa de coerenţă, de substanţă, de finalitate a măsurilor In­treprinse de factorii politici In domeniul educaţiei,

Faţă de necesitatea de coeziune la nivelul principalilor actori din sfera edu­caţiei,

Recunoscând interesul reciproc pentru dezvoltarea relaţiilor de co­laborare In vederea creşterii calităţii actului educaţional şi necesitatea ur­gentării procesului de reformă a Invă­ţământului,

Au convenit următoarele:

Art. I. Se constituie ALIANŢA PENTRU EDUCAÞIE DE CALITATE, formată din Consiliul Naţional al Elevilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa (reprezentantă a asociaţiilor reprezentative ale elevi­lor din România), Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, Federa­ţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER” – denumită In continua-re „ApEC” – fără personalitate juridică.

Art. II. SCOPUL ApEC este asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii şi creşterea calităţii actului edu­caţional, prin crearea unui cadru de In­văţare eficient şi atragerea de resurse umane de Inaltă calitate.

Art. III. Organizaţiile membre ale ApEC se angajează că vor acţiona solidar, cu bună-credinţă şi In respec­tul independenţei şi autonomiei fiecă­reia, In vederea atingerii următoarelor obiective:

Precizare: Autorul răspunde din punct de vedere juridic pentru conţinutul articolului. De asemenea, agenţiile de

presă şi personalităţile citate poartă integral răspunderea afirmaţiilor conţinute In textul preluat şi difuzat.

I. Promovarea unei viziuni privind educaţia în România, a unor politici şi strategii în domeniu care să permită atingerea scopului ApEC, precum şi a legislaţiei specifice adecvate:

 1. Susţinerea demersurilor pentru elaborarea unei viziuni şi a unei strategii In domeniul educaţional, care să stea la baza elaborării legislaţiei specifice;
 2. Susţinerea dezvoltării Invăţămân­tului profesional şi tehnic, In particular a celui dual, prin crearea de partene­riate la nivel local şi regional, menite să stabilească priorităţi şi să adapteze curricula la cerinţele mediului econo­mic şi al angajatorilor, In vederea re­ducerii discrepanţelor dintre compe­tenţele obţinute şi cererea de pe piaţa forţei de muncă.

II. Măsuri de sprijin adecvat pentru elevi:

 1. Implementarea unui sistem de consiliere psihologică, vocaţională şi orientare profesională timpurie a ele­vilor;
 2. Implementarea unor măsuri con­crete, In vederea reducerii abandonu­lui şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii;
 3. Introducerea In sistemul de In­văţământ a pachetelor educaţionale de sprijin, In vederea asigurării reuşitei şcolare pentru copiii cu cerinţe edu­caţionale speciale din Invăţământul de masă.

III. Resurse financiare şi materiale adecvate:

 1. Regândirea sistemului de finanţa­re şi creşterea progresivă a procentului alocat educaţiei, astfel Incât In anul 2020 să se acorde 6% din PIB pentru In­văţământ şi 1% din PIB pentru cerceta­re ştiinţifică;
 2. Respectarea dreptului la Invăţă­mânt gratuit, prin eliminarea tuturor cos­turilor „ascunse” ale educaţiei, su por­tate de beneficiari şi cadrele didactice;
 3. Finanţarea Invăţământului superi­or românesc de stat să fie realizată pe cicluri de studii, In funcţie de costul real pentru un student echivalent, In vede­rea creşterii calităţii educaţiei şi a inte­grării absolvenţilor pe piaţa muncii;
 4. Dezvoltarea unor parteneriate cu autorităţile locale şi cu mediul econo­mic, In vederea asigurării unui Invăţă­mânt de calitate pentru toate ciclurile de Invăţământ;
 5. Încurajarea mediului economic să colaboreze şi să finanţeze şcoala şi universitatea.

IV. Calitate prin curriculum, evalua­re, resurse didactice inovative:

1.  Realizarea unei reforme curricu­lare la toate nivelurile de pregătire şi formare, astfel Incât Intregul sistem de Invăţământ să se adapteze la cerinţele şi necesităţile pieţei muncii;

2.  Regândirea sistemului de evalu­are, prin dezvoltarea unor standarde unitare de notare;

3.  Implementarea unor resurse edu­caţionale deschise.

V. Resursă umană de calitate:

 1. Îmbunătăţirea sistemului de for-mare iniţială şi continuă a cadrelor di­dactice;
 2. Eficientizarea sistemului de evalu­are a cadrelor didactice şi regândirea inspecţiei şcolare;
 3. Identificarea posibilităţilor de sala rizare la un nivel superior a cadrelor di dac tice, In funcţie de performanţa di dac ti că individuală şi/sau progresul şcolar;
 4. Cuprinderea In noua Lege a Edu­caţiei Naţionale a drepturilor şi obligaţi­ilor elevilor, părinţilor şi personalului di­dactic.

Art. IV. Pentru realizarea obiective­lor prevăzute la art. III, ApEC va des­făşura o serie de acţiuni, constând In organizarea de evenimente, mese ro­tunde, dezbateri, simpozioane şi altele asemenea, conform celor stabilite de părţi, precum şi:

- Organizarea, In structurile coordo­nate de membrii asociaţiei, de analize şi dezbateri ale politicilor, strategiilor, iniţiativelor legislative, documentelor reglatoare ale educaţiei, In vederea creării unei viziuni Impărtăşite de princi­palii actori din educaţie;

- Înaintarea de propuneri către de­cidenţii politici, In special către Minis­terul Educaţiei Naţionale, In vederea dezvoltării viziunii pe termen mediu şi lung privind dezvoltarea educaţiei din România şi a strategiei de implemen­tare a acestei viziuni, agreate de prin­cipalii actori din domeniul educaţio­nal;

- Transmiterea de puncte de vede­re referitoare la iniţiativele legislative, la propunerile de politici şi strategii din domeniul educaţiei şi participarea la dezbaterile documentelor puse In dez­batere publică;

- Asigurarea informării elevilor, pă­rinţilor, cadrelor didactice cu privire la temele majore de pe agenda edu­caţiei şi la rezultatele discuţiilor cu de­cidenţii din domeniul educaţiei/ la de­ciziile luate;

- Organizarea de Intâlniri cu alte in­stituţii care pot influenţa calitatea edu­caţiei (Parlament, Ministerul Finanţelor Publice etc.).

Art. V. Durata Protocolului

Prezentul protocol se Incheie pe du­rată nedeterminată şi intră In vigoare la data semnării de către părţi.

Art. VI. Încetarea Protocolului
Prezentul Protocol Incetează:

a)   prin acordul scris al părţilor;

b)   prin denunţare unilaterală de către oricare parte, cu un preaviz de 15 de zile; In acest caz, părţile sunt ţinu­te să Işi Indeplinească angajamentele asumate pentru proiectele In derulare, dacă nu convin altfel.

Art. VII. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau In legătură cu prezentul Protocol, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea, Incetarea acestuia, se va soluţiona pe cale amiabilă.

Art. VIII. Dispoziţii Finale

Orice modificare sau completare a prezentului Protocol se realizează prin act adiţional, semnat de toate părţile, care constituie parte integrantă a pre­zentului Protocol.

Prezentul Protocol s-a Incheiat In 6 (şase) exemplare, câte unul pentru fi­ecare parte.

 • Consiliul Naţional al Elevilor, Preşedinte: Ioana BĂLTĂREÞU
 • Asociaţia Elevilor din Constanţa,
  Preşedinte:
  Alexandru MANDA
 • Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar - Preşedinte: Iulian CRISTACHE
 • Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, Preşedinte: Marius Ovidiu NISTOR
 • Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Preşedinte: Simion HANCESCU
 • Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”, Preşedinte: Anton HADĂR
 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate ELEVII, PARINTII SI PROFESORII AU INFIINTAT ALIANTA PENTRU EDUCATIE DE CALITATE