Actualitate

CONCURSUL INTERJUDETEAN PENTRU LUCRARI EXPERIMENTALE DE LABORATOR SI INVENTICA PASI PE URMELE LUI EDISON EDITIA A X-A

Sâmbătă, 25 martie 2017, la Cole­giul Tehnic de Transporturi „Tran­silvania“ Cluj-Napoca, a avut loc cea de-a X-a ediţie a Concursului interjudeţean pentru lucrări expe­rimentale de laborator şi inventică „Paşi pe urmele lui Edison“, proiect care face parte din Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene 2017, fără finanţare M.E.N., domeniul ştiinţific, înscris la poziţia 1381.

Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Tran silvania“ Cluj-Napoca unitatea de Invăţământ coordonatoare In or­ganizarea şi desfăşurarea concursului a avut ca partener Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan“ Cluj-Napoca.

La concurs au participat 10 echipe din următoarele judeţe ale ţării: Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Olt, Sălaj şi Suceava, fiecare echipă fiind com­pusă din 3-4 elevi şi coordonată de 1-2 profesori.

Jurizarea concursului a fost asigu­rată, ca şi In anii precedenţi, de cadre didactice de la Universitatea ,,Babeş– Bolyai“ Cluj-Napoca - Facultatea de Fi­zică, Universitatea Tehnică Cluj-Napo­ca - Facultatea de Inginerie Electrică şi Facultatea de Electronică, Telecomu­nicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Concursul s-a adresat elevilor de li­ceu care prezintă experimente practi­ce pentru o probă cu tematică impusă şi o probă de originalitate. Scopul pro­iectului este stimularea creativităţii şi ingeniozităţii elevilor In domeniul ştiinţe­ lor naturii şi al tehnologiilor, In vederea inserţiei absolvenţilor In facultăţile de profil sau pe piaţa muncii.

Principalele activităţi ale proiectu­lui au fost: mediatizarea concursului, selectarea elevilor şi a experimentelor/ proiectelor pentru concurs, Intâlnirea preliminară a echipelor Incrise la Con­cursul interjudeţean pentru lucrări ex­perimentale de laborator şi inventică ,,Paşi pe urmele lui Edison“.

Principalele obiective ale proiectu­lui vizează:

- dezvoltarea de aptitudini, compe­tenţe şi deprinderi prin realizarea expe­rimentelor de fizică, chimie, biologie, discipline tehnice.

- atragerea şi pregătirea elevilor In activităţi practice şi aplicative prin in­vestigare şi descoperire;

- obţinerea de către elevi a perfor­manţei, la concursurile organizate In şcoală sau In afara şcolii;

- dezvoltarea abilităţilor legate de munca In echipă;

- utilizarea terminologiei tehnice şi de specialitate prin expunerea liberă a lucrării In faţa unui auditoriu, dezvolta­rea abilităţilor de comunicare;

- promovarea şi diseminarea exem­plelor de bune practici;

- promovarea iniţiativelor individua­le şi de grup, prin activităţile propuse In proiect.

S-au evidenţiat echipele de la ur­mătoarele unităţi de Invăţământ: Li­ceul Teoretic ,,Solomon Haliţa“din SIn­georz-Băi, (Premiul I), Liceul Teoretic 

,,Petre Pandrea“ din Balş, judeţul Olt, (Premiul al II-lea), Liceul ,,Şt. O. Iosif“ Rupea, jud. Braşov, (Premiul al III-lea) şi echipa Colegiului Tehnic de Transpor­turi ,,Transilvania“ Cluj-Napoca căreia ia fost acordat Premiul special al juriului.

Printre temele propuse pentru pro­ba de originalitate s-au numărat: ,,Stu­diul spectrelor unor surse luminoase“, ,,Metode de studiu a variaţiei densităţii In gaze“, ,,Instrumente optice cu smart-phone“ şi ,,Principiul de funcţionare al ecografului“.

Pentru organizarea concursului şi premierea In bani a elevilor câştigători, au acordat sprijinul lor prin sponsorizări agenţii economici cu care colabo­rează Colegiului Tehnic de Transpor­turi ,,Transilvania“ Cluj-Napoca: C.T.P. Cluj-Napoca SA, S.C. Compexit Tra­ding Cluj-Napoca, S.C. Polymobile Opel Cluj SRL, S.C. Brizard România SRL, S.C. Elite Colour SRL, G&D Top Design şi S.C. Emerson SRL. Cărora le mulţumim.

Cu siguranţă că şi la actuala ediţie a concursului interjudeţean elevii parti­cipanţi au trăit o experienţă de neuitat, au legat prietenii, iar unii dintre aceştia se gândesc deja la proiectul pe care Il vor pregăti pentru anul viitor, profesorii coordonatori fiind solicitaţi să le acorde şi In continuare sprijinul lor. •••

COORDONATOR PROIECT, PROF. ING. VASILE BOANCĂ COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI „TRANSILVANIA“, CLUJ-NAPOCA

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  CONCURSUL INTERJUDETEAN PENTRU LUCRARI EXPERIMENTALE DE LABORATOR SI INVENTICA PASI PE URMELE LUI EDISON EDITIA A X-A